Uitgangspunten Klimaatadaptief Bouwen Amersfoort

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met zware buien, hitte en perioden van forse droogte. Ook bij nieuwbouw moeten we daar rekening mee houden.

Initiatiefnemers (aannemers en ontwikkelaars) van nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Amersfoort moeten daarom onderstaande uitgangspunten in hun plannen verwerken.

Convenant Toekomstbestendige Woningbouw

De gemeente Amersfoort hanteert voor de duurzame ontwikkeling van nieuwbouwplannen het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw. 
Binnen het Convenant zijn prestatieafspraken(link is extern) opgenomen over klimaatadaptatie. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over:

  • Beperken hemelwateroverlast
  • De afstand tot koele plekken  
  • Het creëren van hoogwaardig leefgebied voor planten en dieren  
  • Het beperken van de gevolgen van overstromingen.  

Voor het beperken van wateroverlast, hanteert de gemeente Amersfoort eigen uitgangspunten. Voor de overige thema’s sluit de gemeente volledig aan bij de prestatieafspraken uit het Convenant, niveau goud.

Afwijkende strengere eisen voor thema Wateroverlast

Amersfoort hanteert hierbij de neerslaghoeveelheden uit het KNMI-klimaatscenario 2085. In de tabel is aangegeven met welke neerslaghoeveelheden (in mm) aannemers en ontwikkelaars rekening moeten houden in hun planvorming. De tabel beschrijft de neerslaghoeveelheden in neerslagduur per 10, 15, 30 minuten en 1, 2, 4, 8 en 12 uur voor een herhalingstijd van 10, 100 en 250 jaar:

Herhalingstijd T (jaar)Neerslagduur
10 min15 min30 min60 min120 min4 uur8 uur12 uur
10 jaar2528364452596771
100 jaar4149658197108117121
250 jaar496182105125138148151

Uitgangspunten wateroverlast

Bij bouw en herontwikkeling sluiten we zo veel mogelijk aan bij de natuurlijke situatie, Natuurlijk waar het kan, technisch waar het moet:

  1. Hemelwater moet volledig binnen het eigen perceel worden verwerkt, waarbij de voorkeursvolgorde: “vasthouden – bergen – afvoeren” geldt en indien nodig de volledige bergingscapaciteit binnen 24 uur na afloop van de neerslaggebeurtenis opnieuw beschikbaar is. Voor de rekenhoeveelheden geldt bovenstaande tabel.
  2. Een neerslagsituatie T= 10 jaar volgens bovenstaande tabel, moet volledig binnen het eigen perceel worden verwerkt zonder waterberging op straat.  
  3. Een neerslagsituatie T= 100 jaar volgens bovenstaande tabel, moet volledig binnen het eigen perceel worden verwerkt met maximaal 0,1 m waterberging op straat in de openbare ruimte.
  4. Een neerslagsituatie T= 250 jaar volgens bovenstaande tabel, moet worden verwerkt zonder dat dit leidt tot schade in de omgeving. Ook blijven vitale en kwetsbare infrastructuur en voorzieningen functioneren en bereikbaar.

De initiatiefnemer (aannemer of ontwikkelaar) moet in zijn planvorming de gemaakte keuzes op het thema Klimaatbestendigheid bij (her)ontwikkelingen verantwoorden en onderbouwen. 

Grondwateroverlast

Door klimaatverandering zullen hoge grondwaterstanden in natte winters hoger worden. In delen van Amersfoort is de grondwaterstand van nature zo hoog (hoger dan 0,70 m onder maaiveld) dat dit kan leiden tot water in kruipruimten, souterrains of natte tuinen. In die gebieden is het van belang om bij het ontwerp van bebouwing en openbare ruimte rekening te houden met die hoge grondwaterstanden.

Uitgangspunten grondwater (hoge grondwaterstanden):

  1. Voor gebieden met een (potentiële) hoge grondwaterstand rekening houden met deze grondwaterstanden en verantwoorden hoe hiermee wordt omgegaan (bijvoorbeeld kruipruimteloos bouwen en infiltratie zodanig dat geen overlast ontstaat).
  2. Zodanig ontwerpen dat de ‘natuurlijke grondwaterstand’ zo min mogelijk wordt beïnvloed en ook in de toekomst geen overlast ontstaat.