Subsidieregeling Sportkader Jeugd

Sportverenigingen met een aanbod voor de ontwikkeling van sportkader komen voor subsidie in aanmerking. Met sportkader bedoelen we trainers die training geven aan jeugdleden van sportverenigingen. Het kan gaan om cursussen en opleidingen op sporttechnisch gebied, op pedagogisch en didactisch gebied. Ook het inhuren van een clubkadercoach en het laten organiseren van workshops door, bijvoorbeeld, NOC*NSF past binnen deze regeling. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal jeugdleden van de club per 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Subsidieregeling Sportkader Jeugd

Voor wie

Sportverenigingen die statutair zijn gevestigd in Amersfoort en die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond komen voor deze subsidie in aanmerking.

Aanvragen subsidie

In 2021 kunnen vanaf 21 juli tot en met 5 september aanvragen worden ingediend.

Vanaf 2022 dient de subsidieaanvraag uiterlijk op 15 april van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, te zijn ingediend.              

SRO Amersfoort BV voert deze subsidieregeling in opdracht van de gemeente uit. Een digitaal aanvraagformulier is beschikbaar op de site van SRO:

Aanvraagformulier subsidie

Wet- en regelgeving

Subsidieregeling Sportkader jeugd (officiële bekendmakingen.nl).De subsidieregeling Sportkader Jeugd vervangt de subsidieregeling Sporttechnisch Jeugdkader.