Social Return

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om samen met haar opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van de gemeente en de regio. Binnen de gemeente Amersfoort hanteren wij hiervoor de bouwblokken methode.

Kenmerkend voor deze bouwblokken-aanpak is de structuur. Blokken met een transparante waardebepaling, kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste Social Return-verplichting. De insteek van de bouwblokken-aanpak is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar om creatief te kijken hoe Social Return het beste kan worden ingevuld in uw organisatie.

De Aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij gemeente Amersfoort wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return-verplichtingen (ook als de activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd).

Door deze vorm van maatwerk aan te bieden kunt u Social Return veel beter inpassen in uw bedrijfsvoering. Zo realiseert u niet alleen Sociaal Rendement maar ook Economisch Rendement.

Inspanningswaarde Social Return

Om de waarde van de inspanningen met betrekking tot de Social Return-verplichting te kunnen meten, wordt de gerealiseerde waarde van de projecten uitgedrukt in inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde staat niet in relatie tot de werkelijke uitgave aan uitkeringen. Uiteraard heeft dit te maken met de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de inspanning die geleverd moet worden om de groep terug te geleiden.

Soort kandidaat Waarde Social Return (op basis van een jaarcontract fulltime)
Participatiewet < 2 jaar € 30.000
Participatiewet > 2 jaar € 40.000
< 1 jaar in WW € 10.000
> 1 jaar in WW € 15.000
WIA/WAO € 30.000
Doelgroep banenafspraak (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) € 35.000
55+ € 5.000 extra op bovenstaand bedrag
BBL traject* € 15.000 per leerling
BOL traject* € 10.000 per leerling
WSW inzet Het door het SW-bedrijf gefactureerde bedrag
MVO activiteiten P.M. (indicatie € 100,= per besteed uur per medewerker)

* Deze activiteit kan alleen worden opgenomen als de duur van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met de eisen die de opleiding aan een overeenkomst stelt.

Het proces voor gunning

Mocht u vragen hebben over de invulling van Social Return, een toelichting willen hebben over de verschillende bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de invulling van de mogelijke Social Return verplichting ook realiseerbaar is schroom dan niet om contact met het Werkgeversservicepunt op te nemen.

Het proces na gunning

De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen één week contact op met het Werkgeversservicepunt Amersfoort. In samenspraak met het Werkgeversservicepunt wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke wijze de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte opdrachtsom
  2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet
  3. Indien door de opdrachtgever Maatschappelijke activiteiten worden ingezet zal vooraf een waarde door het Bureau Social Return worden bepaald
  4. Eventueel tussen evaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken
  5. Eind evaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken
  6. Akkoord Werkgeverssericepunt Amersfoort

Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is gereed en goedgekeurd door het Werkgeversservicepunt binnen 6 weken na gunning opdracht. Het Werkgeversservicepunt kan deze termijn schriftelijk verlengen tot maximaal 12 weken.

Tips

Werkt u met onderaannemers?

Neem dan in uw contracten met onderaannemers ook een Social Return verplichting op.

Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht

Het idee bestaat dat de gemeenten en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar die werkgever die voor deze mensen de juiste plek hebben maar voor de invulling van Social Return kunt u ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden of aan die leerling die een BBL plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden.

Wees creatief

Denk voor de invulling van uw Social Return verder dan de opdracht. Bent u nog op zoek naar de juiste kracht op uw administratie of in de catering? Of heeft uw schoonmaakbedrijf nog mensen nodig? Door wie wordt het onderhoud van uw tuin gedaan? Is één van uw leveranciers of opdrachtgevers op zoek naar personeel? Dit zijn allemaal kansen om uw Social Return verplichting in te vullen.

Check haalbaarheid

Alhoewel er op dit moment veel mensen werkloos zijn, is dit geen garantie dat wij voor iedere functie (m.n. bij functies met specifieke eisen bijv. ten aanzien van de gevolgde opleidingen) de juiste kandidaat hebben. Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Werkgeversservicepunt bij de planvorming.