Ik heb een vraag over zorg

Antwoorden op veelgestelde vragen over zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, de regiotaxi, jeugdzorg, kindermishandeling, zorgverzekering en persoonsgebonden budget.

Als de gemeente mijn hulpvraag afwijst, kan ik het dan in een andere gemeente proberen?

Nee. De uitvoering van de Wmo is gebonden aan uw gemeente. U kunt dus niet met uw vraag terecht bij een andere gemeente.

Kan ik hulp krijgen bij het begrijpen van brieven of het invullen van formulieren?

Krijgt u een brief van bijvoorbeeld de Belastingdienst en begrijpt u die niet goed? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier, het aanvragen van een voorziening of het opzeggen van een abonnement? Dan kunt u terecht bij Indebuurt033.

Mag ik iemand meenemen naar het gesprek met de zorgaanbieder?

Ja, u mag altijd iemand meenemen. Bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger, vriend of buur of uw vaste begeleider.

U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om met u mee te gaan naar het gesprek. De cliëntondersteuner kan een professional zijn of een vrijwilliger van bijvoorbeeld een ouderenorganisatie, uw kerk, Humanitas of een patiëntenorganisatie.

Moet ik een nieuwe indicatie aanvragen voor huishoudelijke hulp als deze afloopt?

Nee, dat hoeft niet. Twee maanden voordat uw indicatie afloopt, kunt u bellen of e-mailen met het Wijkteam. Zij onderzoeken samen met u welke hulp in het huishouden u nodig heeft.

U krijgt geen waarschuwing als uw indicatie afloopt. U moet dit zelf in de gaten houden.

Wat is het belangrijke verschil tussen Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) en Huishoudelijke Hulp 2 (HH2)?

Bij HH1 gaat het om schoonmaak en advies bij huishoudelijke werkzaamheden. Ook bekijkt HH1 of de hulp op die manier voldoende is.

U krijgt een indicatie voor HH2 als ook extra ondersteuning nodig is bij het dagelijkse huishouden. Bijvoorbeeld met lichte administratieve taken en dingen uitleggen. Of helpen bij het bereiden van warme maaltijden en het helpen bij de verzorging van anderen in het huishouden.

Wie bepaalt welke ondersteuning ik nodig heb?

Bij nieuwe aanvragen bespreekt het wijkteam uw persoonlijke situatie met u. Het overleg gaat over wat u nog zelf kunt, eventueel met hulp van uw netwerk. En voor welke werkzaamheden u extra hulp nodig heeft.

Huishoudelijke ondersteuning via de gemeente is een basisvoorziening. Het gaat om de meest noodzakelijke werkzaamheden om uw woning schoon te houden, zoals het schoonmaken van uw woonkamer, slaapkamer, toilet en badkamer. In bijzondere situaties kunnen er afspraken worden gemaakt over de was en de boodschappen. Het wijkteam bespreekt dit met u.

Voor andere werkzaamheden dient u zelf een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld via mensen uit uw netwerk of een betaalde hulp.

Kan ik met korting reizen met de Regiotaxi als ik een Wmo-indicatie heb?

U kunt met korting met de Regiotaxi reizen als u een Wmo-vervoerspas heeft. Als u door een beperking geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, komt u wellicht in aanmerking voor een WMO-vervoerspas. Een WMO vervoerpas aanvragen kan bij het WMO-loket van de gemeente Amersfoort. Bel met 14033.

Ik wil liever niet dat het wijkteam mijn gegevens inziet, kan ik dat ook weigeren?

Ja, u bepaalt zelf wie toegang heeft tot uw gegevens. Het enige dat leden van het wijkteam in een aantal situaties zien, is dat u bekend bent bij een andere zorgaanbieder, maar de inhoud is afgeschermd.

Wat doet het wijkteam met mijn gegevens?

Het wijkteam vraagt alleen die informatie op, die nodig is om u te kunnen helpen. Op het moment dat uw ondersteuning is afgerond, sluit uw dossier. Mocht u ooit op een later tijdstip een nieuwe vraag hebben, dan moeten de medewerkers het dossier weer opzoeken.

Mag de gemeente mijn gegevens doorgeven aan anderen?

Nee. Zonder uw toestemming mag de gemeente uw gegevens niet delen met anderen. Als er een reden is om onderdelen van uw dossier te delen met andere partijen, dan is daar overleg over met u.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  • Als de veiligheid van kinderen in het geding is.
  • Als mensen een bedreiging voor zichzelf of anderen vormen.

Vraagt de gemeente mij toestemming om persoonlijke gegevens uit te wisselen?

Ja. Als de gemeente uw gegevens wil delen, heeft ze uw toestemming nodig. Dat is volgens de wet bepaald. De gemeente moet zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Zij is verantwoordelijk voor uw privacy. Het delen hiervan mag alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet. Bijvoorbeeld het document waarin staat welke zorg u krijgt uit de Wmo 2015. Dit mag de gemeente delen met uw zorgverlener.

Wie kunnen er in mijn dossier kijken?

Alleen zorgverleners in het Wijkteam en medewerkers van de gemeente die direct betrokken zijn bij uw ondersteuning. Zij mogen het gedeelte bekijken dat ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Andere medewerkers kunnen niet in uw dossier kijken.

Jongeren tot 18 jaar met problemen kunnen gebruik maken van de jeugdzorg. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp.

Meer over Jeugdzorg

Is er sprake van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Bel met het gratis telefoonnummer: 0800 2000 Dit nummer is altijd bereikbaar. U belt dan met Veilig Thuis, het telefoonnummer voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, maar ook plegers van geweld, familie, buren en andere omstanders.

