Veelgestelde vragen en antwoorden Schothorst-Zuid Aardgasvrij

Waarom kiezen de gemeente en corporaties voor een warmtenet? Wat moet er gebeuren in de woning bij aansluiting op een warmtenet? Kijk hier voor deze en nog meer veel gestelde vragen, en de antwoorden daarop, over het warmtenet.

Aardgasvrij wonen

Waarom maken de gemeente en corporaties Schothorst-Zuid aardgasvrij?

De gemeente en de corporaties streven naar een CO₂-neutrale wijk. Het aardgasvrij maken van de woningen is daar een onderdeel van.

Is het nadelig dat wij in Schothorst-Zuid als eerste wijk aardgasvrij gaan wonen?

Een voordeel is dat op dit moment de gemeente Amersfoort subsidie kan aanvragen, juist voor de eerste wijken die aardgasvrij willen wonen. Dat zorgt ervoor dat het Warmtebedrijf Amersfoort u een betaalbaar aanbod kan doen. En door de afspraak dat het een warmtenet een open net wordt, kunnen nieuwe innovaties en technieken om warmte op te wekken benut worden.

De aanleg van een warmtenet

Waarom kiezen de gemeente en corporaties voor een warmtenet?

Het aansluiten op een warmtenet is, net als het all-electric maken van een woning, een mogelijkheid om een woning duurzaam te verwarmen zonder aardgas. Een warmtenet heeft in steden de laagste maatschappelijke kosten en levert aanzienlijke CO₂-vermindering op. Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn voor de gemeente Amersfoort en woningcorporaties heel belangrijk.

Is het zeker dat er een warmtenet komt?

Met dit plan doen we een voorstel. Of het warmtenet er echt komt, hangt af van twee dingen: of voldoende bewoners uit de wijk mee willen doen en of de gemeente en de woningcorporaties samen met het Warmtebedrijf Amersfoort tot een betaalbaar en duurzaam aanbod kunnen komen. Hiervoor is ook rijkssubsidie nodig. Gemeente Amersfoort heeft samen met de woningcorporaties, Stedin en Warmtebedrijf Amersfoort een aanvraag ingediend voor de subsidie Programma Aardgasvrije Wijken. Wij zijn in afwachting van de uitslag van deze subsidie.

Ik ben woningeigenaar. Moet ik aansluiten op een warmtenet?

Nee, u kunt kiezen of u mee doet. U moet dus nadenken over hoe u uw woning en uw water op een andere manier gaat verwarmen. All-electric kan daarvoor ook een goede oplossing zijn. U kunt hier zelf direct mee aan de slag. Het Duurzaam Bouwloket kan u hiermee helpen.

Ik ben woningeigenaar. Wat betekent de overstap naar een warmtenet voor mijn energielasten?

Ik ben huurder van een woningcorporatie. Moet ik aansluiten op een warmtenet?

Om de woning te kunnen aansluiten op een warmtenet heeft de corporatie minimaal 70% draagvlak nodig van haar huurders. Als dat draagvlak is behaald, mag de corporatie de plannen uitvoeren.

Wanneer is het warmtenet klaar?

De uitvoering gaat straat voor straat. Zo blijft de wijk goed bereikbaar. Het volledige warmtenet moet uiterlijk vóór 2028 klaar zijn.

Past het warmtenet nog wel in de ondergrond?

Het Warmtebedrijf Amersfoort heeft uitgezocht welke leidingen al onder de stoep lopen. In de meeste gevallen past het warmtenet daar prima bij. In sommige delen van de wijk is onvoldoende ruimte, daar wordt het warmtenet onder de straat gelegd.

Kan het warmtenet aangesloten worden op alle soorten verwarmingsinstallaties?

Ja, dat kan. U kunt gebruik blijven maken van uw huidige radiatoren of vloerverwarming. Als u verwarmt met hetelucht betekent dit mogelijk een extra bouwkundige aanpassing in uw huis. Dit is maatwerk.

Ik heb een boiler (op elektriciteit of zon). Hoe verhoudt zich dat tot het warmtenet?

