Explosieven in grond en water

Historisch onderzoek wijst uit dat in Amersfoort op veel plaatsen een verhoogd risico bestaat op het aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGE) die nog stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Voorbeelden zijn vliegtuigbommen, granaten en kogels uit gevechten en dumpingen tijdens de oorlog. NGE zijn gevaarlijk. Zolang er niet in de grond gegraven wordt of in de waterbodem geroerd wordt, is er niets aan de hand.

De gemeente is wettelijk verplicht om risico's van ontploffing zoveel mogelijk te beperken. Magneetvissen is daarom in een groot deel van Amersfoort verboden. Bent u van plan om bijvoorbeeld een vijver aan te leggen of een aanbouw aan uw huis te plaatsen? Lees dan wat u moet doen voordat u start. Dat geldt ook voor het doen van milieukundig, archeologisch of ander bodemonderzoek waarbij handmatige boringen gedaan worden en proefsleuven gemaakt worden.

Magneetvissen

Vanaf 11 juli 2019 is magneetvissen verboden in Amersfoort binnen het gebied dat op de verbodskaart staat aangegeven.

Munitie en wapens liggen op verschillende plekken in het water en in de grond en kunnen instabiel zijn. Munitie kan exploderen bij het oppakken of neerleggen, door de schok waarmee deze tegen de magneet wordt getrokken en door het magnetisme zelf. Er is dus ook nog steeds explosiegevaar met alle gevolgen van dien voor de vinder en de omgeving. Om het risico voor de openbare orde en veilgheid te verkleinen, is magneetvissen verboden in een groot deel van Amersfoort. Het verbod is terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Waar moet ik op letten bij graafwerkzaamheden?

Waar u rekening mee moet houden, hangt af van de plek waar u gaat graven en de diepte. Niet al het grondgebied in gemeente Amersfoort heeft een risico op achtergebleven oorlogsmateriaal. De explosievenkaart geeft de verdachte gebieden weer.

Bekijk de kaart

Kleur op de kaart Omvang geplande graafwerkzaamheden Wat moet u doen
Geen kleur Niet van toepassing Geen maatregelen nodig
Oranje Tot 0,8 meter diep en tot max. 100 vierkante meter Hier is een minimaal risico. Wees bedacht op aanwezigheid van een explosief. Werkzaamheden kunnen regulier uitgevoerd worden MITS gewerkt wordt volgens het protocol Spontaan aantreffen Niet Gesprongen Explosieven (NGE). (zie verderop op deze pagina). Informeer uw aannemer of uitvoerder hierover.
Oranje Tot 0,8 meter diep en tot max. 100 vierkante meter OF: Dieper dan 0,8 meter, maar tot max. 100 vierkante meter OF: Tot 0,8 meter diep en groter dan 100 vierkante meter Aanvullend onderzoek nodig. Neem contact op met een gecertificeerd explosievenopsporingsbedrijf. De kosten voor het onderzoek betaalt u in eerste instantie zelf. U kunt wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Zie hiervoor de informatie onder ‘Tegemoetkoming kosten’. De kosten voor het opruimen van explosieven betaalt de gemeente.
Rood Alle geplande graafwerkzaamheden incl. handmatige boringen en proefsleuven Aanvullend onderzoek nodig. Neem contact op met een gecertificeerd explosievenopsporingsbedrijf. De kosten voor het onderzoek betaalt u in eerste instantie zelf. U kunt wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Zie hiervoor de informatie onder ‘Tegemoetkoming kosten’. De kosten voor het opruimen van explosieven betaalt de overheid.

Ook bij vergunningvrije werkzaamheden

Niet voor alle werkzaamheden waarbij u in de grond graaft heeft u een vergunning nodig. Maar ook bij graafwerkzaamheden die vergunningvrij zijn, moet bovenstaande handelswijze gevolgd worden. Bij activiteiten die wel vergunningplichtig zijn, ziet de gemeente toe op naleving van bovenstaande handelwijze.

Explosievenopsporingsbedrijven

Op de website van de Stichting Certificering Vuurwerk & Explosieven vindt u een lijst met opsporingsbedrijven die gecertificeerd zijn. Maak gebruik van een bedrijf met de kwalificatie deelgebied A.

Procedure 'spontaan aantreffen NGE'
  • Leg het werk op de vindplaats stil
  • Zorg dat er geen mensen in de buurt komen (werknemers, toeschouwers etc.)
  • Neem contact op met de politie (0900-8844) en meld de vondst van het niet-gesprongen explosief
  • Bel bij een noodsituatie 112

Tegemoetkoming kosten onderzoek

De kosten voor het onderzoek betaalt u in eerste instantie zelf. De gemeente kan jaarlijks bij het Rijk geld aanvragen voor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Hiermee krijgt u bij toekenning dan 70% van de gemaakte kosten voor onderzoek vergoed. Als u hiervan gebruik wilt maken, sluit u voordat u onderzoek start een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Hiervoor neemt u contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, e-mail: vergunningenloket@amersfoort.nl.

Baggeren

Als er gebaggerd wordt in verdachte gebieden stellen we altijd de voorwaarde dat er een explosievenonderzoek wordt gedaan. Bij baggerwerkzaamheden wordt met name gekeken naar grotere explosieven zoals vliegtuigbommen. Kleine explosieven zoals een handgranaat of een kogel zijn bijna niet te traceren tussen de blikjes en andere (metalen) voorwerpen in het slib. Een volledige garantie dat er geen munitie in het water ligt, is er nooit.

Vragen?

Wilt u meer weten? Bel 14033 of mail naar nge@amersfoort.nl