Antidiscriminatie-agenda 2021-2026

Afgewezen worden voor een baan omdat je een beperking hebt, een café niet in mogen vanwege je afkomst, op straat nageroepen worden als je met je partner hand in hand loopt of niet geselecteerd worden voor een huurwoning op basis van je achternaam. Ook in Amersfoort ervaren inwoners vooroordelen en discriminatie. Zij krijgen niet dezelfde kansen en mogelijkheden als waar iedereen recht op heeft. Het college van burgemeester en wethouders wil met een antidiscriminatie-agenda 2021-2026 ervoor zorgen dat dit verbetert.

Antidiscriminatie-agenda 2021-2026

In Amersfoort voelt zo’n tien tot twintig procent van de inwoners zich weleens gediscrimineerd. Discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op straat is daarbij het meest genoemd. “Dat is een gemiddeld landelijk cijfer, maar elke ervaring met discriminatie is er één te veel”, aldus Cees van Eijk, wethouder Diversiteit.

“Discriminatie, racisme of een andere vorm van uitsluiting hoort nergens, ook niet in Amersfoort. In onze stad mag iedereen zich veilig voelen om zichzelf te zijn, meedoen in de samenleving en van jongs af aan dezelfde kansen krijgen. Discriminatie staat dat in de weg en dat moeten we voorkomen. Als grenzen toch worden overschreden dan pakken we dat aan."

De antidiscriminatie-agenda 2021-2026 is gebaseerd op gesprekken met inwoners, samenwerkingspartijen en beleidsmakers van de gemeente.

Voorbeeldrol gemeente

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven als inclusieve werkgever, als subsidieverlener door een norm te stellen en als samenwerkingspartner. Zo worden medewerkers van de gemeente getraind om discriminatie beter te leren herkennen en bespreekbaar te maken. Verder wil de gemeente stimuleren dat alle door hen gefinancierde partijen inclusiever werken en grenzen stellen aan discriminatie. In de inkoop- en subsidieregelingen worden hiertoe voorwaarden opgenomen. Ook komt er een Code Diversiteit voor professionals van de gemeente en samenwerkingspartners.

Van Eijk: “In Amersfoort hebben we kennis en ervaring opgedaan over wat wel en niet werkt tegen discriminatie. Daar werken we al jaren aan met inwoners en partners uit de stad via de regenboogagenda en de aanpak toegankelijkheid voor inwoners met een beperking of chronische aandoening. Met de nieuwe agenda krijgt het onderwerp discriminatie een extra impuls in de stad, ook binnen onze eigen organisatie.”

Elkaar leren kennen

Discriminatie voorkomen en aanpakken is een proces van lange adem. Van Eijk: “Het is een hardnekkig probleem. Soms ervaart iemand discriminatie terwijl de ander dat helemaal niet zo bedoeld heeft. Daarom is het belangrijk om ontmoeting tussen verschillende groepen in de stad te stimuleren en mensen met elkaar te laten leren van situaties waarin discriminatie voorkomt. Dat kan in buurthuizen, scholen en op de werkvloer. Als mensen meer weten van elkaars achtergrond en geschiedenis, ontstaat begrip en acceptatie. Dan krijgt discriminatie minder kans. Onbekend maakt vaak onbemind.”

Geplande activiteiten

Op de activiteitenlijst staan onder andere een antidiscriminatie-campagne, een Amersfoortse Ketikoti-herdenking, een educatieve stadsroute langs koloniale overblijfselen, het inzetten van praktijktesten, mysteryguests in de horeca en op de woningmarkt, en het houden van stads- en wijkgesprekken.

“Het melden van discriminatie blijft belangrijk. Dan weten we beter waar en wanneer mensen discriminatie ervaren of er getuige van zijn in onze stad. Dit kan helpen om het gesprek goed te voeren en er samen van te leren.”

Inclusieve stad

De antidiscriminatie-agenda is een van de uitvoeringsplannen van het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad. Hiermee werkt Gemeente Amersfoort samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de agenda op dinsdag 2 maart 2021 tijdens een ronde waarin inwoners hun mening kunnen inspreken. Op dinsdag 23 maart volgt het besluit van de gemeenteraad.

Discriminatie melden

Ervaart u discriminatie? Een melding maken blijft belangrijk. Dat kan bij Art. 1 Midden Nederland.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.