Beoordeling Open Call

Algemeen

Het projectplan voor de Open Call wordt beoordeeld door de beoordelingscommissie. De beoordeling gaat als volgt:

Beoordelingsronde 1

De commissie beoordeelt het projectplan op de volgende beoordelingscriteria:

1. Concept

 • a. Artistieke kwaliteit van het concept (de mate waarin zeggingskracht, oorspronkelijkheid en visie naar voren komen)
 • b. Nieuw in Amersfoort
 • c. Duur van de zichtbaarheid in de stad
 • d. Toegevoegde waarde voor Amersfoort: het is een aanvulling op het huidige aanbod

2. Uitvoerbaarheid

 • a. Het project is realiseerbaar in Amersfoort in 2024 en binnen het gestelde budget van € 40.000,-
 • b. De deelnemende kunstenaars kunnen betaald worden volgens de landelijke richtlijnen kunstenaarshonoraria

3. Cv(‘s) organisator(en) en kunstenaars met beeldmateriaal

 • a. Mate van ervaring met soortgelijke projecten
 • b. De onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar en/of bemiddelaar
 • c. Mate van artistieke samenhang tussen de verschillende ervaringen en dit project

De commissie geeft op basis van de criteria 1 tot 10 punten aan concept, uitvoerbaarheid en cv’s (zie bijlage). De 4 projectplannen met de hoogste score (maximaal 30) worden uitgenodigd voor beoordelingsronde 2. Die bestaat uit het geven van een pitch. De overige indieners krijgen per e-mail een gemotiveerde afwijzing. Daarin staat ook de plaats in de ranking en de termijn voor het maken van bezwaar.

Beoordelingsronde 2

De pitchers leveren van te voren het volgende materiaal per e-mail:

 • begroting: uitgewerkt kostenoverzicht van alle uitgaven
 • planning: data/periodes van voorbereiding en uitvoeringsperiode
 • PR-plan: hoe wordt het publiek bereikt. (Citymarketing Amersfoort - kan kosteloos helpen met de promotie binnen hun format. Overige promotie moet zelf verzorgd worden)

De pitch duurt 10 minuten en bevat een toelichting op de kwaliteit van de uitvoering door in te gaan op de uitvoerbaarheid in Amersfoort in 2024 op de gewenste locatie, artistieke kwaliteit en toegevoegde waarde voor Amersfoort. Na de pitch krijgt de beoordelingscommissie de gelegenheid om vragen te stellen om te komen tot een juiste afweging van de criteria.

De pitch wordt beoordeeld op de volgende punten:

1. Uitvoerbaarheid van het project

 • a. Realistische planning
 • b. Realistisch plan
 • c. Realistische locatie(s)

2. Begroting

 • a. Realistisch
 • b. Evenwichtig: de verhouding overheadskosten en kunstenaarshonorarium is in balans)

3. PR-plan

Gericht op inwoners uit de stad en regio

De beoordelingscommissie geeft op basis van de criteria 1 tot 10 punten aan uitvoerbaarheid, begroting en pr-plan (maximaal 30 punten). Deze punten worden opgeteld bij de toegekende punten uit de eerste ronde. De beoordelingscommissie maakt een rangorde tussen alle projecten op basis van de scores. De beoordelingscommissie adviseert de gemeente de opdracht toe te kennen aan het project met de hoogste score.

