Inkoop zorg en ondersteuning sociaal domein

Informatie voor zorgaanbieders over zorg en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Lopende en nieuwe aanbestedingen

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden,Nijkerk, Soest, Veenendaal, Woudenberg en Eemnes (alleen voor jeugdzorg) kopen samen de zorg en ondersteuning in die nodig is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Samen vormen zij de regio Amersfoort.

Op dit gedeelte vindt u informatie over de aanbestedingen van regio Amersfoort voor zorg en ondersteuning. Ook krijgt u een vooruitblik van de te verwachten aanbestedingen voor de komende jaren. Aanbestedingen voor de regio Amersfoort verlopen meestal digitaal via Tenderned. Na registratie op Tenderned krijgt u toegang tot alle relevante informatie van de aanbesteding, waar u zich op inschrijft.

Start aanbesteding Huishoudelijke Hulp

De regio Amersfoort start met de aanbesteding Huishoudelijke Hulp. De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed (kenmerk 193618).

De aanbestedingsdocumenten kunt u vinden op TenderNed

 • Inschrijven op TenderNed is mogelijk tot 22 oktober 2018
  • Dynamische vragenronde loopt via TenderNed tot 5 oktober 2018

Marktconsultatie

Dinsdag 6 maart 2018 organiseert regio Amersfoort wederom een marktconsultatie voor zorgaanbieders en voor cliënten- en adviesraden om u te informeren over de voortgang op de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding Jeugdhulp en Wmo. U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen:

 • Datum: dinsdag 6 maart 2018
 • Tijd: 16.00 - 17.30 uur voor zorgaanbieders, inloop vanaf 15.30 uur
 • Tijd: 19.00 - 20.30 uur voor cliënten- en adviesraden, inloop vanaf 18.45 uur
 • Locatie: Connexion Point, Natriumweg 6 te Amersfoort.
 • Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 2 maart 2018 via ba@amersfoort.nl.

De marktconsultatie is een vervolg op de startbijeenkomst van 7 september 2017. Regio Amersfoort heeft toen aangegeven hoe zij de zorgpakketten jeugdhulp en Wmo opnieuw willen aanbesteden. Dit moet gaan leiden tot nieuwe contracten per 1 januari 2019. Om dit te realiseren is de regio Amersfoort in april 2017 gestart met een aantal fysieke overlegtafels waar in overleg met zorgaanbieders de deelopgaven jeugdhulp en Wmo worden uitgewerkt. Mogelijk neemt u daar zelf ook deel aan.

Hieronder de links naar de:

Ga voor meer informatie naar de pagina dialooggerichte aanbesteding.

Dialooggerichte aanbesteding

Start aanbesteding Jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) 2019

De regio Amersfoort start met de aanbesteding Jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) 2019. De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed (kenmerk 182135).

De aanbestedingsdocumenten kunt u vinden op TenderNed.

 • Inschrijven op TenderNed is mogelijk tot 26 juni 2018
 • Dynamische vragenronde loopt via TenderNed tot 7 juni 2018

Op donderdag 24 mei 2018 van 10.00 tot 12.00 uur is er een inhoudelijke informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders over deze aanbesteding. De bijeenkomst vindt plaats op stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1, aanmelding via sociaaldomein@amersfoort.nl

De aanbesteding Jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) 2019 bevat de volgende huidige zorgpakketten 2018:

 • Ambulante Dienstverlening –begeleiding
 • Crisis jeugdhulp
 • Hoog-specialistische jeugd-GGZ
 • Jeugd- en Opvoedhulp (subsidies)
 • Jeugd GGZ
 • Logeren en respijtzorg jeugd
 • Specialistische ambulante behandeling jeugd
 • Verblijf Jeugd

In april 2017 is gestart met een aantal fysieke overlegtafels waar in overleg met zorgaanbieders de deelopgaven jeugdhulp en Wmo zijn uitgewerkt. Tevens zijn er een aantal marktconsultaties gehouden met zowel zorgaanbieders als met cliënten- en adviesraden. De resultaten van de voorbereiding zijn de basis van deze aanbesteding. Informatie over de fysieke overlegtafels en de marktconsultaties vindt u via de link Dialooggerichte aanbesteding.

