Explosieven in grond en water

Algemeen

Historisch onderzoek wijst uit dat in Amersfoort op veel plaatsen een verhoogd risico bestaat om niet gesprongen explosieven (NGE) aan te treffen uit de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld vliegtuigbommen, granaten en kogels uit gevechten en dumpingen tijdens de oorlog. NGE's zijn gevaarlijk. Zolang er niet in de grond gegraven wordt of in de waterbodem geroerd wordt, is er niets aan de hand.

Plicht om risico's te beperken

De gemeente is wettelijk verplicht om risico's van ontploffing zoveel mogelijk te beperken. Magneetvissen is daarom in een groot deel van Amersfoort verboden. Ben je van plan om bijvoorbeeld een vijver aan te leggen of een aanbouw aan je huis te plaatsen? Lees dan wat je moet doen voordat je start. Dat geldt ook voor het doen van milieukundig, archeologisch of ander bodemonderzoek waarbij handmatige boringen gedaan worden en proefsleuven gemaakt worden.

Magneetvissen

Vanaf 11 juli 2019 is magneetvissen verboden in Amersfoort binnen het gebied dat op de verbodskaart staat aangegeven.

Munitie en wapens liggen op verschillende plekken in het water en in de grond en kunnen instabiel zijn. Munitie kan exploderen bij het oppakken of neerleggen, door de schok waarmee deze tegen de magneet wordt getrokken en door het magnetisme zelf. Er is dus ook nog steeds explosiegevaar met alle gevolgen van dien voor de vinder en de omgeving. Om het risico voor de openbare orde en veiligheid te verkleinen, is magneetvissen verboden in een groot deel van Amersfoort. Het verbod is terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Waar moet ik op letten bij graafwerkzaamheden?

Waar je rekening mee moet houden, hangt af van de plek waar je gaat graven en de diepte. Niet al het grondgebied in gemeente Amersfoort heeft een risico op achtergebleven oorlogsmateriaal. De explosievenkaart geeft de verdachte gebieden weer.

Belangrijk!
Er is een nieuwe versie van het Historisch Vooronderzoek beschikbaar. Dit heeft gevolgen voor de verdenking op een groot aantal locaties. 
Voorafgaand aan de update van de onderstaande Risicokaart kun je het beste contact opnemen met NGE@amersfoort.nl voor de meest actuele informatie.

Bekijk de kaart

Kleur op de kaart Omvang geplande graafwerkzaamheden Wat moet je doen
Geen kleur Niet van toepassing Geen maatregelen nodig
Oranje Tot 0,8 meter diep en tot max. 100 vierkante meter Hier is een minimaal risico. Wees bedacht op aanwezigheid van een explosief. Werkzaamheden kunnen regulier uitgevoerd worden MITS gewerkt wordt volgens het protocol Spontaan aantreffen Niet Gesprongen Explosieven (NGE). (zie verderop op deze pagina). Informeer jouw aannemer of uitvoerder hierover.
Oranje Tot 0,8 meter diep en tot max. 100 vierkante meter OF: Dieper dan 0,8 meter, maar tot max. 100 vierkante meter OF: Tot 0,8 meter diep en groter dan 100 vierkante meter Aanvullend onderzoek nodig. Neem contact op met een gecertificeerd explosievenopsporingsbedrijf. 
Rood Alle geplande graafwerkzaamheden incl. handmatige boringen en proefsleuven Aanvullend onderzoek nodig. Neem contact op met een gecertificeerd explosievenopsporingsbedrijf. 

Ook bij vergunningvrije werkzaamheden

Niet voor alle werkzaamheden waarbij je in de grond graaft heb je een vergunning nodig. Maar ook bij graafwerkzaamheden die vergunningvrij zijn, moet je de genoemde manier van handelen volgen. Bij activiteiten die wel vergunningplichtig zijn, ziet de gemeente toe op naleving van bovenstaande handelwijze.

Opsporingsbedrijven voor explosieven

Op de website van de Stichting Certificering Vuurwerk & Explosieven vind je een lijst met opsporingsbedrijven die gecertificeerd zijn. Maak gebruik van een bedrijf met de kwalificatie deelgebied A.

Procedure 'spontaan aantreffen NGE'

  • Leg het werk op de vindplaats stil
  • Zorg dat er geen mensen in de buurt komen (werknemers, toeschouwers etc.)
  • Neem contact op met de politie (0900-8844) en meld de vondst van het niet-gesprongen explosief
  • Bel bij een noodsituatie 112

Baggeren

Als er gebaggerd wordt in verdachte gebieden stellen we altijd de voorwaarde dat er een explosievenonderzoek wordt gedaan. Bij baggerwerkzaamheden wordt met name gekeken naar grotere explosieven, zoals vliegtuigbommen. Kleine explosieven zoals een handgranaat of een kogel zijn bijna niet te traceren tussen de blikjes en andere (metalen) voorwerpen in het slib. Een volledige garantie dat er geen munitie in het water ligt, is er nooit.

Vragen?

Wil je meer weten? Bel 14 033 of mail naar nge@amersfoort.nl.