Subsidieregeling Maatwerkondersteuning Amateurkunst 2021

De subsidieregeling Maatwerkondersteuning Amateurkunst 2021 is voor het tegengaan van ongewenste financiële effecten van de coronamaatregelen bij amateurkunstverenigingen. Het doel van de regeling is om een breed en divers aanbod te behouden en werkgelegenheid en activiteiten van amateurkunst en verenigingen binnen het cultureel klimaat in Amersfoort te behouden en te stimuleren.

Subsidieregeling Maatwerkondersteuning Amateurkunst 2021

De uitvoering van deze subsidieregeling is gemandateerd aan het Platform Amateurkunst, onderdeel van Scholen in de Kunst.

In de regeling leest u alle informatie.

Planning

Aanvragen
Ronde 1 Van 14 mei t/m 4 juni 2021
Ronde 2 Indien het budget niet is uitgeput volgt een 2e ronde: van 1 augustus t/m 3 september 2021

Voorwaarden

  • Per aanvrager wordt maximaal € 1.500,- subsidie toegekend.

  • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door rechtspersonen die minimaal 24 maanden (peildatum 30 april 2021) actief zijn op het vlak van amateurkunsten.

  • U ontvangt geen subsidie indien uw eigen vermogen op 31 december 2021 (prognose) hoger is dan het eigen vermogen op 31 december 2019.

  • Lees in de regeling alle voorwaarden en welke kosten in aanmerking komen voor subsidie.

Aanvragen

U dient uw aanvraag in via het daarvoor bestemde aanvraagformulier:

Ga naar het aanvraagformulier

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze compleet is ingevuld en volgens de instructie digitaal is ondertekend. Als een aanvraag niet volledig is, wordt u in gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 1 week aan te vullen.

De volgende informatie kan onderdeel zijn van uw aanvraag:

  • In geval van schade: een financieel overzicht van de corona-gerelateerde schade, inclusief een toelichting op hoe de tegemoetkoming bijdraagt aan herstel van de weerbaarheid van de aanvragende amateurkunstvereniging;

  • In geval van exploitatieverlies: een verlies- en winstrekening van 2020, waaruit blijkt dat lopende kosten niet worden gedekt uit inkomsten;

  • In geval van gewenste herstel-investering: een begroting/prognose 2021, inclusief een toelichting op de urgentie van de investering en hoe deze bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de aanvrager.

De aanvraag is daarnaast voorzien van:

  • Een begroting waaruit blijkt dat u aanvrager zelf € 250,- meefinanciert.

  • Een jaarrekening 2019 waaruit blijkt dat de u voor de coronapandemie zo goed als kostendekkend heeft geopereerd.

Lees in de regeling waarop uw aanvraag wordt beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door Scholen in de Kunst.

Vragen?

Neem dan contact op via cultuur@amersfoort.nl