Jeugd GGZ

Vanwege het feit dat de DBC systematiek per 1 januari 2018 afloopt en er dus landelijk niet meer gedeclareerd kan worden op de DBC's, is de ambulante Jeugd GGZ per 1 januari 2018 opnieuw aanbesteed. De ambulante Jeugd GGZ wordt ingekocht voor 1 jaar met als doelstelling dat de nieuwe producten en diensten die ingekocht worden in 2019 integraal over kunnen naar de nieuwe aanbesteding ambulante jeugdhulp. Dit zorgpakket is onderdeel van de aanbesteding Jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) 2019. Dit betekent dat de lopende overeenkomsten eindigen per 31 december 2018.

Dyslexie

Vanwege het feit dat de DBC systematiek per 1 januari 2018 afloopt en er dus landelijk niet meer gedeclareerd kan worden op DBC's, is Dyslexie per 1 januari 2018 opnieuw aanbesteed. Dyslexie is in principe ingekocht voor een periode van 3 jaar.

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf noemden we voorheen beschermd wonen. De uitkomsten van de overlegtafel hebben geleid tot een nieuwe aanbesteding per 1 januari 2018. Deze aanbesteding geldt 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor 1 jaar.

Logeren en respijtzorg

De contracten voor 2017 en verder zijn gegund. Indien deze tussentijds opgesteld worden en er een toetredingsmogelijkheid is voor nieuwe aanbieders, zal dat hier tijdig aangekondigd worden. Dit zorgpakket is onderdeel van de aanbesteding Jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) 2019. Dit betekent dat de lopende overeenkomsten eindigen per 31 december 2018.

Leerlingenvervoer

Binnenkort volgt meer informatie over de aanbesteding Leerlingenvervoer.

Trapliften

Binnenkort volgt meer informatie over de aanbesteding Trapliften.

Inkoopproces zorg regio Amersfoort

Regionale inkoop

Sinds 2015 werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen voor jeugd), Leusden, Nijkerk en Veenendaal (alleen voor Beschermd Wonen), Soest en Woudenberg in regioverband samen aan de inkoop van zorg en ondersteuning. Dat doen zij via het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort, afgekort: “RISB”.

Inkoopstrategie regio Amersfoort

De regio Amersfoort kiest voor Beheerste Innovatie als thema voor de inkoop 2016 – 2019. Stond het thema 'Continuïteit van zorg' centraal in de inkoop 2015, met de inkoop 2016 – 2019 wordt door de regio Amersfoort nadrukkelijk een start gemaakt met de transformatie n.a.v. de decentralisaties in het kader van WMO en Jeugdwet.

Met 'Beheerste Innovatie' geeft de regio Amersfoort aanbieders en professionals de ruimte om de transformatie te realiseren binnen vastgestelde spelregels. En creëert tegelijkertijd ruimte voor volgende stappen in innovatie. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van dialooggericht aanbesteden, een volledig transparant aanbestedingsproces.

Dialooggericht (bestuurlijk) aanbesteden

Maandelijks zijn er overlegtafels, waar zorgaanbieders en cliënt/adviesraden aan deel nemen. De spelregels liggen vast in een dialoogconvenant. Alles wat aan de tafels besproken wordt is transparant. Belanghebbenden die niet zelf deelnemen aan de tafels kunnen agendapunten inbrengen via een virtuele tafel. Via verslagen volgen zij wat er is besproken en wat de uitkomsten zijn. De resultaten van de overlegtafels worden gebruikt om te bepalen wat de regio Amersfoort moet inkopen voor genoemde zorgpakketten en volgens welke regels en afspraken. De overlegtafels blijven ook een rol spelen bij het continu monitoren of de ingekochte zorgarrangementen goed aansluiten bij de vraag van cliënten. Dit kan er toe leiden dat periodiek arrangementen worden gewijzigd of beëindigd, of er een geheel nieuw arrangement wordt geïntroduceerd. De dialoog leidt uiteindelijk tot een daadwerkelijke aanbesteding, deze wordt in de regel via TenderNed bekend gemaakt (gepubliceerd)

Meer informatie over dit proces staat op de pagina Dialooggericht aanbesteden.

