Projectsubsidies amateurkunst

Deze subsidieregeling is bedoeld om culturele en kunstprojecten van amateurs in Amersfoort en voor Amersfoorters aan te jagen. De projecten versterken, verbreden en vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort. Ook vergroten ze de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het amateurkunstveld in de stad.

Projectsubsidies amateurkunst

De regeling is bedoeld voor rechtspersonen, waaronder verenigingen en stichtingen en natuurlijke personen.

Het doel van deze subsidieregeling is culturele en kunstprojecten aan te jagen van amateurs in Amersfoort, voor Amersfoorters en/of de ontwikkeling van Amersfoortse talenten. De projecten versterken, verbreden of vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort én dragen bij aan een aantrekkelijke en verbonden stad. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het amateurkunst veld in de stad.

In 2021 ligt de focus van deze regeling op het realiseren van de onderstaande opgaven uit de Cultuurvisie:

 • Diversiteit
 • Jongeren
 • Innovatie van cultuuraanbod
 • Wijken en sociaal domein
 • Talentontwikkeling

Zie ook de toelichting vanaf pagina 4 in de regeling:

 • De subsidie bedraagt maximaal € 7.500 van de subsidiabele kosten.
 • Voor aanvragen van € 2.500 tot € 7.500 geldt dat de begroting, behorende bij de aanvraag, voor maximaal 75% uit de gemeentelijke subsidie mag bestaan.
 • Uitsluitend kosten die direct aan het betreffende project zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
 • Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen.
 • Aanvragen tussen € 2.500 en € 7.500 kunnen alleen ingediend worden door rechtspersonen.
 • Het project start binnen drie maanden na de subsidieverlening. Het project heeft een doorlooptijd van maximaal één jaar.

U kunt een voorstel insturen met het online aanmeldformulier. U meldt zich daarmee aan en kunt een projectplan en een bijlage als pdf uploaden.

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

Bij de aanvraag tot € 2.500 levert u een projectplan aan van maximaal 4 A4 en een begroting op maximaal één A4. Bij de aanvraag van € 2.500 tot € 7.500 moet een projectplan van maximaal 8 A4 en een begroting op maximaal één A4 aangeleverd worden.

Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads GEEN adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Uw adresgegevens vult u uitsluitend in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

Voor aanvragen tot € 2.500 zijn drie rondes per jaar. Voor projecten die plaatsvinden in januari, februari, maart en april is de deadline 1 november van het voorafgaande jaar.

Voor projecten dit plaatsvinden in mei, juni, juli en augustus is de deadline 1 februari van dat jaar.

Voor projecten die plaatsvinden in september, oktober, november en december is de deadline 1 juni dat jaar.

Voor aanvragen van € 2.500 tot € 7.500 is één ronde per jaar. Aanvragen dienen voor 1 november ingediend te worden in het jaar voorafgaand aan het jaar dat het project plaatsvindt.

Aanvragen worden getoetst aan het doel van de regeling en onderstaande criteria. Daarbij geldt dat een aanvraag op elk van de criteria onder a en b minstens drie punten moet behalen:

 • a. Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

 • b. Zakelijke kwaliteit  

 • c. Belang voor de stad en/of de inwoner

 • d. Opgaven uit de Cultuurvisie: diversiteit, jongeren, talentontwikkeling, Wijken & sociaal domein en innovatie van het cultuuraanbod

De verdeling van de punten is als volgt:

 • Voor elk van de criteria onder a tot en met c zijn maximaal 5 punten te behalen.

 • Voor het criterium onder d zijn maximaal 10 punten te behalen.

Een toelichting op de criteria vindt u in de subsidieregeling:

Aanvragen worden voorgelegd aan de adviescommissie. Deze commissie stelt aan de hand van de tijdig ingediende en volledige aanvragen een rangorde vast op grond van de beoordelingscriteria. De toetsing levert een gemotiveerd advies op over de toe te kennen en af te wijzen subsidies. De adviescommissie brengt advies uit aan Scholen in de Kunst.

Hebben twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten en is hun plaats in de rangschikking zo dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt? Dan gebeurt rangschikking van deze aanvragen aan de hand van het behaalde aantal punten op het criterium onder d (opgaven uit de Cultuurvisie).

Als voor het project een vergunning verplicht is, dan wordt de subsidie onder voorbehoud toegekend. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. U kunt een vergunning aanvragen bij het Vergunningenloket.


In totaal is er voor deze subsidie in 2021 € 51.900 beschikbaar. Daarvan is € 30.000 voor aanvragen tot € 2.500 en € 21.900 voor aanvragen vanaf € 2.500 tot € 7.500.

Contact

Ellen van Genuchten (Scholen in de Kunst)

033 479 8023

of stuur een bericht via de website van Scholen in de Kunst

Toegekende projectsubsidies kunst en cultuur 2019

In 2018 en 2019 lag de focus op diversiteit, jongeren en innovatie. Bekijk de projecten die in 2019 subsidie hebben gekregen: