Inkoop zorg en ondersteuning sociaal domein

Informatie voor zorgaanbieders over zorg en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Actuele brieven over het coronavirus

Door de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid omtrent het Coronavirus staan we gezamenlijk voor de grote opgave om de continuïteit van zorg en ondersteuning voor de kwetsbare inwoners van onze regio te waarborgen. Hieronder vindt u de brieven die vanuit het Regionaal inkoop en subsidiebureau naar u, zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo regio Amersfoort, zijn verstuurd. We verwijzen u naar de websites met alle actuele landelijke of regionale informatie. De gemeente Amersfoort volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD regio Utrecht en adviseert allen om zich ook aan die richtlijnen te houden.

Op de website van de iedere gemeente in onze regio vindt u actuele informatie over de lokale maatregelen en aangepaste dienstverlening van bijvoorbeeld sociale (wijk)teams n.a.v. het Coronavirus.

Als u verder vragen of opmerkingen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen via sociaaldomein@amersfoort.nl en/of uw accountmanager.

Lopende en nieuwe aanbestedingen

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden,Nijkerk, Soest, Veenendaal, Woudenberg en Eemnes (alleen voor jeugdzorg) kopen samen de zorg en ondersteuning in die nodig is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Samen vormen zij de regio Amersfoort.

Op dit gedeelte vindt u informatie over de aanbestedingen van regio Amersfoort voor zorg en ondersteuning. Ook krijgt u een vooruitblik van de te verwachten aanbestedingen voor de komende jaren. Aanbestedingen voor de regio Amersfoort verlopen meestal digitaal via Tenderned. Na registratie op Tenderned krijgt u toegang tot alle relevante informatie van de aanbesteding, waar u zich op inschrijft.

Ga voor meer informatie naar de pagina dialooggerichte aanbesteding.

Dialooggerichte aanbesteding

Jeugdhulp & Wmo (begeleiding en respijtverblijf)

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe raamovereenkomsten gesloten voor jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) voor de periode 2019 t/m 2022.

Met de zeven grote zorgaanbieders op jeugdhulp is een vierjarig contract aangegaan met collectieve afspraken om samen met gemeenten de verbetering van de kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdhulp te realiseren. Het gaat hierbij om zorgaanbieders die zowel de residentiele jeugdhulp als ambulante jeugdhulp bieden bij met name jeugdigen met complexe problematiek. Voor meer informatie zie onderstaande link:

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf noemden we voorheen beschermd wonen. De gemeente Amersfoort sluit overeenkomsten af vanaf 1 januari 2020 voor de periode van één jaar met een optie om vier keer met een jaar te verlengen.

Ziekenhuiszorg Jeugd

Ziekenhuiszorg Jeugd noemden we voorheen ADHD ziekenhuiszorg. De gemeente Amersfoort sluit overeenkomsten af vanaf 1 januari 2020 voor de periode van drie jaar met een optie om twee maal met een jaar te verlengen.

Dyslexie

Vanwege het feit dat de DBC systematiek per 1 januari 2018 afloopt en er dus landelijk niet meer gedeclareerd kan worden op DBC's, is Dyslexie per 1 januari 2018 opnieuw aanbesteed. Dyslexie is in principe ingekocht voor een periode van 3 jaar. De Corona-crisis en bijbehorende maatregelen van het Rijk hebben een vertragend effect op de aanbestedingen die het RISB dit jaar zou doorlopen. De huidige overeenkomsten zullen gezien deze onvoorziene omstandigheid worden verlengd tot 1 juli 2021. Zodra wij met de aanbesteding starten, zullen wij u uiteraard informeren.

Dagactiviteiten

In de regio Amersfoort spreken we over ‘dagactiviteiten’, in plaats van dagbesteding. Er zijn dagactiviteiten voor jongeren, volwassenen en ouderen. Vanaf midden 2016 is gestart met het inkoopmodel ‘dialooggericht aanbesteden’, waarbij aanbieders, cliënten en gemeenten samen de inkoop vormgeven. Dat heeft geresulteerd in de bekendmaking van de (definitieve) gunningbeslissing in december en de gunning per 1 januari 2017. In maart 2017 is de markt in onderling overleg opengesteld en is er gegund per 18 mei 2019. De contracten lopen tot en met 31 december 2020. Dit jaar bereiden we ons voor een nieuwe aanbesteding en gunning per 1 januari 2021.

De Corona-crisis en bijbehorende maatregelen van het Rijk hebben een vertragend effect op de aanbestedingen die het RISB dit jaar zou doorlopen. De huidige overeenkomsten zullen gezien deze onvoorziene omstandigheid worden verlengd tot 1 juli 2021. Zodra wij met de aanbesteding starten, zullen wij u uiteraard informeren.

