Farsi

شهروندی در آمرسفورت

به شهر آمرسفورت خوش آمدید. بزودی شما برای زندگی به این شهر خواهید آمد یا در حال حاضر در اینجا زندگی میکنید. بنابراین بسیاری از مسا‌ئل برای شما جدید هستند. برای شهرداری شهر آمرسفورت اهمیت دارد که شما هر چه سریعتر احساس تعلق خاطر به اینجا داشته باشید. تا اینکه بتوانید با دیگر ساکنان آمرسفورت همراهی و همکاری کنید. به عبارت دیگر: شما خودتان را در جامعه تطبیق بدهید. قواعد مربوط به این امر در قانون شهروندی تعیین شده است. این قانون در مورد شما صدق می کند. اما این قانون چه هست و برای شما چه معنایی دارد؟ برای مراحل شهروندی، شهرداری با مؤسسه اینتگریشن وُرک همکاری می کند. این مؤسسه به شما کمک میکند که دوره شهروندی را بگذرانید. اینتگریشن وُرک بزودی شما را برای یک مصاحبه دعوت می کند.
اگر در این زمینه سؤالی دارید که نمیتوانید منتظر شوید، می توانید با اینتگریشن وُرک از طریق تلفن: ۴۶۱۹۵۲۰-۰۳۳ تماس بگیرید.
info@integratiewerk.nl با Integratiewerk یا ایمیل:

بیشتر بخوانید

اینتگریشن وُرک
برای دوره شهروندی شهرداری شهر آمرسفورت با مؤسسه اینتگریشن وُرک همکاری می کند. این مؤسسه تجارب فراوانی در زمینه شهروندی دارد. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، می توانید به وبسایت این مؤسسه مراجعه کنید:
www.integratiewerk.nl

حق اقامت
تعیین می کند که آیا شما مجاز به اقامت در هلند هستید یا خیر، این حق اقامت نامیده می شود. IND تابعیت و خدمات مهاجرت اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت آنها مراجعه کنید:
ind.nl

الزام گذراندن دوره شهروندی
تعیین می کند که آیا شما موظف به گذراندن دوره شهروندی DUO درصورتی که شما حق اقامت دریافت کرده باشید، مؤسسه هستید یا نه. اطلاعات بیشتر را میتوانید در اینجا پیدا کنید:
www.inburgeren.nl
اگر شما موظف به گذارندن این دوره باشید، تحت قانون شهروندی قرار می گیرید. شهرداری آمرسفورت مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده دارد.

Website Integratiewerk