Informatie van de gemeente inzien of opvragen (Woo-verzoek)

Algemeen

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar te maken. De wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het grote verschil met de Wob is dat Gemeente Amersfoort informatie actief gaat delen. De komende 5 jaar gaan we dat steeds meer doen. In de tussentijd kun je een Woo-verzoek doen om informatie op te vragen die nog niet openbaar terug te vinden is.

Zelf informatie opzoeken

We maken zelf al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Hieronder zie je waar je welke informatie kunt vinden.

Wet- en regelgeving van Amersfoort 

Op de website Overheid.nl vind je alle regelingen van Gemeente Amersfoort. 

Contactgegevens gemeente

De contactgegevens van de gemeente staan op onze contactpagina

Raadstukken

Alle raadstukken zijn samengebracht op de website Notubiz.nl. Denk aan de collegeberichten, ingekomen stukken, moties en toezeggingen, raadsinformatiebrieven en schriftelijke vragen. 

Besluitenlijsten College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders neemt elke week besluiten. Die zijn terug te vinden op onze website met bestuurlijke stukken

Berichten over je buurt

Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving die van invloed zijn op jouw woonomgeving staan op Berichten over uw buurt op Overheid.nl. Je kunt je daar ook aanmelden om berichten over je buurt per e-mail te ontvangen.

Onderzoeken en statistieken

Op de website Amersfoort in Cijfers vind je informatie over onderzoeken in Amersfoort. Ook vind je er statistieken en gegevens rondom verschillende thema’s. 

Jaarplannen en financiële documenten

De jaarplannen en financiële documenten van Gemeente Amersfoort staan op de website financien.amersfoort.nl. Je vindt daar de jaarstukken, de begroting, de kadernota en andere financiële documenten. 
 

Woo-verzoek doen

Een Woo-verzoek doe je bij voorkeur online via de button hieronder. Daarvoor heb je DigiD nodig.

Aanvragen

Woo-verzoek via e-mail, brief of telefoon

Lukt online aanvragen niet? Dan kun je je verzoek ook per e-mail, post of telefoon doen. Geef duidelijk aan dat het om een Woo-verzoek gaat en om welke informatie het gaat. Onderteken je verzoek altijd met je contactgegevens (telefoonnummer en e-mail). Zo kunnen we je benaderen voor eventuele vragen of verduidelijking van je verzoek.

  • Per e-mail: stuur een e-mail naar info@amersfoort.nl
  • Per post: stuur je verzoek naar het College van burgemeester en wethouders of naar de gemeenteraad van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.
  • Per telefoon: neem contact met ons op via telefoonnummer 14 033

Geheime informatie

Informatie van de overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn. Amersfoort wil dat ook en maakt daarom (bijna) alle bestuursinformatie openbaar. Tenzij informatie (tijdelijk) geheim moet blijven. Bijvoorbeeld bij:

  • een geplande grondverkoop
  • de opsporing van strafbare feiten
  • persoonlijke gegevens
  • vertrouwelijke gegevens van bedrijven

Beoordeling van je verzoek

Iedereen mag een Woo-verzoek doen bij de gemeente. Daarmee vraag je of de geheime informatie toch openbaar kan worden. De gemeente beoordeelt dat. In de wet staan alle zogenoemde weigeringsgronden. Dat zijn de redenen om de informatie tóch geheim te houden.

Je vindt de wettekst via de website Overheid.nl.

Besluit van de gemeente

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvang je een bevestiging. Als er nog vragen zijn over je Woo-verzoek, neemt de behandelaar binnen 2 weken contact met je op.

De gemeente heeft 4 weken de tijd om een besluit over je verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met 2 weken worden verlengd. Hier krijg je dan een bericht van.

Invoering Woo in Amersfoort

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. Voor het invoeren van de Wet is een periode van 5 jaar nodig. 

De Woo verplicht ons om 11 informatiecategorieën actief te publiceren. Via deze webpagina maken we steeds meer informatie openbaar. De eerste stappen zijn al gezet. Op de langere termijn zal hiervoor waarschijnlijk een platform worden ontwikkeld.  

De Gemeenteraad heeft ingestemd om de Woo als een groeimodel te implementeren. Daarin beginnen we klein, met wat nu al te zien is op de website. Dit ontwikkelen we verder door openbare informatie actiever te delen. Vooraf is niet te zeggen wanneer Amersfoort helemaal klaar is met de implementatie van de Woo. We stellen ons wendbaar op en willen daarmee goed kunnen inspelen op veranderingen rondom deze wet. 

Overzicht Woo-verzoeken

De Woo-verzoeken die wij in 2022 en 2023 in behandeling hebben genomen, vind je op de pagina Overzicht Woo-verzoeken Gemeente Amersfoort. Het overzicht wordt elke maand bijgewerkt. 
 

Algoritmeregister

Door de toenemende digitalisering van de samenleving maken ook overheidsinstanties zoals de gemeente Amersfoort steeds meer gebruik van algoritmen. Het gebruik van algoritmen biedt kansen, maar het college vindt het ook belangrijk om de publieke waarden te beschermen. Daarom toetst de gemeente het gebruik van algoritmen op privacy (AVG), informatiebeveiliging en ethiek. Daarnaast bieden wij inwoners openheid en transparantie over het gebruik van data en algoritmen door deze te publiceren in het Algoritmeregister Amersfoort. Het college betrekt graag inwoners bij de inzet van algoritmen en legt vraagstukken voor aan de Klankbordgroep Digitalisering en Ethiek: een groep van 8 inwoners die met de gemeente meedenkt over de ethische kanten van digitalisering.

Vragen over het Algoritmeregister? Neem contact op via algoritmeregister@amersfoort.nl