Subsidieregeling Volwasseneneducatie 2019

Deze subsidie is beschikbaar voor organisaties die onderwijs aanbieden aan volwassenen. De subsidie is voor taal- en rekenonderwijs aan volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Subsidieregeling Volwasseneneducatie 2019
Voor wie

De subsidie is voor organisaties die taal- en rekenonderwijs aanbieden aan inwoners van 18 jaar of ouder, die niet verplicht zijn om in te burgeren.
De subsidie geldt voor de gemeenten Amersfoort, Soest, Nijkerk, Leusden, Bunschoten, Baarn en Woudenberg. De gemeente Amersfoort heeft hierin de regie.Voorwaarden
  • De activiteiten moeten beschreven, beoordeeld en getoetst worden aan de hand van de methodiek Standaarden en Eindtermen en Eindtermen digitale vaardigheden VE. Deze methodieken zijn te vinden op de website van het Steunpunt Basisvaardigheden.
  • De activiteiten per gemeente moeten passen in het beschikbare budget. Hoeveel budget per gemeente beschikbaar is, staat in de subsidieregeling en het Regionaal Programma Volwasseneducatie.
  • In de subsidieregeling volwasseneneducatie staan nadere voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie en de criteria voor de beoordeling van een aanvraag.
Aanvragen - meesturen

Aanvragen van de subsidie volwasseneneducatie kan tot en met 21 juni 2019.

Een subsidieaanvraag bestaat uit:

  • Een Plan van Aanpak dat voldoet aan de vereisten zoals omschreven in artikel 5 van de subsidieregeling
  • Een ingevuld aanvraagformulier :

Wanneer het de eerste keer is dat uw organisatie subsidie aanvraagt, gelden aanvullende eisen, omschreven in artikel 5 lid 2 van de subsidieregeling.

Een bevoegde vertegenwoordiger van uw instelling ondertekent het aanvraagformulier. U scant het formulier en mailt het met de bijlagen naar subsidies@amersfoort.nl.

Afhandeling

Een adviescommissie beoordeelt alle aanvragen. Op basis van hun advies neemt het college een besluit over de toekenning van de subsidie. U krijgt hiervan bericht.

Contact

Dursun Batman
14033

D.Batman@amersfoort.nl