Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Subsidie voor culturele en kunstprojecten die het culturele klimaat in Amersfoort helpen versterken, verbreden en vernieuwen. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad.

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Voor wie?

  De regeling is bedoeld voor rechtspersonen, waaronder verenigingen en stichtingen en natuurlijke personen.

  Waarvoor?

  Het doel van deze subsidieregeling is culturele en kunstprojecten aan te jagen van professionals in Amersfoort, voor Amersfoorters en/of de ontwikkeling van Amersfoortse talenten. De projecten versterken, verbreden of vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort én dragen bij aan een aantrekkelijke en verbonden stad. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad.

  In 2019 ligt de focus van deze regeling op het realiseren van onderstaande opgaven uit de Cultuurvisie:

  • Diversiteit
  • Jongeren
  • Innovatie van cultuuraanbod
  • Wijken en sociaal domein
  • Talentontwikkeling

  Zie ook de toelichting vanaf pagina 4 in de regeling:

  Voorwaarden
  • Voor aanvragen van € 2.500 tot € 10.000 geldt dat de begroting, behorende bij de aanvraag, voor maximaal 75% uit de gemeentelijke subsidie mag bestaan.
  • Voor aanvragen vanaf € 10.000 geldt dat de begroting, behorende bij de aanvraag, voor maximaal 50% uit de gemeentelijke subsidie mag bestaan.
  • Aanvragen gericht op talentontwikkeling van een individuele maker worden voor maximaal € 10.000 gesubsidieerd.
  • Aanvragen van basisinstellingen en meerjarig gesubsidieerde instellingen kunnen alleen worden ingediend als dit een gezamenlijke aanvraag is van minimaal twee basisinstellingen/meerjarig gesubsidieerde instellingen. De instelling moet in het jaarplan dat ingediend is voor de meerjarige/structurele subsidie al hebben aangegeven dat er een projectsubsidie wordt aangevraagd.
  • Uitsluitend kosten die direct aan het betreffende project zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
  • Aanvragen vanaf € 10.000 kunnen alleen ingediend worden door rechtspersonen.
  • Het project start binnen 3 maanden na de subsidieverlening. Het project heeft een doorlooptijd van maximaal één jaar.
     Aanvragen

     U kunt een voorstel insturen met het online aanmeldformulier. U meldt zich daarmee aan en kunt het projectplan en een bijlage als pdf uploaden.

     Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

     Het projectplan beschrijft in ieder geval:

     • titel project
     • naam organisator/organisatie
     • omschrijving project
     • start en einddatum project
     • locatie waar het project wordt uitgevoerd
     • bereik - doelgroepen en contact met de stad
     • samenwerkingspartners en/of betrokken kunstenaars (alleen namen, géén adressen)
     • begroting. Daarvoor kunt u dit format gebruiken (niet verplicht):
     • beeldmateriaal (maximaal 4 A4)
     • Bijlage: cv('s) van de organisator(en)/deelnemende kunstenaars of link naar website met biografie of LinkedIn
     • Handtekening van de aanvrager

     Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads GEEN adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Uw adresgegevens vult u uitsluitend in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

     Bij aanvragen tot € 10.000 moet een projectplan van maximaal 8 A4 en een begroting op maximaal één A4 aangeleverd worden. Bij aanvragen vanaf € 10.000 moet een projectplan van maximaal 8 A4 en een begroting aangeleverd worden. Onderdeel van deze aanvragen is een mondelinge presentatie aan de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK).

     Voor aanvragen tot € 10.000 zijn drie rondes per jaar.

     Voor 2019 is er nog één aanvraagronde. Inzendingen hiervoor dienen vóór 1 september 2019 ingediend te worden.

     Uiterste data inzenden voor 2020:

     • Vóór 1 november 2019
     • Vóór 1 februari 2020
     • Vóór 1 juni 2020

     Voor aanvragen vanaf € 10.000 is één ronde per jaar. Aanvragen dienen voor 1 november ingediend te worden in het jaar voorafgaand aan het jaar dat het project plaatsvindt.

     Inzenden voor bedragen boven de €10.000,- is in 2019 niet meer mogelijk.

     Beoordeling en toetsing

     Aanvragen worden getoetst aan het doel van de regeling en aan onderstaande criteria. Daarbij geldt dat een aanvraag op elk van de criteria onder a en b minstens drie punten moet behalen.

     • a. Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
     • b. Zakelijke kwaliteit
     • c. Belang voor de stad en/of de inwoner
     • d. Opgaven uit de Cultuurvisie: diversiteit, jongeren, talentontwikkeling, Wijken & sociaal domein en innovatie van het cultuuraanbod

     De verdeling van de punten is als volgt:

     • Voor elk van de criteria onder a tot en met c zijn maximaal 5 punten te behalen.
     • Voor het criterium onder d zijn maximaal 10 punten te behalen.

     Een toelichting op de criteria vindt u in de subsidieregeling:

     Aanvragen worden voorgelegd aan de BACK. De BACK stelt aan de hand van de tijdig ingediende en volledige aanvragen een rangorde vast op grond van de beoordelingscriteria. De toetsing levert een gemotiveerd advies op over de toe te kennen en af te wijzen subsidies. De adviesgroep brengt advies uit aan het college.

     Hebben twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten en is hun plaats in de rangschikking zo dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt? Dan gebeurt de rangschikking op basis van het behaalde aantal punten op het criterium onder d. (opgaven uit de Cultuurvisie).

     Vergunningen

     Als voor het project een vergunning verplicht is, dan kennen we de subsidie onder voorbehoud toe. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. U kunt een vergunning aanvragen bij het Vergunningenloket.

     Beschikbaar budget

     In totaal is er voor deze subsidie in 2019 € 270.000 beschikbaar. Daarvan is € 120.000 voor aanvragen tot € 10.000. Dit bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over de drie subsidierondes. Het budget dat in een ronde niet wordt besteed, komt beschikbaar in de volgende ronde. Voor aanvragen vanaf € 10.000 is in 2019 € 150.000 beschikbaar.

     Contact

     Yvette Kamsteeg

     YJH.kamsteeg@amersfoort.nl
     Let op: stukken voor de aanvraag stuurt u naar: subsidies@amersfoort.nl

     14 033

     Toegekende projectsubsidies kunst en cultuur 2018

     In 2018 lag de focus op diversiteit, jongeren en innovatie. Bekijk de projecten die in 2018 subsidie hebben gekregen.