Deze kunt u behouden. Een boiler op elektriciteit is duurder ten opzichte van warmte vanuit een warmtenet. Dit omdat het energieverlies om elektriciteit te produceren en daar vervolgens warm water van te maken groter is.

Is het water aan het einde van de leiding van het warmtenet nog warm?

Ja, ook aan het einde van de leiding is de temperatuur gegarandeerd 70 graden. Er wordt bij de engineering rekening gehouden met de buitentemperaturen van de winter van 1997 (toen vond een Elfstedentocht plaats).

Heb ik ook inspraak of invloed binnen het warmtenet?

Warmtebedrijf Amersfoort wil bewoners betrekken bij het warmtenet in de wijk. Daarvoor wordt het volgende onderzocht: kunnen bewoners inspraak krijgen via een klantenraad en kunnen zij financieel meedoen middels groencertificaten? Als Warmtebedrijf Amersfoort u dit najaar een definitief voorstel doet, hoort u hier meer over.

Kan ik zelf een inductieplaat en pannen uitzoeken?

Dat kan. Het Warmtebedrijf Amersfoort doet u een standaard aanbod. Mocht u hier geen gebruik van maken, dan krijgt u korting op de eenmalige bijdrage of u krijgt het bedrag van het standaard aanbod uitgekeerd.

Gaat er veel energie verloren bij het verwarmen van een warmtenet?

Water is een goede warmtedrager. Door gebruik te maken van de beste geïsoleerde buizen is het verlies in een warmtenet bij transport tegenwoordig heel weinig. De hybride warmte-installaties van Warmtebedrijf Amersfoort hebben een efficiëntie van ruim boven de 100 procent. Met moderne technologie wordt de vraag voorspeld zodat er niet onnodig warmte wordt gemaakt en verliezen verder worden beperkt.

De bron van het warmtenet

Wat is een hybride warmte-installatie?

Warmtebedrijf Amersfoort combineert verschillende duurzame technieken in een hybride warmte-installatie. Warmte wordt opgewekt met warmtepompen, houtige biomassa en zonnepanelen. Deze installaties maken alleen energie waar vraag naar is en zijn schoner dan een fossiele energieopwekker.

Waar worden de centrales van het Warmtebedrijf gebouwd?

De hybride warmte-installaties van Warmtebedrijf Amersfoort worden gebouwd op de industrieterreinen op De Hoef en op Isselt.

Waarom kiest het Warmtebedrijf Amersfoort voor biomassa als tijdelijke bron?

In Amersfoort is biomassa de enige warmtebron die op dit moment voldoende beschikbaar en betaalbaar is voor de voeding van een warmtenet, naast aardgas. Andere bronnen, zoals aardwarmte, zonnewarmte, aquathermie en riothermie, kunnen onderdeel worden van het warmtenet. Zodra het warmtenet er ligt, kunnen andere duurzame bronnen worden ingevoerd.

Worden er bomen gekapt voor het verwarmen van het warmtenet?

Nee. Het Warmtebedrijf Amersfoort maakt alleen gebruik van snoei- en resthout uit grotendeels een straal binnen 50 km, maar zeker binnen 150 kilometer rond Amersfoort. Dit hout is afkomstig uit landschapsbeheer, het beheer van parken en plantsoenen en tuinen uit de stad. Het resthout voldoet aan de duurzaamheidscriteria volgens de Better Biomass certificering.

Wat vinden de gemeente en corporaties van biomassa? Dat is toch niet duurzaam?

Door over te stappen naar een warmtenet verminderen we de CO₂-uitstoot van de wijk. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de maximale emissie van de installatie van het warmtenet. Ook houdt het Warmtebedrijf Amersfoort zich aan de duurzaamheidscriteria uit de NTA8080. Deze Better Biomass certificering is landelijk de duurzaamste certificering voor duurzame biomassa die er is en kijkt naar de gehele keten. Verder zien zowel het Warmtebedrijf Amersfoort als de gemeente en corporaties biomassa als transitiemiddel. Dat wil zeggen: ze willen het warmtenet in de toekomst door een andere bron laten verwarmen en zijn daar nu al mee bezig.