Aanbestedingsstrategie

De regio Amersfoort werkt met een tweetrapssysteem:

 1. Basiserkenning regio Amersfoort (de “BerA”)
 2. Deelovereenkomsten per zorgpakket

Ad 1.
Via de Basiserkenning regio Amersfoort, de “BerA”, kunnen zorgaanbieders eenmalig aantonen dat zij voldoen aan de minimumeisen die bij elke aanbesteding in het sociaal domein worden gevraagd. Een toegekende BerA is vier jaren geldig. Het voordeel daarvan is dat bij een daadwerkelijke aanbesteding, de inschrijver voor dit formele deel kan volstaan met de vermelding van zijn BerA-erkenningsnummer. De inschrijflast wordt hierdoor beperkt. Zorgaanbieders schrijven zich per zorgpakket in en moeten zich kwalificeren via een specifieke aanbesteding. En zij sluiten een zogenaamde Deelovereenkomst af met de regio Amersfoort (zie Ad 2).

Aanmelden en kwalificeren voor een BerA
De benodigde documenten voor een BerA aanvraag zijn te vinden via het digitale aanbestedingssysteem op Tenderned. De aanvraag moet ingediend worden via email: basiserkenning@amersfoort.nl.De inschrijver moet hiervoor uiteraard voldoen aan alle eisen die in de BerA aanvraag gesteld worden. Met een BerA kan een zorgaanbieder zich inschrijven op alle Deelovereenkomsten die door de regio opgesteld of aanbesteed worden.

Ad 2.
Deelovereenkomsten zijn zorgpakket specifiek. Hierin staan de inhoudelijke afspraken en aanvullende eisen beschreven met betrekking tot de te leveren zorgondersteuning voor het desbetreffende zorgpakket.

Aanmelden en kwalificeren voor een Deelovereenkomst
De benodigde documenten voor een Deelovereenkomst aanvraag zijn te vinden via het digitale aanbestedingssysteem op TenderNed. De looptermijnen van Deelovereenkomsten kunnen verschillen. Om voor een Deelovereenkomst in aanmerking te komen is altijd een BerA vereist. Deze kan gelijktijdig met het inschrijven op een Deelovereenkomst aangevraagd worden.


Aanbieders zonder contract

Sinds 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk voor aanbieders zonder contract om een vergoeding op te vragen voor geleverde zorg. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar sociaaldomein@amersfoort.nl.

Informatie voor gecontracteerde aanbieders

Nieuwsbrief voor professionals sociaal domein

Eén keer per kwartaal verschijnt de digitale nieuwsbrief voor professionals in het sociaal domein. Met korte nieuwsartikelen houden we u op de hoogte van wat er gebeurt in het sociaal domein in de gemeente Amersfoort.

AANMELDEN

Contact

Vragen bestuurlijke aanbestedingsprocessen regio Amersfoort:
ba@amersfoort.nl

Aanmeldingen (inschrijvingen) en vragen BerA: basiserkenning@amersfoort.nl  

Vragen over toewijzings- en regieberichten voor Amersfoort, Leusden, Woudenberg en Eemnes: zorgadministratie@amersfoort.nl of 033 469 5730

Vragen over toewijzings- en regieberichten voor Baarn, Bunschoten en Soest:
info-zorgadministratie@bbsuo.nl of 035 609 3144

Vragen over facturatie of declaraties voor Amersfoort, Leusden, Woudenberg en Eemnes: finzorg@amersfoort.nl of 033 469 5655

Vragen over facturatie of declaraties voor Baarn, Bunschoten en Soest:
facturen-zorgadministratie@bbsuo.nl of 035 609 3144

Vragen over (productie)verantwoording (ook voor BBS gemeenten): sociaaldomein@amersfoort.nl

Overige vragen zorginkoop regio Amersfoort: sociaaldomein@amersfoort.nl