WMO hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2018 worden de hulpmiddelen, zoals een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets of tillift aan inwoners in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg geleverd en onderhouden door Medipoint en Meyra. De contracten lopen tot 31 december 2020 en kunnen maximaal twee maal met twee jaar verlengd worden.

Trapliften

Vanaf 1 juli 2018 worden de trapliften aan inwoners in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg geleverd en onderhouden door Handicare. De contracten lopen tot 31 juni 2020 en kunnen maximaal tweemaal met 2 jaar verlengd worden.

Leerlingenvervoer

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg het leerlingenvervoer gereden door de vervoerders Willemsen de Koning, Noot, Witteveen en Betuwe Express. De nieuwe contracten zijn afgesloten voor het schooljaar 2017-2018 tot en met 2019-2020. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om maximaal vier maal met 12 maanden te verlengen.

Regiotaxi

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug rijdt in opdracht van Provincie Utrecht in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Woudenberg. Taxi Gomes verzorgd het regiotaxivervoer en Connexxion het callcenter.

Huishoudelijke Hulp

Hulp in het Huishouden voor inwoners van de gemeente Amersfoort. De gemeente Amersfoort sluit Raamovereenkomsten af per 1 januari 2019 voor de periode van één jaar met een optie om drie keer met één jaar te verlengen.

Inkoopproces zorg regio Amersfoort

Regionale inkoop

Sinds 2015 werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen voor jeugd), Leusden, Nijkerk en Veenendaal (alleen voor Beschermd Wonen), Soest en Woudenberg in regioverband samen aan de inkoop van zorg en ondersteuning. Dat doen zij via het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort, afgekort: “RISB”.

Presentatie regionale raadsbijeenkomst RISB 30 september 2020

Inkoopstrategie regio Amersfoort

De regio Amersfoort kiest voor Beheerste Innovatie als thema voor de inkoop 2016 – 2019. Stond het thema 'Continuïteit van zorg' centraal in de inkoop 2015, met de inkoop 2016 – 2019 wordt door de regio Amersfoort nadrukkelijk een start gemaakt met de transformatie n.a.v. de decentralisaties in het kader van WMO en Jeugdwet.

Met 'Beheerste Innovatie' geeft de regio Amersfoort aanbieders en professionals de ruimte om de transformatie te realiseren binnen vastgestelde spelregels. En creëert tegelijkertijd ruimte voor volgende stappen in innovatie. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van dialooggericht aanbesteden, een volledig transparant aanbestedingsproces.

Dialooggericht (bestuurlijk) aanbesteden

Maandelijks zijn er overlegtafels, waar zorgaanbieders en cliënt/adviesraden aan deel nemen. De spelregels liggen vast in een dialoogconvenant. Alles wat aan de tafels besproken wordt is transparant. Belanghebbenden die niet zelf deelnemen aan de tafels kunnen agendapunten inbrengen via een virtuele tafel. Via verslagen volgen zij wat er is besproken en wat de uitkomsten zijn. De resultaten van de overlegtafels worden gebruikt om te bepalen wat de regio Amersfoort moet inkopen voor genoemde zorgpakketten en volgens welke regels en afspraken. De overlegtafels blijven ook een rol spelen bij het continu monitoren of de ingekochte zorgarrangementen goed aansluiten bij de vraag van cliënten. Dit kan er toe leiden dat periodiek arrangementen worden gewijzigd of beëindigd, of er een geheel nieuw arrangement wordt geïntroduceerd. De dialoog leidt uiteindelijk tot een daadwerkelijke aanbesteding, deze wordt in de regel via TenderNed bekend gemaakt (gepubliceerd)

Meer informatie over dit proces staat op de pagina Dialooggericht aanbesteden.

Aanbestedingsstrategie

De regio Amersfoort werkt met een tweetrapssysteem:

  1. Basiserkenning regio Amersfoort (de “BerA”)
  2. Deelovereenkomsten per zorgpakket

Ad 1.
Via de BerA kunnen zorgaanbieders eenmalig aantonen dat zij voldoen aan de minimumeisen die bij elke aanbesteding in het sociaal domein worden gevraagd. Een toegekende BerA is vier jaren geldig. Het voordeel daarvan is dat bij een daadwerkelijke aanbesteding, de inschrijver voor dit formele deel kan volstaan met de vermelding van zijn BerA-erkenningsnummer. De inschrijflast wordt hierdoor beperkt.