Betekenis rapportcijfers/score

Betekenis / motiveringsmogelijkheden Beoordeling Score
Wijze van invulling ontbreekt geheel   0
Wijze van invulling / visie is volstrekt onduidelijk / ontoereikend. Wijze van invulling / visie past geheel niet bij de opgave. Geen inzicht in wijze van invulling / visie. Geen enkele onderbouwing Zeer slecht 1
Wijze van invulling / visie is onduidelijk / ontoereikend. Vrijwel geen inzicht in de wijze van invulling / visie. Onderbouwing uitermate mager Slecht 2
Wijze van invulling past maar ten dele bij de vraag. Wijze van invulling wel aanwezig maar gebrekkig of slecht, niet doordacht. Onderbouwing te mager Zeer onvoldoende 3
Er ontbreken 2 of meer relevante onderdelen in het antwoord. Wijze van invulling / visie onvoldoende en/of onvoldoende doordacht. Onderbouwing matig en / of bepaald niet overtuigend Onvoldoende 4
Er ontbreekt 1 relevant onderdeel in de wijze van invulling / visie. Wijze van invulling / visie niet overtuigend en / of doordacht. Onderbouwing te algemeen en/of niet erg overtuigend Twijfelachtig 5
Er ontbreken alleen minder significante punten. Wijze van invulling / visie niet meer dan redelijk en/of voldoende overtuigend. Onderbouwing voldoende en / of voldoende overtuigend Voldoende 6
Wijze van invulling past volledig bij de opgave. Wijze van invulling / visie voldoende en voldoende overtuigend. Onderbouwing prima en / of voldoende overtuigend Ruim voldoende 7
Wijze van invulling / visie geeft veel inzicht. Wijze van invulling / visie goed en ook overtuigend. Wijze van invulling / visie is goed doordacht en / of bevat creatieve / innovatieve elementen. Onderbouwing degelijk en overtuigend Goed 8
Wijze van invulling geeft uitgebreid inzicht in gevraagde. Wijze van invulling uitstekend en / of zeer overtuigend en / of innovatief en/of zeer doordacht. Onderbouwing uitermate degelijk en zeer overtuigend Zeer goed 9
Voortreffelijke wijze van invulling en / of zeer overtuigend en / of uitermate goed doordacht. Onderbouwing perfect Uitmuntend 10

Prijs

De opdracht wordt uitgevoerd voor de door de winnaars aangeboden vaste prijs (maximaal € 40.000,- exclusief btw). Factureren gebeurt volgens een nader overeen te komen betalingsschema.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie adviseert de gemeente over de partijen aan wie de opdracht verstrekt zou moeten worden. De beoordelingscommissie, die ook het eindresultaat beoordeelt, bestaat uit:

 1. afgevaardigde van de BACK (Brede Advies Commissie Cultureel Klimaat)
 2. 2 extern deskundigen beeldende kunst
 3. afgevaardigde van Amersfoort in C
 4. een ambtenaar cultuur

Inkoopvoorwaarden

Op deze opdracht is van toepassing:

 • De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amersfoort. De gemeente volgt de algemene inkoopvoorwaarden van het rijk voor diensten (ARVODI – 2018)
 • Het addendum behorende bij ARVODI – 2018
 • Raadpleeg hier de documenten: Algemene inkoopvoorwaarden

Aanvullende zaken

 • De prijzen staan vast en worden niet geïndexeerd.
 • De prijzen zijn exclusief btw en inclusief alle overige kosten waaronder reistijd, reis- en verblijfkosten en administratiekosten. Btw kan alleen berekend worden als de indiener ook btw-plichtig is.
 • Meerwerk is slechts toegestaan en mag alleen in rekening worden gebracht, indien de Gemeente Amersfoort voor dat meerwerk een aparte schriftelijke opdracht is verstrekt. Uitvoering van meerwerk zonder voorafgaand akkoord komt voor uw rekening en risico.

Bezwaarclausule

Alle inschrijvers ontvangen de motivering omtrent hun offerte. Voor de nummer 1 houdt deze motivering in dat hij/zij de opdracht voorlopig gegund krijgt. Deze mededeling houdt géén aanvaarding in zoals bedoeld in art. 6:217 lid 1 BW. De ondertekende opdrachtbrief is de definitieve gunning van de opdracht.

Als de inschrijver het niet eens is met de motivering, kan binnen een termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de motivering (de zogenoemde standstill-termijn) bezwaar worden aangetekend via een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

De gemeente is bereid de motivering mondeling toe te lichten.