Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Subsidie voor culturele en kunstprojecten die het culturele klimaat in Amersfoort helpen versterken, verbreden en vernieuwen. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad.

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Hoe gaat de gemeente (in hoofdlijnen) om met gesubsidieerde activiteiten die door de coronacrisis wel, gedeeltelijk of geen doorgang vinden?

Lees meer informatie hierover op de webpagina: Versoepelde regels voor cultuursubsidieontvangers vanwege Coronacrisis

Voor het indienen van een aanvraag kunt u het format projectplan en het format begroting gebruiken.

Planning

U kunt uw aanvraag vanaf 1 mei 2021 indienen via het formulier op deze pagina (nu nog niet beschikbaar). Uw aanvraag moet vóór 1 juni 2021 bij ons binnen zijn.

Spreekuur

U kunt met uw vragen ook naar het spreekuur komen. Dan denken onze adviseurs graag met u mee over uw project of uw aanvraag. Een gesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Datums

Deze data volgen.

Locatie

Vanwege de huidige corona-maatregelen vindt het spreekuur digitaal plaats.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar YJH.Kamsteeg@amersfoort.nl . U ontvangt dan een uitnodiging voor het spreekuur.

  De regeling is bedoeld voor rechtspersonen, waaronder verenigingen en stichtingen en natuurlijke personen.

  Het doel van deze subsidieregeling is culturele en kunstprojecten aan te jagen van professionals in Amersfoort, voor Amersfoorters en/of de ontwikkeling van Amersfoortse talenten. De projecten versterken, verbreden of vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort én dragen bij aan een aantrekkelijke en verbonden stad. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad.

  In 2021 ligt de focus van deze regeling op het realiseren van onderstaande opgaven uit de Cultuurvisie:

  • Diversiteit
  • Jongeren
  • Innovatie van cultuuraanbod
  • Wijken en sociaal domein
  • Talentontwikkeling

  Zie ook de toelichting vanaf pagina 4 in de regeling:

  • Het maximale aan te vragen bedrag per projectplan is € 10.000,-
  • De begroting, behorende bij de aanvraag, mag voor maximaal 60 % uit de gemeentelijke subsidie bestaan.
  • Aanvragen van een individuele maker gericht op talentontwikkeling, kunnen een maximale subsidie van € 500,- krijgen, voor het professionaliseren van hun onderneming door een motivatie in te dienen wat ze hiermee willen bereiken. Bijvoorbeeld via een organisatie als Cultuur en Ondernemen.
  • Indien een aanvrager in de periode 2021-23 meerjarige subsidie ontvangt, komt deze niet in aanmerking voor subsidie onder deze regeling
  • Culturele instellingen die structureel of meerjarig, bijvoorbeeld via een begroting, gesubsidieerd worden, kunnen geen projectsubsidie aanvragen.
  • Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening. Het project heeft een doorlooptijd van maximaal één jaar.
  • Uitsluitend kosten die direct aan het betreffende project zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

  U kunt uw aanvraag vanaf 1 mei 2021 indienen via het formulier op deze pagina (nu nog niet beschikbaar). Uw aanvraag moet vóór 1 juni 2021 bij ons binnen zijn.

  Gebruik het format projectplan en format begroting.

  Het projectplan beschrijft in ieder geval:

  • titel project
  • naam organisator/organisatie
  • omschrijving project
  • start en einddatum project
  • locatie waar het project wordt uitgevoerd
  • bereik - doelgroepen en contact met de stad
  • samenwerkingspartners en/of betrokken kunstenaars (alleen namen, géén adressen)
  • begroting (gebruik format begroting)
  • beeldmateriaal (maximaal 4 A4)
  • Bijlage: cv('s) van de organisator(en)/deelnemende kunstenaars of link naar website met biografie of LinkedIn Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Stuur dan ook het volgende mee:- de statuten of het reglement- een opgaaf van de bestuurssamenstelling- een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Handtekening van de aanvrager

  Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads GEEN adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Uw adresgegevens vult u uitsluitend in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

  Bij de aanvraag moet een projectplan van maximaal 8 A4 en een begroting aangeleverd worden. Onderdeel van deze aanvraag is een mondelinge presentatie aan de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK).

  Uiterste data van inzenden voor het jaar 2021:

  • Vóór 7 december 2020
   Pitches vinden plaats op: dinsdagavond 12 januari en woensdagavond 13 januari 2021
  • Vóór 1 juni 2021
   Pitches vinden plaats op: dinsdagavond 22 juni en woensdagavond 23 juni 2021

   Aanvragen worden getoetst aan het doel van de regeling en aan onderstaande criteria. Daarbij geldt dat een aanvraag op elk van de criteria onder a en b minstens drie punten moet behalen.

   • a. Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
   • b. Zakelijke kwaliteit
   • c. Belang voor de stad en/of de inwoner
   • d. Opgaven uit de Cultuurvisie: diversiteit, jongeren, talentontwikkeling, Wijken & sociaal domein en innovatie van het cultuuraanbod

   De verdeling van de punten is als volgt:

   • Voor elk van de criteria onder a tot en met c zijn maximaal 5 punten te behalen.
   • Voor het criterium onder d zijn maximaal 10 punten te behalen.

   Een toelichting op de criteria vindt u in de subsidieregeling:

   Aanvragen worden voorgelegd aan de BACK. De BACK stelt aan de hand van de tijdig ingediende en volledige aanvragen een rangorde vast op grond van de beoordelingscriteria. De toetsing levert een gemotiveerd advies op over de toe te kennen en af te wijzen subsidies. De adviesgroep brengt advies uit aan het college.

   Hebben twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten en is hun plaats in de rangschikking zo dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt? Dan gebeurt de rangschikking op basis van het behaalde aantal punten op het criterium onder d. (opgaven uit de Cultuurvisie).

   Als voor het project een vergunning verplicht is, dan kennen we de subsidie onder voorbehoud toe. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. U kunt een vergunning aanvragen bij het Vergunningenloket.

   In totaal is er voor deze subsidie in 2021 € 100.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over de subsidierondes. Het budget dat in de eerste ronde niet wordt besteed, komt beschikbaar in de volgende ronde. Mocht er een substantieel bedrag uit het budget in de rondes niet besteed zijn, dan kan er besloten worden dat er een extra ronde komt.

   Contact

   Yvette Kamsteeg

   YJH.kamsteeg@amersfoort.nl
   Let op: stukken voor de aanvraag stuurt u naar: subsidies@amersfoort.nl

   14 033

   Voordekunst

   Amersfoortse kunstenaars kunnen ook een crowdfundingcampagne starten via voordekunst.

   De gemeente Amersfoort is matchingspartner van dit platform.