N.B. Het toekennen van de BerA betekent nog niet dat u zorg mag leveren. Dat kan pas als u een inschrijving doet ter gelegenheid van concrete aanbestedingen die de gemeente Amersfoort via TenderNed publiceert.

De benodigde documenten voor een BerA aanvraag zijn te vinden via het digitale aanbestedingssysteem op Tenderned. De aanvraag moet ingediend worden via email: basiserkenning@amersfoort.nl. De inschrijver moet hiervoor uiteraard voldoen aan alle eisen die in de BerA aanvraag gesteld worden. Het aanvragen van een BerA is alleen zinvol als er een aanbesteding aangekondigd is die voor uw organisatie relevant is.

Ad 2.
Deelovereenkomsten zijn zorgpakket specifiek. Hierin staan de inhoudelijke afspraken en aanvullende eisen beschreven met betrekking tot de te leveren zorgondersteuning voor het desbetreffende zorgpakket. Zorgaanbieders schrijven zich per zorgpakket in en moeten zich kwalificeren via een specifieke aanbesteding. En zij sluiten een Deelovereenkomst af met de regio Amersfoort.

De benodigde documenten voor een Deelovereenkomst aanvraag zijn te vinden via het digitale aanbestedingssysteem op TenderNed. De looptermijnen van Deelovereenkomsten kunnen verschillen. Om voor een Deelovereenkomst in aanmerking te komen is altijd een BerA vereist. Deze kan gelijktijdig met het inschrijven op een Deelovereenkomst aangevraagd worden.

Gecontracteerde zorgaanbieders

  • Breed Spectrum aanbieders: Youké Sterke Jeugd, Pluryn, De Rading, Leger des Heils, 's Heerenloo, GGZ Centraal en Timon Groep.
Informatie voor gecontracteerde aanbieders
Maatregelen betaalbaarheid ondersteuning en zorg

We staan met elkaar voor een belangrijke opgave om ondersteuning en zorg goed en passend in te richten. Tegelijkertijd nemen de tekorten toe en moeten we samen stappen zetten om goede ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden. 

Dat vraagt om een kritische houding van alle betrokken partijen. We moeten nagaan wat in specifieke situaties nodig is voor inwoners, wat anders, laagdrempeliger of dichter bij huis georganiseerd kan worden. Gericht op het vergroten van de draagkracht van inwoners.

Wij zetten in op een reeks maatregelen die bijdragen aan deze beweging. Een groot deel daarvan is al geïmplementeerd. Eind maart 2020 heeft het college nieuwe maatregelen vastgesteld. Deze zijn op dit moment in voorbereiding. Over de exacte uitvoering van de nieuwe maatregelen stemmen wij nog af met betrokken partijen.

De informatie over de nieuwe maatregelen op deze pagina passen wij aan als er meer bekend is over de uitvoering.

Onderstaand vind u per maatregel beknopte informatie. Heeft u vragen over de maatregelen? Of een goed idee dat bij kan dragen aan de beweging? Laat het ons dat weten via sociaaldomein@amersfoort.nl. Gecontracteerde aanbieders kunnen contact opnemen met hun accountmanager.

Lopende zaken

Nieuwe maatregelen

Nieuwsbrief voor professionals sociaal domein

Eén keer per kwartaal verschijnt de digitale nieuwsbrief voor professionals in het sociaal domein. Met korte nieuwsartikelen houden we u op de hoogte van wat er gebeurt in het sociaal domein in de gemeente Amersfoort.

AANMELDEN

Contact

Vragen bestuurlijke aanbestedingsprocessen regio Amersfoort:
ba@amersfoort.nl

Aanmeldingen (inschrijvingen) en vragen BerA: basiserkenning@amersfoort.nl  

Vragen over toewijzings- en regieberichten voor Amersfoort, Woudenberg en Eemnes(Jeugdwet): zorgadministratie@amersfoort.nl of 033 469 5730

Vragen over toewijzings- en regieberichten voor Baarn, Bunschoten en Soest:
info-zorgadministratie@bbsuo.nl of 035 609 3144

Vragen over toewijzings- en regieberichten, facturatie en declaraties voor Leusden: zorg@SDO-support.nl of 053 203 2136

Vragen over facturatie of declaraties voor Amersfoort, Woudenberg en Eemnes: finzorg@amersfoort.nl of 033 469 5655

Vragen over facturatie of declaraties voor Baarn, Bunschoten en Soest:
facturen-zorgadministratie@bbsuo.nl of 035 609 3144

Vragen over (productie)verantwoording (ook voor BBS gemeenten en SDO-Support):

zorginkoop@amersfoort.nl

Overige vragen zorginkoop regio Amersfoort:

zorginkoop@amersfoort.nl