Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Instellingen, bewonerscollectieven, organisaties en ondernemingen.

 • Het project draagt duidelijk bij aan een duurzame toekomst voor de stad of regio Amersfoort en specifiek aan minimaal een van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: energietransitie (CO2-neutraal) en/of circulaire economie (zonder afval).
 • Het project wordt ingediend door een onderneming, instelling, organisatie of bewonerscollectief (allen rechtspersoon) of een samenwerkingsverband daarvan, waarvan in ieder geval de penvoerder in Amersfoort gevestigd is.
 • In het plan staat helder en compleet beschreven hoe, wanneer en met welke partners de activiteit of het project bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen.
 • Er wordt een kwalitatief goed en compleet projectplan ingediend, inclusief alle benodigde bijlagen zoals die in artikel 10 van de subsidieverordening staan.
 • Het projectplan toont duidelijk aan dat het initiatief innovatief en vernieuwend is. Hiervoor is het project helder gepositioneerd ten opzichte van andere initiatieven met een vergelijkbare doelstelling.
 • Het project levert een blauwdruk voor opschaling en een mogelijke business case. De marktpotentie wordt helder in beeld gebracht: welke impact heeft het project en welke potentie kan het in de toekomst hebben bij opschaling.
 • In het projectplan staat een korte opsomming van opleiding en relevante werkervaring van de aanvrager, projectleider en meewerkende samenwerkingspartners.
 • U werkt minimaal samen met twee andere partners (uit overheid, bedrijfsleven/organisaties, onderwijs of inwoners).
 • Het project is opgezet vanuit betrokkenheid van inwoners of andere betrokkenen in Amersfoort.
 • Het gesubsidieerde project vindt plaats in Amersfoort en/of heeft impact op de stad of regio Amersfoort.
 • De opgedane kennis en ervaring in het project of de activiteit wordt actief gedeeld en beschikbaar gesteld voor derden, minimaal met een projectwebsite waarop de voortgang staat en maximaal actief door ontmoetingen te organiseren.
 • Een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling gebeurt op basis van co-financiering, waarbij wordt voldaan aan de eis van minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal € 50.000,- subsidie uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

U vindt alle voorwaarden en de puntentoekenning in de Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2019.

De subsidieregeling 2020 is gesloten. Hou deze site in de gaten voor de volgende aanvraagmogelijkheid.

 • De Adviesgroep Toekomstfonds maakt een eerste selectie van alle aanvragen. Deze adviesgroep bestaat uit minimaal 3 experts (op verschillende gebieden) van buiten de gemeente Amersfoort.
 • De adviesgroep maakt aan de hand van het ingediende projectplan op basis van de beoordelingscriteria een eerste beoordeling. Op het moment dat de aanvraag in deze beoordeling minimaal 50 punten scoort, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een pitch voor de adviesgroep.
 • De adviesgroep beoordeelt het project en de pitch om te komen tot een definitieve rangorde en advies aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Nadat de aanvragen zijn beoordeeld en de rangorde is vastgesteld – de aanvraag met de hoogste score komt eerst in de rangorde en de aanvraag met de laagste score komt als laatste in de rangorde – verdeelt het college de beschikbare subsidie volgens de rangorde.
 • Als in de rangorde het subsidieplafond wordt bereikt, wordt de laatste aanvrager in de rangorde die nog aanspraak kan maken op subsidie het bedrag verleend dat nog beschikbaar is totdat het budgetplafond is bereikt.
 • De subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling gebeurt bij voorschot.
 • Bij toekenning van een aanvraag is de verdeling van de aangevraagde gelden:
  - 40% bij aanvang van het project
  - 40% na de goedkeurde beoordeling halverwege de looptijd van het project
  - 20% na goedkeuring van de eindevaluatie van het project.


In het online magazine vertellen de initiatiefnemers van eerdere toekomstfondsprojecten over hun duurzame initiatief, leerpunten en de meerwaarde van het toekomstfonds.
Meer weten over duurzame ontwikkeling?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform

Contact

Secretariaat Duurzame Stad

033 469 4876

E-mail: duurzamestad@amersfoort.nl