Plan Tigrinya

መደብ

አቲ ኢንቡርኽሪ ከመይ ከምዝመስል ንኩሉ ሰብ ይፋላለ እዩ። አቲ ተሓጋግዚ ናይ ኢንትኽራሲቨርክ ብሓንሳብ ምሳኻትኩም መደብ ነቲ ኢንቡርኽሪን የውጽእ። እቲ መደብ ፐርሶንልክ ፕላን ኢንቡኽሪንን ፓርቲሲፓሲ (PIP) ይባል። እቲ መደብ እዚ እንታይ ክትገብር ከምዘሎካ ነቲ ኢንቡርኽሪን  እዩ ዝገልጽ፣ ከመይ ጌርካ ቓንቓ ናይ ኔዘርላንድ  ከም እትምሃርን ከመይ ጌርካ ንስራሕ ከም እትዳሎን እዩ ዝሕብር። ክምኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ሓዲሽ እትቕመጦ ቦታ፣ ብዛዕባ ጥዕና፣ ንኣብነት ናይ ገንዘብ ኣትሓሕዛ። አቲ መደብ ግዴታ አዩ። ስለዚ እዩ ድማ ኣገዳሲ ጽቡቕ መደብ ምውጻእ። ነዚ ንንምግባር ምናልባት ካብ ሓደ ዝርርብ ንላዕሊ የድልየኩም ይኸውን። ብሓንሳብ ምስ እታ ተሓጋግዚትካ ብዛዕባ አቲ ኢንቡርግርን ካብ ምጀምርያ ክሳብ መወዳእታ ክትዛራርቡ ኢኹም። ብድሕሪኡ ክትጅምሩ ኢኹም። ኢንቡርኽሪን ብዙሕ ግዜን ጻዕርን ካባኻትኩም ይሓተት። እቲ ዕላማ ኣመርስፎርት ከም ገዛኻ ንኽስምዕእካ እዩ እቲ ዕላማ። ከምኡ ድማ ሓዲሽ ናይ ገዛ ርዕስኻ ሒወት ንኽትመርሕ ።አቲ ትሓጋጋዛይ ናይ ኢንተኽራሲቨርክ በቲ ዘድሊ ኣብቲ ኹሉ ናይ  ኢንቡርኽሪን እዋን ክሕግዝኩም አዩ።

ሕጹጽ ሕቶታት እንተኣሎኩም በዚ ዝስዕብ ቴሌፎን ቑጽሪ፥ 033-4619520 ክትድውሉ ትኽእሉ፥ ወይክኣ e-mail: info@integratiewerk.nl.

Website Integratiewerk