Ontwikkeling kloosterterrein Monseigneur Blom Barchman Wuytierslaan 55

Kerkelijke instelling Monseigneur Blom (KIMB) heeft begin 2019 een voorstel ingediend om het oude kloostergebouw en de zorgvleugel aan de Barchman Wuytierslaan 55 te renoveren/restaureren. Voorgesteld wordt het kloosterterrein, met respect voor de aanwezige natuur, gedeeltelijk te herontwikkelen met sociale huurappartementen, middeldure huurappartementen, woon-zorgvoorzieningen en gemeenschappelijke voorzieningen. Hoe dit er exact uit gaat zien is nu nog niet bekend.

Participatiegids

In 2020 heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de renovatie/restauratie van het kloostergebouw en de zorgvleugel. Inmiddels zijn de renovatie-/restauratiewerkzaamheden begonnen. Voor de herontwikkeling van het kloosterterrein wordt een apart planproces doorlopen.

In oktober 2020 heeft KIMB het kloosterrein verkocht aan Van Wijnen Projectontwikkeling Midden. Samen met Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere Plekken heeft van Wijnen een ontwikkelconcept voor het terrein opgesteld. Het klooster zelf en het aangelegen woonzorgcomplex is verkocht aan de Emmagroep.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Bij dit soort ontwikkelingen volgt de gemeente een aantal vaste stappen. Die zijn omschreven in de participatiegids.

Definitieve kaders

De eerste stap in het proces, is het opstellen van een kaderstellende notitie. Hierin staat aan welke kaders het plan én het proces om tot het plan te komen, moeten voldoen.

Onderdeel hiervan is om met buurtbewoners en andere belanghebbenden te bespreken welke kansen en aandachtspunten zij zien of welke zorgen zij hebben bij de ontwikkelingen op het terrein. Dat is gebeurd op bijeenkomsten op 3 juli 2019 en 3 februari 2021.

Op basis van deze input, gemeentelijk beleid en een beoordeling van de mogelijkheden op deze locatie hebben is er een concept kaderstellende notitie opgesteld. Die kun je hieronder downloaden. Deze kaders zijn op 13 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De bijlagen bij de notitie staan in een apart document.

Samengevat zijn de 5 belangrijkste kaders voor de herontwikkeling:

  1. Het gedachtegoed van de zuster van de Mgr. Blom is richtinggevend voor de herontwikkeling en het te realiseren programma: een woongebied dat past bij de opzet van het klooster. Aandacht voor bewoners met een kleine portemonnee en zorgvragen. Uitgangspunt is samen leven met oog voor elkaar.

  2. De herontwikkeling van het kloostercomplex moet gebeuren met respect voor de monumentale status van de bestaande bouw en de natuurwaarden in het gebied.

  3. In het gebied zijn verschillende flora en fauna aanwezig, waaronder de das. Uitgangspunt voor de verdere planvorming is het beperken, minimaliseren en waar nodig compenseren van de effecten op de aanwezige natuurwaarden.

  4. Er wordt niet hoger gebouwd dan de bomen die in het gebied aanwezig zijn (20 tot 25 meter). De onderscheiden nieuwbouwvelden worden voor maximaal 10 tot 15% bebouwd.

  5. Blijf buurtbewoners en andere belanghebbenden betrekken bij de planvorming. In alle fases moet er aandacht zijn voor participatie en communicatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit initiatief kun je ook terecht op de website Landgoed Blom. Via deze website blijf je op de hoogte van verdere stappen in de ontwikkeling van Landgoed Blom.

Vervolgproces en planning

De planning ziet er globaal als volgt uit:

Wat Wanneer
Participatie conceptkaders april 2021
Behandeling kaders door gemeenteraad juni 2021
Opstellen uitwerkingsvoorstel 2e/3e kwartaal 2021
Besluitvorming uitwerkingsvoorstel 4e kwartaal 2021
Bestemmingsplanprocedure 1e kwartaal 2022 – 4e kwartaal 2022