Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Algemeen

Ben je niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als je een laag netto-inkomen hebt (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kun je een verzoek om kwijtschelding doen. De gemeente kan dan besluiten dat je de gemeentelijke belastingen niet of niet helemaal hoeft te betalen.

Aanvragen

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • onroerendezaakbelasting
  • rioolheffingen
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting (voor maximaal 1 hond)

Vraag kwijtschelding binnen 6 weken aan, gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat. Dat kan online of schriftelijk.

Online aanvragen

Vraag online kwijtschelding aan. Je hebt daarvoor DigiD nodig. Het invullen van het aanvraagformulier werkt niet goed met Internet Explorer. Gebruik een andere browser.

Aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Je kunt kwijtschelding ook schriftelijk aanvragen met het Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2024. Dat formulier kun je hieronder downloaden.

Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2024

Je hoort binnen 12 weken of je kwijtschelding krijgt.

Wanneer kwijtschelding

Voor het toekennen van kwijtschelding geldt een grensbedrag. Dat noemen we een norm. De gemeente bepaalt of je onder de norm zit met het totaal van je inkomen en bezittingen. Bijvoorbeeld of je een huis, auto, geld en andere waardevolle spullen hebt.

In de tabel zie je welke normbedragen voor de eerste helft van 2024 gelden. In juli 2024 worden de normbedragen weer aangepast.

Jouw situatieNormbedrag
Echtgenoot/partner/samenwonend 21 jaar of ouder, zonder pensioen€ 1.834,04
Echtgenoot/partner/samenwonend beide met een pensioen (AOW-uitkering)€ 2.086,40
Echtgenoot/partner/samenwonend waarvan de een van de partners een pensioen (AOW-uitkering) heeft en de ander niet, maar wel 21 jaar of ouder is€ 2.081,40
Alleenstaande 21 jaar of ouder, zonder pensioen€ 1.283,83
Alleenstaande met een pensioen (AOW-uitkering)€ 1.531,46

Deze bedragen zijn een richtlijn. Enkele voorbeelden:

  • Je zit met je inkomen net boven het normbedrag, maar hebt daarnaast kosten voor wonen en zorg. Mogelijk krijg je toch kwijtschelding.
  • Je zit met je inkomen net onder het normbedrag, maar door de waarde van je bezittingen krijg je misschien toch geen kwijtschelding. Een berekening door de gemeente bepaalt uiteindelijk of je kwijtschelding krijgt.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat je inkomensgrens wordt aangepast als je een woning deelt met meer volwassenen. Je kunt de woonkosten delen als er meer (volwassen) personen in de woning wonen. Het maakt dan niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden. 
We noemen dat de kostendelersnorm.

Alle personen van 27 jaar of ouder die in 1 huis wonen zijn kostendelers. 

Geen kostendelers zijn:

  • inwonende personen vanaf 27 jaar die een studie volgen (DUO of BBL)
  • kamerhuurders

Is er sprake is van kostendelers, dus meer volwassen personen die in 1 huis wonen (maar die geen studie volgen)? Dan moeten we de aftrekbare woonlasten delen door het aantal kostendelers.

Vermogen

Bij de beoordeling van het vermogen wordt gekeken naar het tegoed op de bankrekening(en). Denk hierbij aan het totaal van onder meer bank-, privé-, internet-, kapitaal- of spaarrekening, aandelenrekeningen, overwaarde woning en voertuigen. Voor kwijtschelding is een auto toegestaan die een waarde heeft van minder dan € 3.350,- .

Overwaarde eigen woning

Als je een eigen woning hebt, is er meestal sprake van overwaarde. Dit is het verschil tussen de waarde van je woning min de hypotheek. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als vermogen aangemerkt. Stel, de waarde van je woning is € 244.000,-. Je hebt een hypotheek van € 210.000,-. De overwaarde is dan € 34.000,-.

Nodig bij je aanvraag

Je hoeft niet direct bijlagen mee te sturen. Je kwijtscheldingsaanvraag wordt getoetst. Na die toets krijg je bericht over de uitkomst. Mogelijk vragen wij je dan aanvullende gegevens toe te sturen.

Soms heeft de gemeente niet voldoende informatie om te bepalen of je kwijtschelding kunt krijgen. Dan krijg je van de gemeente een brief om extra informatie aan te leveren. Een extern bedrijf verwerkt die informatie. Dit bedrijf houdt zich aan de wettelijke privacyregels die gelden. De afdeling Belastingen van de gemeente Amersfoort beoordeelt vervolgens met de gegevens je aanvraag voor kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding

Zijn je belastingen al een keer kwijtgescholden en is je inkomen en/of vermogen hetzelfde gebleven of minder geworden? Dan hoef je niet opnieuw een verzoek om kwijtschelding te doen. Wij bekijken of je weer kwijtschelding kunt krijgen. 

Als dat niet zo is, krijg je hierover een brief. Daarin staat waarom wij je geen automatische kwijtschelding kunnen verlenen. Je kunt dan wel weer opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Hulp bij je aanvraag

Wil je hulp bij het invullen van het formulier? Dan kun je een afspraak maken bij een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Je vindt de gegevens op www.indebuurt033.nl/informatiewinkels. Je kunt ook mailen naar info@indebuurt033.nl of bellen met 033 204 8677.

Uitstel van betaling

Tijdens de behandeling van je verzoek om kwijtschelding krijg je automatisch uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Maak je gebruik van automatische incasso, dan worden de incassotermijnen (februari t/m november) niet afgeschreven tijdens de afhandeling van je kwijtscheldingsverzoek.

Wordt je verzoek afgewezen, dan wordt het aanslagbedrag daarna in de termijnen die nog over zijn geïncasseerd. Voorbeeld: als jouw kwijtschelding in maart wordt afgewezen, dan betaal je van april t/m november (dus in de resterende 8 termijnen) jouw gehele aanslagbedrag.

Bijlage bij aanslag gemeentelijke belastingen (flyer)

Special Gemeentelijke Belastingen 2024