Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Voor wie

Instellingen, bewonerscollectieven, organisaties en ondernemingen.

Voorwaarden
 • Het project draagt duidelijk bij aan een duurzame toekomst voor de stad of regio Amersfoort en specifiek aan minimaal een van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: energietransitie (CO2-neutraal in 2030) en/of circulaire economie (afvalloos in 2030).
 • Het project wordt ingediend door een onderneming, instelling, organisatie of bewonerscollectief (allen rechtspersoon) of een samenwerkingsverband daarvan, waarvan in ieder geval de penvoerder in Amersfoort gevestigd is.
 • In het plan staat helder en compleet beschreven hoe, wanneer en met welke partners de activiteit of het project bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen.
 • Er wordt een kwalitatief goed en compleet projectplan ingediend, inclusief alle benodigde bijlagen zoals die in artikel 10 van de subsidieverordening staan.
 • Het projectplan toont duidelijk aan dat het initiatief innovatief en vernieuwend is. Hiervoor is het project helder gepositioneerd ten opzichte van andere initiatieven met een vergelijkbare doelstelling.
 • Het project levert een blauwdruk voor opschaling en een mogelijke business case. De marktpotentie wordt helder in beeld gebracht: welke impact heeft het project en welke potentie kan het in de toekomst hebben bij opschaling.
 • In het projectplan staat een korte opsomming van opleiding en relevante werkervaring van de aanvrager, projectleider en meewerkende samenwerkingspartners.
 • U werkt minimaal samen met twee andere partners (uit overheid, bedrijfsleven/organisaties, onderwijs of inwoners).
 • Het project is opgezet vanuit betrokkenheid van inwoners of andere betrokkenen in Amersfoort.
 • Het gesubsidieerde project vindt plaats in Amersfoort en/of heeft impact op de stad of regio Amersfoort.
 • De opgedane kennis en ervaring in het project of de activiteit wordt actief gedeeld en beschikbaar gesteld voor derden, minimaal met een projectwebsite waarop de voortgang staat en maximaal actief door ontmoetingen te organiseren.
 • Een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling gebeurt op basis van co-financiering, waarbij wordt voldaan aan de eis van minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal € 50.000,- subsidie uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

U vindt alle voorwaarden en de puntentoekenning in de Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2018:


Aanvragen

Vanaf 1 januari tot 1 april 2019 kunt u een nieuwe aanvraag doen via deze site. Er is een limiet van maximaal € 50.000,- per aanvraag, op basis van cofinanciering.

Afhandeling aanvraag
 • De Adviesgroep Toekomstfonds maakt een eerste selectie van alle aanvragen. Deze adviesgroep bestaat uit minimaal 3 experts (op verschillende gebieden) van buiten de gemeente Amersfoort.
 • De adviesgroep maakt aan de hand van het ingediende projectplan op basis van de beoordelingscriteria een eerste beoordeling. Op het moment dat de aanvraag in deze beoordeling minimaal 50 punten scoort, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een pitch voor de adviesgroep.
 • De adviesgroep beoordeelt het project en de pitch om te komen tot een definitieve rangorde en advies aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Nadat de aanvragen zijn beoordeeld en de rangorde is vastgesteld – de aanvraag met de hoogste score komt eerst in de rangorde en de aanvraag met de laagste score komt als laatste in de rangorde – verdeelt het college de beschikbare subsidie volgens de rangorde.
 • Als in de rangorde het subsidieplafond wordt bereikt, wordt de laatste aanvrager in de rangorde die nog aanspraak kan maken op subsidie het bedrag verleend dat nog beschikbaar is totdat het budgetplafond is bereikt.
 • Het college besluit over de aanvragen uiterlijk drie maanden na 1 april 2018.
 • De subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling gebeurt bij voorschot.
 • Bij toekenning van een aanvraag is de verdeling van de aangevraagde gelden:
  - 40% bij aanvang van het project
  - 40% na de goedkeurde beoordeling halverwege de looptijd van het project
  - 20% na goedkeuring van de eindevaluatie van het project.


Wie gingen u voor?

Vijf initiatiefnemers krijgen een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2018. Hun ideeën dragen bij aan een CO2-neutrale en afvalloze stad en variëren van een plastic dieet, XL 3D printer voor plastic, inzamelsysteem voor kleine bouwbedrijven tot de energy challenge voor scholieren en de menukaart die bewoners helpt om hun huis te verduurzamen. Meer weten? Lees 'Gemeente ondersteunt vijf duurzame projecten'.

Online magazine

In het online magazine vertellen de initiatiefnemers van eerdere toekomstfondsprojecten over hun duurzame initiatief, leerpunten en de meerwaarde van het toekomstfonds.Ook vindt u een korte omschrijving van de zes projecten die in 2017 een bijdrage ontvangen hebben uit het toekomstfonds.

NAAR HET ONLINE MAGAZINE


Contact

Nelly Swijnenburg, programmamanager Duurzame Ontwikkeling

033 469 5217

E-mail: duurzamestad@amersfoort.nl