Recent adviseerde de Sociaal-Economische Raad (SER) over passende inzet van biomassa als transitiebrandstof. Hoe verhoudt dit advies zich tot de situatie in Amersfoort?

De gemaakte afspraken met het Warmtebedrijf Amersfoort sluiten aan op het advies ‘Biomassa in balans’ van de SER. Hierin geeft de SER advies over de rol van biomassa in de transitie naar CO₂-neutrale economie in 2050.

Bron: Warmtebedrijf Amersfoort

Als het warmtebedrijf een andere bron gaat gebruiken als voeding voor het warmtenet, moet er dan opnieuw iets aangepast worden in mijn huis?

Nee. Er komt door het warmtenet warm water in uw woning binnen. Hoe dat water verwarmd wordt maakt niets uit.

Kost aardwarmte als bron niet veel meer dan biomassa? En stijgen de prijzen dan?

De winning van geothermie (= aardwarmte) is kostbaar. De Rijksoverheid zal deze extra kosten moeten subsidiëren richting het warmtebedrijf om de in de wet vastgelegde betaalbaarheid te garanderen. Dat is nu ook het geval bij biomassa. De maximale tarieven die het warmtebedrijf mag vragen, zijn vastgelegd in de Warmtewet.

Werkzaamheden in uw woning

Ik ben woningeigenaar, mijn Cv-ketel is (bijna) aan vervanging toe. Wat moet ik nu doen als straks de wijk aardgasvrij wordt?

Dit is een persoonlijke afweging. Het Duurzaam Bouwloket kan u van advies voorzien. U kunt overwegen tijdelijk een Cv-ketel te leasen.

Kan ik thuis blijven wonen tijdens de aanleg van het warmtenet?

Ja, u kunt gewoon thuis blijven tijdens de aanpassingen aan uw woning.

Wat moet er gebeuren in de woning bij aansluiting op een warmtenet?

Het warmtenet sluit aan op uw verwarmingsinstallatie. Het Warmtebedrijf zoekt daarvoor naar de manier waarop u de minste overlast heeft in huis. In veel gevallen kan dit via de buitenkant van uw huis naar uw zolder. Ook moet een inductiekookplaat geplaatst worden, moeten de gasmeter en het leidingwerk verwijderd worden en uw installatie goed ingeregeld worden. Dit doet het Warmtebedrijf Amersfoort voor u.

Kan ik kiezen waar de warmteset opgehangen wordt?

Ja, de plek van de warmteset bepaalt het warmtebedrijf samen met u, op basis van uw type woning.

Wat moet ik zelf regelen bij een aansluiting op een warmtenet?

Als de Cv-ketel verwijderd wordt, moet mogelijk de achterwand opnieuw geverfd of behangen worden. Dit zit niet in de aanbieding van het Warmtebedrijf Amersfoort. Als u uw woning huurt, maakt u hierover afspraken met de verhuurder.

Ik heb geen eigen Cv-ketel, maar maak gebruik van een collectieve verwarmingsinstallatie. Krijg ik straks wel een warmteset in huis?

Nee. Ook bij het warmtenet krijgen grote gebouwen een collectieve warmteset in een centrale ruimte. Als u nog op gas kookt, zal dit worden vervangen door koken op elektra.

Werkzaamheden in de wijk

Moet het elektriciteitsnet in de wijk verzwaard worden?

Als iedereen overstapt op een all-electric oplossing of op het warmtenet en elektrisch gaat koken, moet het elektriciteitsnet verzwaard worden. De gemeente Amersfoort maakt hier afspraken over met netbeheerder Stedin.

Waarom moet het gasnet vervangen worden in de wijk?

In Schothorst-Zuid liggen gasleidingen van bros materiaal. Deze moeten vóór 2028 weggehaald zijn door de netbeheerder. Als de hele straat kiest voor een aardgasvrij alternatief, hoeft Stedin de leidingen niet terug te leggen.

Warmtebedrijf Amersfoort

Waarom kiest gemeente Amersfoort voor samenwerking met het Warmtebedrijf Amersfoort?

