Aanpak stikstofproblematiek

Algemeen

Met een groene coalitie is het duidelijk: het is hard nodig om onze natuur te beschermen. Daarnaast willen we ook zorgen voor genoeg woningen, goede doorstroming van het verkeer en voldoende werk voor iedereen. Hoe mooi is het als je op de fiets naar het werk kan, in je eigen stad? Maar hoe ga je hier nu mee om als er sprake is van (te veel) neerslag van stikstof?

Stikstofprobleem

Te veel stikstof is schadelijk voor de natuur. Door menselijk gedrag komt stikstof in de natuur terecht. Denk aan autorijden, woningbouw, agrarische activiteiten of industrie. Een groot aantal natuurgebieden zijn overbelast door stikstof. We willen voorkomen dat er nog meer stikstof in deze gebieden neerkomt. Dit betekent dat bij alle plannen of projecten, voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase, getoetst moet worden welke gevolgen zij hebben als het gaat om neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden.

Natura 2000-gebieden

Alle nieuwe activiteiten die geen extra stikstofneerslag op de stikstofgevoelige Natura2000 gebieden veroorzaken, kunnen ‘gewoon’ doorgaan. Dit geldt ook voor activiteiten met een onherroepelijke omgevingsvergunning.

Amersfoort ligt relatief gunstig ten opzichte van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het meest dichtbij zijn de Veluwe en de Oostelijke Vechtplassen. Deze liggen beide op ruime afstand van zo’n 12 á 13 kilometer vanaf de gemeentegrens. We weten inmiddels dat dit voor kleinere projecten en plannen in Amersfoort betekent dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn.

Kleine woningbouwprojecten

Elk jaar doen we onderzoek naar de grens van het aantal woningen waar bij nieuwbouwprojecten geen negatieve effecten te verwachten zijn. We zien dat er bij kleinschalige woningbouwprojecten tot 50 appartementen en 40 grondgebonden woningen geen stikstofbelemmeringen optreden. Bij grotere projecten is het mogelijk dat er naar maatregelen gekeken moet worden, maar van een bouwstop is in Amersfoort geen sprake.

Nieuwe projecten

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten moeten we bepalen of dit een negatief stikstofeffect heeft. Initiatiefnemers van bouwplannen tot 50 appartementen of 40 woningen hoeven geen onderbouwing aan te leveren voor het aspect stikstof.

Bij andere initiatieven (bijvoorbeeld vestiging van bedrijven) of grotere projecten is een onderzoek naar de effecten op Natura 2000 gebieden wel noodzakelijk. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd met de wettelijk voorgeschreven online rekentool AERIUS Calculator.

Mogelijk is dan ook een natuurvergunning noodzakelijk. In dat geval kunt u pas met (bouw-) activiteiten starten als deze vergunning verleend is. Deze vergunning moet je aanvragen bij Provincie Utrecht.

Meer informatie

  • als je vragen hebt over stikstof of het aanvragen van vergunningen, kun je terecht bij BIJ12
  • Provincie Utrecht geeft informatie over ontwikkelingen 
  • Rijksoverheid heeft een informatiepagina over de aanpak stikstof.

Disclaimer

Gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is te delen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten we het voorbehoud maken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan deze informatie. Oplossingen zijn in de praktijk vaak maatwerk.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Er zal echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. De berichtgeving op deze website is op basis van de informatie zoals bekend in juni 2023.