Privacy en Wmo

Algemeen

Als gemeente gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de regels die gaan over persoonsgegevens in de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Alleen medewerkers die bevoegd zijn, kunnen persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Jouw hulpvraag

De uitvoering van de Wmo 2015 is een taak van de gemeente. Als je ondersteuning vraagt aan de gemeente, gaan we daarover met jou in gesprek. Om je goed te kunnen helpen bij het beantwoorden van jouw hulpvraag, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig en informatie over de problemen die je ervaart.

Welke informatie hebben wij van jou nodig?

Wij verwerken alleen gegevens van je die we nodig hebben om jouw hulpvraag goed te kunnen beantwoorden. Deze worden vastgelegd in een goed beveiligd systeem. Dit systeem heeft ook een koppeling met het systeem van Burgerzaken (Basisregistratie Personen). Zo werken wij binnen de gemeente altijd met de juiste naam- en adresgegevens. Dat geldt ook voor jouw geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN).

We noteren persoonsgegevens als deze nodig zijn voor het beantwoorden van jouw hulpvraag of het beoordelen van het recht op een Wmo-voorziening. Persoonsgegevens zijn naast gegevens zoals naam, adres en geboortedatum bijvoorbeeld ook informatie over het probleem dat jij ervaart, gegevens over jouw gezondheid, jouw vervoersbehoefte of een omschrijving van jouw woonsituatie. Je leest deze zaken ook terug in het verslag (ondersteuningsplan/plan van aanpak) dat wij met je delen.

Wij bewaren de gegevens in jouw dossier tot 15 jaar na het einde van de ondersteuning. Deze termijn is wettelijk vastgelegd in de Wmo 2015. Je kunt ons verzoeken om bepaalde gegevens eerder te verwijderen. Zie onder kopje gegevens inzien, verbeteren, verwijderen).

Informatie delen met zorgprofessional

Soms moeten wij persoonsgegevens delen met een professionele hulpverlener. Dit doen wij altijd in overleg met jou.

Bijvoorbeeld wanneer wij informatie nodig hebben over jouw gezondheid om jouw hulpvraag goed te kunnen beoordelen. Wij informeren jou dan dat wij een advies willen vragen bij een onafhankelijk medisch adviseur (arts). Deze medisch adviseurs werken bij een adviesbureau waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten. Als zij contact willen opnemen met jouw huisarts of specialist over diagnoses en behandelingen, dan vragen zij hiervoor jouw schriftelijke toestemming. Op het toestemmingsformulier staat duidelijk vermeld waar jouw toestemming voor nodig is.

Je mag uiteraard weigeren om deze toestemming te geven. In dat geval kan het wel zijn dat wij uiteindelijk onvoldoende informatie hebben om jouw hulpvraag goed te kunnen beoordelen.

In het advies dat de medisch adviseur aan ons uitbrengt, staan geen zaken als diagnose of medicatie genoemd. Het medisch advies wordt als bijlage meegestuurd met het ondersteuningsplan dat je van de gemeente ontvangt.

Andere partijen, zoals een zorgaanbieder of hulpmiddelenleverancier, mailen wij met een beveiligd systeem. We delen alleen gegevens die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Wat doen wij als je nog andere hulpvragen hebt?

In het gesprek dat we met je hebben over je hulpvraag kan het zijn dat duidelijk wordt dat je nog andere hulpvragen hebt. Als wij die niet kunnen beoordelen, dan noteren wij deze ook niet. Wij kunnen je dan wel in contact brengen met de juiste organisatie of afdeling van de gemeente. Wij zullen jouw gegevens niet aan deze andere partij doorgeven, ook niet binnen de gemeente. Als je dat wel wenst, dan vragen we jouw toestemming hiervoor.

Welke rechten heb je als het gaat om jouw persoonsgegevens?

Je kunt altijd bij ons vragen welke gegevens wij van jou hebben vastgelegd. Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw contactpersoon. Je kunt dan ook vragen om deze gegevens te verbeteren of te laten verwijderen. Daarnaast kun je vragen om  bepaalde gegevens tijdelijk niet te verwerken of bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van jouw gegevens. Wij zullen jouw verzoek uitvoeren, behalve als er redenen zijn om dit niet te doen. Wij reageren uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek. Wij mogen alleen gegevens verstrekken over jouzelf en indien van toepassing de kinderen onder de 16 jaar waar je ouderlijk gezag over hebt. Hierbij kunnen wij je vragen om je te legitimeren met een paspoort of rijbewijs.

Wat doet de gemeente met mijn gegevens?

Wij vragen alleen die informatie op, die nodig is om je te kunnen helpen. Op het moment dat jouw ondersteuning is afgerond, sluiten we je dossier en wordt het 15 jaar bewaard in een archief. Mocht je ooit op een later tijdstip een nieuwe vraag hebben, dan moeten de medewerkers het dossier weer opzoeken.

Mag de gemeente mijn gegevens doorgeven aan anderen?

Nee, niet zonder jouw toestemming. Uitzondering hierop zijn aanbieders waar de gemeente mee samenwerkt om de Wmo 2015 uit te voeren, het CAK, de Sociale Verzekeringsbank of toezichthoudende ambtenaren. Als er een reden is om onderdelen van jouw dossier te delen met andere partijen, dan is daar overleg over met jou. Er zijn 2 uitzonderingen op deze regel:

  1. Als de veiligheid van kinderen in het geding is
  2. Als mensen een bedreiging voor zichzelf of anderen vormen

Wie kunnen er in mijn dossier kijken?

Alleen zorgverleners in het Wijkteam en medewerkers van de gemeente die direct betrokken zijn bij jouw ondersteuning. Zij mogen het gedeelte bekijken dat ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Andere medewerkers kunnen niet in jouw dossier kijken.