Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als u een laag netto-inkomen heeft (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kunt u een verzoek om kwijtschelding doen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • onroerendezaakbelasting
  • rioolheffingen
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting (voor maximaal één hond)
Kwijtschelding aanvragen

Vraag kwijtschelding binnen zes weken aan, gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat. Kwijtschelding aanvragen kan op twee manieren: direct online met DigiD:

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.


of schriftelijk met onderstaand formulier:

Nodig bij uw aanvraag

U hoeft niet direct bijlagen mee te sturen. Uw kwijtscheldingsaanvraag wordt getoetst. Nadat de toets heeft plaatsgevonden krijgt u bericht over de uitkomst. Mogelijk vragen wij u dan aanvullende gegevens toe te sturen.

Wanneer kwijtschelding

De gemeente hanteert de hoogte van een bijstandsuitkering als norm voor een laag inkomen.

Normbedragen inkomen Participatiewet en AOW

Per 1 juli 2019:

Alleenstaande of alleenstaande ouder
U woont alleen of samen met kind(eren) en bent jonger dan 65 jaar € 1.031,-
U woont alleen of samen met kind(eren) en bent 65 jaar of ouder €1.211,-

Voor een alleenstaande ouder wordt het kindgebonden budget als inkomen vrij gelaten.

Getrouwd of samenwonend
U bent beiden jonger dan 65 jaar € 1.473,-
Eén van u is jonger dan 65 jaar en één is 65 jaar of ouder € 1.649,-
U bent beiden 65 jaar of ouder € 1.659,-

Kostendelersnorm

De gemeente is verplicht om met ingang van 1 januari 2018 de Kostendelelersnorm toe te passen. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de samenstelling van uw huishouden. Dit kan van invloed zijn op de normbedragen.

Let op! Verblijft u in een verzorg- of verpleeginrichting? Dan gelden andere normbedragen (kosten van bestaan).

Normbedragen eigen vermogen (vermogensvrijstelling)

Bij de beoordeling van het vermogen wordt gekeken naar het tegoed op de bankrekening(en). Hierbij moet u denken aan het totaal van bank-, privé-, internet-, kapitaal- of spaarrekening, aandelenrekeningen, overwaarde woning, enzovoorts. Dit tegoed wordt aangemerkt als een vermogensbestanddeel, voor zover dit tegoed meer bedraagt dan:

  • het voor de aanvrager geldende normbedrag voor kosten van levensonderhoud;
  • vermeerderd met te betalen netto premie ziektekostenverzekering (onder de netto ziektekostenverzekering wordt verstaan een maand zorgverzekeringskosten min de normpremie € 35 voor alleenstaande of € 75 voor echtparen);
  • vermeerderd met te betalen netto woonlasten (onder de netto woonlasten wordt verstaan een maand volledige huur min de normhuur € 211,68 per huishouden).

Eventueel ontvangen toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, wordt bij de berekening van het vermogen buiten beschouwing gelaten.

  • Voor kwijtschelding is een auto die een waarde heeft van minder dan € 2.269,- toegestaan.
  • Voor iedere belastingschuldige geldt een vrijstelling van rechten op een uitvaartverzekering, mits de uitkering is bestemd voor de verzorging van de uitvaart van u of van uw echtgeno(o)t(e).

Het vermogen (algemeen) wordt bepaald door toetsing bij het inlichtingenbureau en door het financieel jaaroverzicht van de bank(en).

Overwaarde eigen woning

Als u een eigen woning heeft, is er meestal sprake van overwaarde. Dit is het verschil tussen de waarde van uw woning min de hypotheek. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als vermogen aangemerkt. Stel, de waarde van uw woning is € 244.000,-. U heeft een hypotheek van € 210.000,-. De overwaarde is € 34.000,-.

Aftrek kosten kinderopvang

Het is mogelijk de netto-kosten voor kinderopvang af te trekken van uw inkomen bij de beoordeling van uw verzoek voor kwijtschelding. Uw kind moet dan wel naar een geregistreerde opvang gaan. Stuur daarvan bewijsstukken mee. 

Hulp bij uw aanvraag

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier? Dan kunt u terecht bij een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Neem contact op met Indebuurt om een afspraak te maken. U vindt de contactgegevens van de informatiewinkels op www.indebuurt033.nl/informatiewinkels. U kunt ook mailen naar info@indebuurt033.nl of bellen met 033 204 8677.

Automatische kwijtschelding

Zijn uw belastingen al een keer kwijtgescholden en is uw inkomen en/of vermogen hetzelfde gebleven of minder geworden? Dan hoeft u niet opnieuw een verzoek om kwijtschelding in te dienen. Wij bekijken of u weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Mocht dit niet het geval zijn dan ontvangt u hierover een brief waarin staat aangegeven om welke reden wij u geen automatische kwijtschelding kunnen verlenen.

Uitstel van betaling

Tijdens de behandeling van uw verzoek om kwijtschelding krijgt u automatisch uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen.

DigiD

Voor deze aanvraag heeft u DigiD nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

U heeft nog geen DigiD account?

Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.

Digid