In de zomer 2019 is een marktconsultatie georganiseerd voor geïnteresseerde partijen om een warmtenet aan te leggen in onder andere Schothorst-Zuid. Het Warmtebedrijf Amersfoort was het enige geïnteresseerde bedrijf dat vervolgens ook bereid was om een intentieovereenkomst te sluiten met de gemeente. In die intentieovereenkomst zijn randvoorwaarden opgesteld waarbinnen warmtelevering tot stand komt (o.a. betaalbaarheid, duurzaamheid en transparantie).

Is de samenwerking met het Warmtebedrijf Amersfoort Europees aanbesteed?

Nee, wel is een marktconsultatie georganiseerd om geïnteresseerde partijen te inventariseren. De gemeente Amersfoort sluit daarnaast geen contract voor de warmtelevering met het warmtebedrijf. Dit doet u als bewoner zelf of – in het geval van huur – uw verhuurder of de corporatie.

Wie bel ik in de toekomst bij een storing of voor onderhoud als ik ben aangesloten op het warmtenet?

De storingsdienst van het Warmtebedrijf Amersfoort. Er staat een telefoonnummer op de warmteset. U kunt dit telefoonnummer 24/7 bereiken voor storingen.

Heb ik nog een elektriciteitsleverancier nodig als ik overstap naar een warmtenet?

Ja. De gasaansluiting vervalt, maar u gebruikt na aansluiting op het warmtenet nog steeds elektriciteit.

Kan het Warmtebedrijf Amersfoort failliet gaan?

Ja. Maar u bent als klant beschermd door de Warmtewet. Bij een faillissement wijst de minister een opvolger van het Warmtebedrijf aan. De curator mag in de tussentijd de bedrijfsvoering niet stilleggen. U bent als klant daarom altijd verzekerd van warmte.

Ik ben woningeigenaar. Kan ik het contract met het Warmtebedrijf Amersfoort ook weer opzeggen?

Ja, dat kan. Wel moet u de warmteset dan inleveren. En de wijk wordt in de toekomst aardgasvrij. U moet dus nadenken over hoe u dan uw woning en uw water gaat verwarmen. All-electric kan daarvoor een goede oplossing zijn.

Kosten

Wanneer zijn de definitieve kosten voor een aansluiting op het warmtenet duidelijk?

In het najaar 2020 krijgt u een definitief aanbod van het Warmtebedrijf Amersfoort. De verhuurders gaan met u als huurder hierover in gesprek.

Ik ben huurder van een woningcorporatie. Wat betekent de overstap naar een warmtenet voor mijn energielasten?

De gemeente en corporaties willen dat de huurder gemiddeld niet méér betaalt voor de energielasten voor warmte dan nu.

Ik ben huurder van een particuliere verhuurder. Wat betekent de overstap naar een warmtenet voor mijn energielasten?

De gemeente wil dat de particuliere huurder gemiddeld niet méér betaalt voor de energielasten voor warmte dan nu. Uw verhuurder zal afspraken met u maken. Dit verschilt per situatie.

Ik ben woningeigenaar. Wat betekent de overstap naar een warmtenet voor mijn energielasten?

De gemeente wil dat de woningeigenaar gemiddeld niet méér betaalt voor de energielasten voor warmte dan nu.

Kan het Warmtebedrijf Amersfoort zomaar de prijzen verhogen?

Nee, dat kan niet. De warmtelevering van Warmtebedrijf Amersfoort valt onder de Warmtewet. De Warmtewet geeft consumenten extra bescherming. Daarin wordt onder andere een redelijke prijs voorgeschreven. De Autoriteit Consument en Markt bepaalt de maximale tarieven.

Ik kan de eenmalige aansluitkosten voor woningeigenaren niet betalen? Is daar een oplossing voor?

De gemeente zoekt voor woningeigenaren die dit bedrag niet kunnen betalen een oplossing op maat. Dit wordt in het najaar 2020 bekend gemaakt.

Stijgt mijn elektriciteitsgebruik door koken op inductie?

