Toekomstfonds voor innovaties in zorg en welzijn

Een subsidieregeling voor projecten en activiteiten die bijdragen aan vernieuwingen in het sociale domein. Het toekomstfonds dient als aanjager voor innovaties in zorg en welzijn die bijdragen aan betere en adequatere zorg in Amersfoort.

Toekomstfonds voor innovaties in zorg en welzijn

Voor wie

Zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen, bewoners(initiatieven) en commerciële rechtspersonen, die het uitvoeren van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn tot doel hebben.

Voorwaarden
 • Doel van de subsidieregeling is het (laagdrempelig) stimuleren van innovaties, die aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkeling van adequate zorg en welzijn in Amersfoort.
 • De opbrengst van de activiteiten komt in ieder geval ten goede aan (inwoners van) Amersfoort.
 • De activiteit is wat betreft de inhoud, aanpak of werkwijze onderscheidend en/of vernieuwend ten opzichte van het huidige aanbod in het sociaal domein in Amersfoort en de regio.
 • De activiteit heeft zorgvernieuwing en -verbetering tot doel, dient het algemeen nut en richt zich op bevordering en doelmatigheid van de zorg en welzijn.
 • De activiteit heeft als doel om structureel bij te dragen aan het oplossen van een probleem of knelpunt in de gezondheidszorg, dat zich afspeelt binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid en/of de bestaande (basis) infrastructuur, zoals deze voortvloeit uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.
 • Bij de activiteit dienen inwoners en minimaal één lokale partner te betrokken zijn.
 • De activiteit is gebruikersgericht (mens centraal), effectief, adequaat en gericht op kwaliteit van leven en welbevinden.
 • Aanvrager gaat de inspanningsverplichting aan de activiteit zoveel mogelijk tastbaar, meetbaar en reëel te maken.
 • De aanvrager beschikt over minimaal 50% cofinanciering, in geld of in natura (ureninzet).
 • De activiteit(en) bieden goede kansen voor voortzetting en/of opschaling.
 • De subsidie wordt verleend voor zover de kosten naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn en wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.
 • De aanvraag kan gedurende het gehele jaar 2018 en 2019 in verschillende subsidierondes worden ingediend tot het subsidieplafond is bereikt (zie het kopje Aanvragen).

U vindt alle voorwaarden en de puntentoekenning in de Subsidieregeling Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn gemeente Amersfoort 2018.

Aanvragen

Tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt, hanteert het College de volgende perioden met bijbehorende uiterste data voor het indienen van de aanvraag:

 • 1 oktober 2018
 • 1 januari 2019
 • 1 april 2019
 • 16 juni 2019
 • 1 oktober 2019

U kunt de aanvraag per e-mail indienen via ToekomstfondsZenW@amersfoort.nl.

Afhandeling aanvraag
 • Het college besluit over de aanvragen. Het college laat zich daarvoor adviseren door de Adviescommissie Toekomstfonds Innovaties zorg en welzijn. Het college kan van het advies afwijken als dit voldoende gemotiveerd kan worden.
 • U hoort uiterlijk drie maanden nadat de indienperiode verstreken is wat het besluit is voor uw aanvraag.
 • De subsidie wordt verstrekt in verschillende subsidierondes, op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.
 • Dreigt het vastgestelde subsidieplafond te worden overschreden of wordt deze overschreden omdat op dezelfde dag meerdere aanvragen binnenkomen? Dan worden deze aanvragen beoordeeld op inhoud op grond van deze regeling.
 • Aanvragen voor de eerste subsidieronde moeten zijn ingediend voor 15 juni 2018. Als in de eerste ronde het subsidieplafond wordt bereikt, krijgt de laatste aanvrager die nog aanspraak kan maken op de subsidie het bedrag toegekend dat nog beschikbaar is.
 • Als het subsidieplafond in de eerste ronde niet is bereikt, kan een tweede subsidieronde plaatsvinden. Het bedrag dat in de eerste ronde niet is gebruikt wordt in dat geval beschikbaar gesteld voor de tweede subsidieronde. Hiervoor gelden dezelfde spelregels als voor de eerste subsidieronde.
 • Wanneer het subsidieplafond in 2018 niet is bereikt, wordt het overgebleven subsidiebedrag overgeheveld naar 2019, het laatste kalenderjaar van deze subsidieregeling.
 • Betaling vindt plaats bij wijze van voorschot: 80% bij aanvang van de activiteit(en) en 20% aan het einde van de looptijd van de activiteit(en), gelijktijdig met de definitieve vaststelling van de subsidie.

Wie gingen u voor?

In totaal zijn vijf projecten via het fonds gesubsidieerd tijdens de eerste en tweede indieningstermijn:

 • King Arthur Groep biedt een logeerfaciliteit aan voor mensen met dementie. Op deze manier kunnen mantelzorgers wat ontlast worden.
 • Samen Oplopen is een project van Present Amersfoort om informele hulp te bieden aan kwetsbare gezinnen. Vrijwilligers worden gekoppeld aan een kwetsbaar gezin of aan jongeren die zorgen en stress hebben.
 • Stichting Single SuperMom biedt trainingen aan voor alleenstaande moeders met jonge kinderen. Het doel is om via vrijwillige coaches te zorgen voor een blijvende verandering en de moeders een nieuw toekomstperspectief te bieden.
 • De VraagApp is bedoeld om de zelfstandigheid van kwetsbare inwoners te vergroten. Denk aan mensen met een licht verstandelijke beperking, ouderen, jongeren uit de jeugdzorg. Zij vinden met VraagApp antwoord op alledaagse vragen.
 • Coöperatie Ecare4you ontwikkelt Mijn Leven 2.0: een platform voor mensen met een ziekte of beperking. Het platform richt zich op de mogelijkheden en talenten van iemand om zo een goed leven te kunnen realiseren.