Leerlingenvervoer

Algemeen

Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Voor sommige ouders is dat lastig. Bijvoorbeeld als hun kind door een beperking naar een speciale school gaat die een eind uit de buurt ligt. Lukt het niet om zelf een passende oplossing te vinden voor je kind? Dan kun je in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Ouders of verzorgers moeten leerlingenvervoer zelf aanvragen.

Voor wie

Leerlingenvervoer is voor leerlingen met een blijvende beperking of voor leerlingen die een basisschool met bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen.

Een blijvende beperking betekent dat de beperking langer dan 3 maanden duurt. Bijvoorbeeld:

 • slechtziend

 • blind of doof

 • psychische problemen

 • een lichamelijke of verstandelijke beperking

Leerlingenvervoer is voor die leerlingen waarbij de afstand tussen huis en school meer is dan 6 kilometer en waarbij een of meer van de volgende situaties geldt:

 • de leerling bezoekt het spe­ci­aal on­der­wijs (SO)

 • de leerling bezoekt het voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (VSO)

 • de leerling bezoekt een spe­ci­a­le school voor ba­sis­on­der­wijs (SBO)

 • de leerling bezoekt een ba­sis­school met bij­zon­de­re rich­ting (op ba­sis van ge­loof of le­vens­over­tui­ging) en moet hier­voor ver­der rei­zen

Vervoer naar een stageplek

Je kunt leerlingenvervoer ook aanvragen voor vervoer naar een stageplek. Voorwaarden aan de stageplek zijn:

 • de sta­ge is een ver­plicht on­der­deel van het on­der­wijs­pro­gram­ma

 • de sta­ge­over­een­komst is on­der­te­kend door school

 • de sta­ge­tij­den ­slui­ten aan op de gewone school­tij­den

Voorwaarden

Of je kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van een aantal factoren.

Dichtstbijzijnde passende school

Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school. Als je kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heb je een beschikking (toelaatbaarheidsverklaring, TLV) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor je kind. Je kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die dit soort onderwijs aanbiedt.

Het kan zijn dat je zelf kiest voor een passende school die verder weg ligt. In dat geval krijgt je alleen een vergoeding van de reiskosten tot aan de dichtstbijzijnde passende school. Aanvullende reiskosten naar de door jou gekozen school die verder weg ligt, zijn dan voor je eigen rekening. Houd hier rekening mee bij de keuze van de school.

Afstand

Je kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, als de afstand tussen jouw huis en de dichtstbijzijnde passende school meer is dan 6 kilometer.

De gemeente hanteert een vaste methode om de afstand te bepalen: de routeplanner van ANWB, via de kortste route.

Voor deze leerlingen geldt deze regel niet:

 • Leer­lin­gen die door hun be­per­king niet met het open­baar ver­voer kunnen rei­zen.

 • Leer­lin­gen die door hun be­per­king al­leen on­der be­ge­lei­ding met het open­baar ver­voer kun­nen rei­zen.

Vervoer aansluitend op schooltijden

Leerlingenvervoer vindt alleen plaats aansluitend op de schooltijden zoals die in de schoolgids staan. Dit houdt in dat er geen leerlingenvervoer wordt ingezet op basis van individuele schoolroosters van leerlingen.

Tijdens landelijk vastgestelde examenperiodes kunnen tijden worden aangepast. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld tentamens en proefwerken.

Onderbouwing

De Gemeente Amersfoort streeft ernaar om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten reizen.  Dit kan betekenen dat team Leerlingenvervoer contact met je opneemt voor aanvullende informatie of onderbouwing van uw aanvraag. 

Soorten vervoer

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer:  

 • kilometervergoeding voor vervoer met de fiets
 • vergoeding voor het openbaar vervoer, onder de 9 jaar met vergoeding voor begeleider
 • kilometervergoeding voor vervoer met ei­gen ver­voer
 • taxiver­voer

Met de gegevens die je invult bij je aanvraag kunnen wij beoordelen voor welk soort leerlingenvervoer je in aanmerking komt.

Eigen bijdrage

De gemeente berekent een eigen bijdrage als de leerling naar het speciaal basisonderwijs gaat of naar een basisschool op basis van godsdienst of levensbeschouwing. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen maximaal € 571,- per kind per jaar. Als je inkomen onder een bepaalde grens ligt, kun je vrijstelling van de eigen bijdrage krijgen.

Aanvragen

Elk schooljaar doe je opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer. Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Bij co-ouderschap doen beide ouders apart een aanvraag. Je doet een aanvraag voor de dagen dat het kind bij jou verblijft.

 • Wij vragen je een weekschema leerlingenvervoer in te vullen waarin je aangeeft op welke dagen je gebruik wilt maken van het leerlingenvervoer.

 • Vervoer tussen school en een ander adres (BSO, gastouder of familie) gebeurt met goedkeuring van de gemeente en is mogelijk als:

 1. Het vervoer niet voor extra kosten zorgt.
 2. Het reisschema vast is en er dus een vast weekschema gebruikt wordt.
 3. De extra reistijd van eventuele andere passagiers minder dan 3 minuten is.

Je kunt leerlingenvervoer online aanvragen. Daarvoor heb je DigiD nodig.

Dien je aanvraag voor het volgende schooljaar voor 1 juni in. Aanvragen die wij later ontvangen, kunnen wij mogelijk niet behandelen voor de eerste schooldag. Je bent dan in de eerste weken zelf verantwoordelijk voor het vervoer.

Aanvragen

Meesturen bij je aanvraag

Zorg dat je de volgende stukken meestuurt bij je aanvraag:

 • Een door de school ingevulde en ondertekende schoolverklaring. Met deze verklaring geeft de school aan dat jouw kind staat ingeschreven en geeft de school een advies over de vorm van vervoer die jouw kind nodig heeft.
 • Een kopie van de meest recente Inkomensverklaring als je (gezamenlijk)inkomen lager is dan € 28.800,- en je vrijstelling vraagt voor de eigen bijdrage. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst. Dit geldt alleen voor leerlingen op het (speciaal) basisonderwijs.
 • Een kopie of schermafbeelding van een bankafschrift waarop je rekeningnummer en naam zichtbaar zijn.

Hulp bij de aanvraag

Vind je het lastig om de aanvraag zelfstandig in te vullen? Medewerkers van de Informatiewinkels van Indebuurt033 kunnen je helpen. Kijk op de website van Indebuurt033 voor adressen en openingstijden.

Na je aanvraag

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van je complete aanvraag ontvang je van ons een brief. Daarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of niet.

Extra informatie

Soms hebben we meer informatie nodig om je aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dan krijg je een brief met het verzoek de ontbrekende informatie op te sturen.

Aanvraag als schooljaar al begonnen is

Vraag je leerlingenvervoer aan als het schooljaar al is begonnen? Wij behandelen je aanvraag dan zo snel mogelijk. Houd wel rekening met een wachttijd.

Wijzigingen doorgeven

Als de situatie van jouw kind verandert (verhuizing, andere school), kun je een mail sturen naar leerlingenvervoer@amersfoort.nl. Ook als er geen leerlingenvervoer meer nodig is, kun je ons mailen.

Contact

Je kunt met vragen altijd contact opnemen met het team Leerlingenvervoer via leerlingenvervoer@amersfoort.nl. Je kunt een terugbelverzoek achterlaten via 14033. Team leerlingenvervoer neemt dan contact met je op.

Klacht over vervoerder

Heb je een klacht over de vervoerder? Neem contact op met de vervoerder. Kom je er samen niet uit, mail je klacht dan naar leerlingenvervoer@amersfoort.nl.