Subsidieregeling diversiteit

Diversiteit staat voor eigenheid zoals religie, etniciteit, seksualiteit of beperking.

Subsidieregeling diversiteit

De basis van deze subsidieregeling is de Lokale Educatieve Agenda die deel uitmaakt van het programma Operatie Amersfoort Jong II.

Voor wie

Organisaties en hun samenwerkingspartners die vanuit de Lokale Educatieve Agenda betrokken zijn bij de zorg voor en het aanbod aan kinderen van 0 tot 24 jaar en hun ouders/verzorgers.

Waarvoor

Activiteiten of projecten in het kader van diversiteit die ertoe bijdragen dat er rekening wordt gehouden met diversiteit onder kinderen, jongeren en hun verzorgers en zo bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Het gaat hierbij om diversiteit in bijvoorbeeld religie, etniciteit, seksualiteit of beperking.

Voorwaarden
 • De aanvrager is een in Amersfoort gevestigde rechtspersoon zonder winstoogmerk.
 • Het project vindt plaats in Amersfoort.
 • Bij de uitvoering van de activiteiten of het project is minimaal één onderwijsinstelling betrokken.
 • Het project stimuleert aandacht voor diversiteit in het onderwijs in de gemeente Amersfoort.
 • Er is geen sprake van een winstoogmerk.
 • Het project krijgt geen andere subsidie van de gemeente.
Voorwaarden bij aanvragen

De aanvraag moet voldoen aan de eisen van de Algemene subsidieverordening Amersfoort. U vindt deze onder het kopje Wet- en regelgeving.

In de aanvraag staat beschreven:

 • het doel van het project of de activiteit
 • de deelnemende partijen
 • waarom u de activiteit niet zelf bekostigt
 • een plan van aanpak met een planning
 • op welke wijze de resultaten van het project vastgelegd worden na afloop van de subsidie
 • op welke wijze de opbrengsten of resultaten van het project door de uitvoerende partij worden gedeeld met andere LEA-partners
Wanneer aanvragen

U kunt aanvragen vanaf 1 november in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het uitvoeringsjaar tot en met 31 oktober in het uitvoeringsjaar.

Stuur uw aanvraag met eventuele bijlagen naar: subsidies@amersfoort.nl

Afhandeling aanvraag

Aanvragen die passen binnen deze regeling en volledig zijn worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Aanvragen die op dezelfde dag binnenkomen, beschouwen we als 'tegelijkertijd'. Als deze aanvragen passen binnen de subsidieregeling wordt bij overschrijding van het subsidieplafond geloot.

Voordat een besluit wordt genomen, wordt advies gevraagd aan de werkgroep Diversiteit. Deze werkgroep toetst of de aanvraag voldoet aan de subsidieregeling en de Algemene Subsidieverordening.

Planning volgende werkgroep Diversiteit bijeenkomsten

 • 15 september 15 tot 17 uur
 • 17 november 15 tot 17 uur
Wet- en regelgeving

Subsidieregeling diversiteit

Algemene Subsidieverordening Amersfoort

Beschikbaar budget (plafond)
Jaarlijks € 65.000,-