Tegemoetkoming bij schade door wijziging bestemmingsplan

Algemeen

Door een wijziging van een bestemmingsplan kan je woning minder waard worden. Dit heet planschade. Je kunt hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.

Planschade

Je pand kan in waarde dalen door bijvoorbeeld:

  • de wijziging van een bestemmingsplan
  • de vaststelling van een bestemmingsplan
  • een afwijking van de in een bestemmingsplan gestelde regels

Er kan ook sprake van planschade zijn als de mogelijkheden om op jouw perceel te bouwen of het perceel te gebruiken beperkt worden. Of als je te maken krijgt met verlies van inkomsten.

Wel of geen tegemoetkoming

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgesteld welke schade voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Schade die binnen het normale maatschappelijke risico op schade valt, komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro vastgesteld op minimaal 2% van de inkomensderving of waarde van je pand.

Je hebt ook geen recht op een tegemoetkoming als de schade bijvoorbeeld al te voorzien was toen je het pand of perceel kocht. Of als je al op een andere manier een schadevergoeding hebt gekregen, zoals bij onteigening.

Als er sprake is van vermindering van woongenot, wordt beoordeeld of er zich een zogenoemde planologische verslechtering voordoet. Die beoordeling gebeurt met een aantal factoren, zoals uitzicht en privacy.

Kijk voor meer informatie op de website Overheid.nl.

Aanvragen

Je kunt de tegemoetkoming schriftelijk aanvragen. Schrijf in je brief:

  • waarom je de aanvraag doet en om welk pand of perceel het gaat
  • de oorzaak van de schade (welk bestemmingsplan of besluit de schade heeft veroorzaakt)
  • wat voor soort schade je hebt (bijvoorbeeld waardevermindering van de woning of minder inkomsten)
  • een uitleg van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. Je hoeft daarbij geen taxatierapport toe te voegen
  • je naam en adres

Onderteken je aanvraag en stuur deze naar:

Burgemeester en wethouders van Amersfoort
Afdeling Programma's en Projecten
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Doe je aanvraag binnen 5 jaar vanaf het moment dat het bestemmingsplan of besluit dat de planschade veroorzaakt definitief is.

Kosten

Het starten van een procedure kost € 300,-. Na ontvangst van je aanvraag, krijg je daarover bericht. Als burgemeester en wethouders besluiten je aanvraag toe te wijzen, krijg je dit bedrag terug.

Besluit over je aanvraag

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of je recht hebt op een tegemoetkoming. En zo ja, hoe hoog die tegemoetkoming is. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige.

De officiële procedure vind je in de Procedureverordening advisering planschade 2008 op Overheid.nl.