Kan ik anoniem bellen?

Vragen stellen kan zonder uzelf bekend te maken. Wilt u een melding doen, dan moet u wel uw naam geven, maar Veilig Thuis houdt deze geheim voor de mensen om wie het gaat.

Is er direct gevaar? Bel meteen 112. Voor al uw andere vragen aan de politie belt u 0900 8844

Voor meer informatie kijkt u op www.veiligthuisutrecht.nl.

Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn heeft Veilig Thuis tijdens de periode van de avondklok de chatfunctie uitgebreid tot tien uur ‘s avonds. De chat is te vinden via www.veiligthuis.nl. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis.

Ik kan het eigen risico niet betalen. Wat moet ik doen?

Jaarlijks bepaalt de regering de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering. Dit bedrag is niet altijd voor iedereen in één keer te betalen.

Als u een groot bedrag ineens moet betalen, kunt u een betalingsregeling vragen aan uw zorgverzekeraar. Vindt u dit lastig of heeft u hier wat hulp bij nodig? Neem contact op met Stadsring51 in Amersfoort.

Contact

Stadsring51
Telefoonnummer: 033 460 0600
E-mail: info@stadsring51.nl
Website: www.stadsring51.nl

Wat is er in plaats van de regeling voor Compensatie Eigen Risico?

De gemeente helpt mensen met hoge zorgkosten. Dit gebeurt onder andere door de Collectieve zorgverzekering via de gemeente, de verlaging van de eigen bijdragen en ondersteuning voor bijzondere en/of schrijnende situaties.

Meer informatie vindt u ook via de website Meerkosten.nl. Deze website is een initiatief van Ieder(in), een netwerk voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Wilt u weten welke zorgkosten u (deels) vergoed krijgen? En of dat via uw zorgverzekering, via de gemeente of via een landelijke regeling loopt? Kijk op www.zorgkosten.nl. Daar vindt u alle vergoedingen en regelingen voor zorgkosten.

De gemeente heeft met veel (zorg-)aanbieders een contract afgesloten. Als u andere zorg nodig heeft, bijvoorbeeld van een aanbieder zonder contract, kan dit met een persoonsgebonden budget (pgb).

Met het pgb kunt u zelf uw zorgverleners inhuren voor de zorg die u nodig hebt. Of u kunt zelf hulpmiddelen kopen of laten maken.

Meer over het persoonsgebonden budget

Wie bepaalt welke ondersteuning ik nodig heb?

Bij nieuwe aanvragen bespreekt het Wijkteam uw persoonlijke situatie met u. Het overleg gaat over wat u nog zelf kunt, eventueel met hulp van uw netwerk. En voor welke werkzaamheden u extra hulp nodig heeft.

Kan ik in een andere gemeente hulp aanvragen?

Nee. De uitvoering van de Wmo is gebonden aan uw gemeente. U kunt dus niet met uw vraag terecht bij een andere gemeente.

Op www.opvoeden.nl vindt u informatie, tips en advies over opvoeden. Over kinderwens, baby, dreumes, peuter, basisschoolkind, puber, jongvolwassene en ouderschap. Met onderwerpen zoals gezondheid, voorbereidingen, adoptie, relatie, wennen, groeien, leren, spelen, vrienden maken, pesten, computeren, tv-kijken, zelfstandig worden, studeren en werken.

Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van mijn zorg of ondersteuning

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van uw ondersteuning. In dat geval kunt u hierover rechtstreeks een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. Als u het niet lukt om samen met uw zorgaanbieder een oplossing te vinden voor uw klacht, kunt u contact opnemen met het wijkteam.

Ik ben het niet eens met de inhoud van het plan voor hulp in het huishouden

Als u het samen niet eens kunt worden over de inhoud van het plan, kunt u dit bespreken met de aanbieder van de hulp in het huishouden. Samen kunt u dan op zoek naar een oplossing. Wanneer u - ook na de evaluatie - ontevreden blijft over het ondersteuningsplan kunt u het wijkteam in uw wijk inschakelen.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van het keukentafelgesprek

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een beslissing van de Wijkteammedewerker. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Dit doet u met een brief. Deze brief stuurt u naar het college van burgermeester en wethouders. Deze brief heet een bezwaarschrift. Lees hierover meer op www.amersfoort.nl/klachten.

Ik heb een klacht over een medewerker van het Wijkteam

U kunt het beste eerst contact opnemen met de teamleider van het Wijkteam. Vaak lost zo’n gesprek het probleem op. Is dit niet het geval dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Amersfoort.

Waar vind ik iemand die helpt bij het indienen van mijn klacht of mijn belangen kan vertegenwoordigen?

U kunt daarvoor terecht bij Indebuurt033. Het Wijkteam in uw wijk kan u ook in contact brengen met Indebuurt033. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuing en kost u niets.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon voor vragen, advies en klachten jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp kunnen terecht bij het AKJ voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Heeft u vermoeden dat er fraude wordt gepleegd en wilt u dit aan ons melden? Geef dit door aan ons fraudemeldpunt: Fraudesociaaldomein@amersfoort.nl.

Hulp, zorg en ondersteuning

Heeft u ondersteuning of hulp nodig?

Er zijn verschillende organisaties in de stad die u kunnen helpen. Weet u niet bij wie u moet zijn?

Wij kijken hoe u zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als u het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kunt u naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.

Staat uw vraag er niet bij?

Bel bij vragen naar 14 033. Hulp of ondersteuning nodig? Neem contact op met het wijkteam.