Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als u een laag netto-inkomen heeft (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kunt u een verzoek om kwijtschelding doen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • onroerendezaakbelasting
  • rioolheffingen
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting (voor maximaal één hond)

Vraag kwijtschelding binnen zes weken aan, gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat. Kwijtschelding aanvragen kan op twee manieren: direct online met DigiD:

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

LET OP: Invullen van het aanvraagformulier werkt niet goed met Internet Explorer. Gebruik hiervoor dus een andere browser.


of schriftelijk met onderstaand formulier:

Meer weten voordat u kwijtschelding aanvraagt?

Wat is kwijtschelding? Heeft het zin om kwijtschelding aan te vragen? En hoe moet u kwijtschelding aanvragen. Lees er meer over in de Bijlage bij Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen 2021:

U hoeft niet direct bijlagen mee te sturen. Uw kwijtscheldingsaanvraag wordt getoetst. Nadat de toets heeft plaatsgevonden krijgt u bericht over de uitkomst. Mogelijk vragen wij u dan aanvullende gegevens toe te sturen.

Soms beschikt de gemeente niet over voldoende informatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dan krijgt u van de gemeente een brief om extra informatie aan te leveren. Die te leveren informatie wordt door een extern bedrijf verwerkt. Dit bedrijf neemt hierbij de geldende wettelijke privacyregels in acht. De afdeling Belastingen van de gemeente Amersfoort beoordeelt vervolgens op basis van de gegevens uw aanvraag voor kwijtschelding

Voor het toekennen van kwijtschelding geldt een grensbedrag. Dat noemen we een norm. De gemeente bepaalt of u onder de norm zit met het totaal van uw inkomen en bezittingen. Bijvoorbeeld of u een huis, auto, geld en andere waardevolle spullen heeft. Hieronder ziet u welke normbedragen voor de eerste helft van 2022 gelden. In juli 2022 worden de normbedragen weer aangepast.

Uw situatie Normbedrag
Echtgenoot/partner/samenwonend 21 jaar of ouder, zonder pensioen € 1.559,58
Echtgenoot/partner/samenwonend beide met een pensioen (AOW-uitkering) € 1.771,44
Echtgenoot/partner/samenwonend waarvan de een van de partners een pensioen (AOW-uitkering) heeft en de ander niet, maar wel 21 jaar of ouder is € 1.759,92
Alleenstaande 21 jaar of ouder, zonder pensioen € 1.091,71
Alleenstaande met een pensioen (AOW-uitkering) € 1.297,60

Deze bedragen zijn slechts een richtlijn.

Enkele voorbeelden:

  • U zit met uw inkomen net boven het normbedrag, maar heeft daarnaast kosten voor wonen en zorg. Mogelijk krijgt u toch kwijtschelding.
  • U zit met uw inkomen net onder het normbedrag, maar door de waarde van uw bezittingen krijg u wellicht toch geen kwijtschelding. Een berekening door de gemeente bepaalt dus uiteindelijk of u kwijtschelding krijgt.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw inkomstengrens wordt aangepast. De reden hiervoor is dat u als er meer personen in uw woning wonen, de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Wie zijn kostendelers?

Alle in één huis wonende personen van 21 jaar of ouder. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Uitzonderingen

Geen kostendelers zijn:

  • Inwonende personen vanaf 21 jaar die een studie volgen (DUO of BBL);
  • Kamerhuurders.

Kostendelers en huur

Als er sprake is van kostendelers, dan moeten we de aftrekbare woonlasten delen door het aantal kostendelers.

Vermogen

Bij de beoordeling van het vermogen wordt gekeken naar het tegoed op de bankrekening(en). Hierbij moet u denken aan het totaal van bank-, privé-, internet-, kapitaal- of spaarrekening, aandelenrekeningen, overwaarde woning, voertuigen, enzovoorts.
Voor kwijtschelding is een auto die een waarde heeft van minder dan € 2.269,- toegestaan.

Overwaarde eigen woning

Als u een eigen woning heeft, is er meestal sprake van overwaarde. Dit is het verschil tussen de waarde van uw woning min de hypotheek. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als vermogen aangemerkt. Stel, de waarde van uw woning is € 244.000,-. U heeft een hypotheek van € 210.000,-. De overwaarde is € 34.000,-.

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier? Dan kunt u terecht bij een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Neem contact op met Indebuurt om een afspraak te maken. U vindt de contactgegevens van de informatiewinkels op www.indebuurt033.nl/informatiewinkels. U kunt ook mailen naar info@indebuurt033.nl of bellen met 033 204 8677.

Zijn uw belastingen al een keer kwijtgescholden en is uw inkomen en/of vermogen hetzelfde gebleven of minder geworden? Dan hoeft u niet opnieuw een verzoek om kwijtschelding in te dienen. Wij bekijken of u weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Mocht dit niet het geval zijn dan ontvangt u hierover een brief waarin staat aangegeven om welke reden wij u geen automatische kwijtschelding kunnen verlenen.

Tijdens de behandeling van uw verzoek om kwijtschelding krijgt u automatisch uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Maakt u gebruik van automatische incasso, dan worden de incassotermijnen niet afgeschreven tijdens de afhandeling van uw kwijtscheldingsverzoek. Wordt uw verzoek afgewezen, dan wordt het aanslagbedrag daarna in de nog resterende termijnen geïncasseerd.

Voor deze aanvraag heeft u DigiD nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

U heeft nog geen DigiD account?

Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.

Digid

Contact

Vragen? Neem contact op met het KCC

Gemeentelijke belasting steunmaatregelen voor ondernemers

Lees er meer over op de pagina Ondernemers en zzp'ers