Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Ben je niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als je een laag netto-inkomen hebt (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kun je een verzoek om kwijtschelding doen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • onroerendezaakbelasting
  • rioolheffingen
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting (voor maximaal één hond)

Vraag kwijtschelding binnen 6 weken aan, gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat. Kwijtschelding aanvragen kan op 2 manieren: direct online met DigiD:

Voor dit formulier heb je DigiD nodig.

LET OP: Invullen van het aanvraagformulier werkt niet goed met Internet Explorer. Gebruik dus een andere browser.


of schriftelijk met onderstaand formulier:

Meer weten voordat u kwijtschelding aanvraagt?

Wat is kwijtschelding? Heeft het zin om kwijtschelding aan te vragen? En hoe moet je kwijtschelding aanvragen. Lees er meer over in de Bijlage bij Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen 2022:

Voor het toekennen van kwijtschelding geldt een grensbedrag. Dat noemen we een norm. De gemeente bepaalt of je onder de norm zit met het totaal van je inkomen en bezittingen. Bijvoorbeeld of je een huis, auto, geld en andere waardevolle spullen hebt. In de tabel zie je welke normbedragen voor de eerste helft van 2022 gelden. In juli 2022 worden de normbedragen weer aangepast.

Uw situatie Normbedrag
Echtgenoot/partner/samenwonend 21 jaar of ouder, zonder pensioen € 1.559,58
Echtgenoot/partner/samenwonend beide met een pensioen (AOW-uitkering) € 1.771,44
Echtgenoot/partner/samenwonend waarvan de een van de partners een pensioen (AOW-uitkering) heeft en de ander niet, maar wel 21 jaar of ouder is € 1.759,92
Alleenstaande 21 jaar of ouder, zonder pensioen € 1.091,71
Alleenstaande met een pensioen (AOW-uitkering) € 1.297,60

Deze bedragen zijn slechts een richtlijn.

Enkele voorbeelden:

  • Je zit met je inkomen net boven het normbedrag, maar hebt daarnaast kosten voor wonen en zorg. Mogelijk krijg je toch kwijtschelding.
  • Je zit met je inkomen net onder het normbedrag, maar door de waarde van je bezittingen krijg je misschien toch geen kwijtschelding. Een berekening door de gemeente bepaalt uiteindelijk of je kwijtschelding krijgt.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als je een woning deelt met meer volwassenen, je inkomstengrens wordt aangepast. De reden hiervoor is dat je de woonkosten kunt delen als er meer personen in je woning wonen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

Wie zijn kostendelers?

Alle personen van 21 jaar of ouder die in 1 huis wonen zijn kostendelers. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Uitzonderingen

Geen kostendelers zijn:

  • inwonende personen vanaf 21 jaar die een studie volgen (DUO of BBL)
  • kamerhuurders

Kostendelers en huur

Als er sprake is van kostendelers, dan moeten we de aftrekbare woonlasten delen door het aantal kostendelers.

Vermogen

Bij de beoordeling van het vermogen wordt gekeken naar het tegoed op de bankrekening(en). Denk hierbij aan het totaal van onder meer bank-, privé-, internet-, kapitaal- of spaarrekening, aandelenrekeningen, overwaarde woning en voertuigen.
Voor kwijtschelding is een auto die een waarde heeft van minder dan € 2.269,- toegestaan.

Overwaarde eigen woning

Als je een eigen woning hebt, is er meestal sprake van overwaarde. Dit is het verschil tussen de waarde van je woning min de hypotheek. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als vermogen aangemerkt. Stel, de waarde van uw woning is € 244.000,-. Je hebt een hypotheek van € 210.000,-. De overwaarde is € 34.000,-.

Zijn je belastingen al een keer kwijtgescholden en is je inkomen en/of vermogen hetzelfde gebleven of minder geworden? Dan hoef je niet opnieuw een verzoek om kwijtschelding in te dienen. Wij bekijken of je weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Mocht dit niet het geval zijn dan krijg je hierover een brief. Daarin staat waarom wij je geen automatische kwijtschelding kunnen verlenen.

Wil je hulp bij het invullen van het formulier? Dan kun je een afspraak maken bij een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Je vindt de contactgegevens van de informatiewinkels op www.indebuurt033.nl/informatiewinkels. Je kunt ook mailen naar info@indebuurt033.nl of bellen met 033 204 8677.

Je hoeft niet direct bijlagen mee te sturen. Je kwijtscheldingsaanvraag wordt getoetst. Na die toets krijg je bericht over de uitkomst. Mogelijk vragen wij je dan aanvullende gegevens toe te sturen.

Soms heeft de gemeente niet voldoende informatie om te bepalen of je in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dan krijg je van de gemeente een brief om extra informatie aan te leveren. Die te leveren informatie wordt door een extern bedrijf verwerkt. Dit bedrijf houdt zich hierbij aan de geldende wettelijke privacyregels. De afdeling Belastingen van de gemeente Amersfoort beoordeelt vervolgens met de gegevens je aanvraag voor kwijtschelding

Tijdens de behandeling van je verzoek om kwijtschelding krijg je automatisch uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Maak je gebruik van automatische incasso, dan worden de incassotermijnen niet afgeschreven tijdens de afhandeling van je kwijtscheldingsverzoek. Wordt je verzoek afgewezen, dan wordt het aanslagbedrag daarna in de termijnen die nog over zijn geïncasseerd.

Contact

Vragen? Neem contact op met het KCC

Gemeentelijke belasting steunmaatregelen voor ondernemers

Lees er meer over op de pagina Ondernemers en zzp'ers