Voor koken op inductie gaat u elektriciteit gebruiken. Dit kost gemiddeld 15 euro per jaar extra ten opzichte van koken op gas.

Hoe wordt mijn verbruik afgerekend?

Op dezelfde manier als het verbruik van gas en elektra. U krijgt een meter in uw woning die het verbruik doorgeeft aan het Warmtebedrijf Amersfoort.

Heeft de aansluiting op een warmtenet invloed op de waarde van mijn huis?

Dat is nog onbekend.

Ik kook al aardgasvrij en heb geen inductieplaat en pannen nodig. Betaal ik daar dan toch voor?

Nee. In dat geval krijgt u korting van het Warmtebedrijf Amersfoort op de eenmalige bijdrage.

Andere manieren voor aardgasvrij wonen

Waarom wacht de gemeente niet op waterstof of groen gas?

De zoektocht naar alternatieve warmtebronnen is volop in ontwikkeling. Zo wordt – in Nederland maar ook daarbuiten – onderzocht of hernieuwbaar gas (waterstof of groen gas) mogelijk is voor verwarming van gebouwen. Dit soort oplossingen is de komende jaren beperkt inzetbaar. En uit onderzoek is gebleken dat dit voor de gebouwde omgeving de komende 10 jaar ook niet betaalbaar wordt. Daarom passen we dit alleen toe als all-electric of aansluiting op een warmtenet onmogelijk is. Op www.stedin.net vindt u een folder over waterstof in de gebouwde omgeving.

Wat moet er gebeuren in de woning bij verwarming door een warmtepomp?

In Schothorst-Zuid heeft een aantal bewoners met een koopwoning samen met Klimaatmissie Nederland onderzocht wat nodig is om hun woning all-electric te verwarmen. In het tijdschrift ‘Hoe maken we Schothorst-Zuid aardgasvrij’ vindt u de conclusies daarvan op pagina 20/21. Wilt u aan de slag met uw eigen woning? Het Duurzaam Bouwloket kan met u een stappenplan opstellen.

Ik ben woningeigenaar en ik kies voor een all-electric oplossing. Kom ik dan ook in aanmerking voor een bijdrage uit de proeftuin ‘Aardgasvrije Wijken’?

De gemeente vraagt het rijk om een bijdrage voor de aanleg van het warmtenet. De gemeente kiest hiervoor omdat de aanleg van het warmtenet de optie is met de laagst maatschappelijke kosten en het meest betaalbare alternatief is voor bewoners. Het volledige beschikbare bedrag is nodig om dit warmtenet te kunnen realiseren. Voor warmtepompen zijn daarnaast al subsidies beschikbaar. Het Duurzaam Bouwloket kan u daar over informeren.

Overig

Wie houdt mij op de hoogte over de voortgang?

De gemeente informeert samen met de woningcorporaties iedereen in de wijk over de stand van zaken van de aanleg van het warmtenet. Op het moment dat het zeker is dat er een warmtenet komt, organiseren wij opnieuw een bijeenkomst in de wijk. We nodigen bewoners daarvoor huis-aan-huis uit.

Ik huur bij woningcorporatie Mooiland, maar ik zie hen nergens terugkomen in de plannen. Hoe kan dat?

Woningcorporatie Mooiland heeft weinig woningen in de wijk en heeft besloten daarom voorlopig geen actieve rol te spelen in de planontwikkeling. Mooiland heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het definitieve aanbod van het warmtebedrijf.

Ik woon niet in Schothorst-Zuid. Wanneer komt mijn wijk aan de beurt en is het aanbod dan hetzelfde?

In de warmtevisie van gemeente Amersfoort is de volgorde van de wijken aangegeven. Per wijk zal het aanbod verschillen. Dit komt door de verschillende samenstelling van de wijk, bouwtypes en ligging.

Mijn vraag staat hier niet bij. Wat nu?

Kijk voor meer vragen en antwoorden op deze pagina. Of stuur uw vraag naar aardgasvrij@amersfoort.nl. Dan zullen wij zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Vragen over Biomassa in Amersfoort?

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over biomassacentrales:

Bekijk