Meerjarige subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020-2023

Deze subsidieregeling heeft als doel het versterken van de basisvaardigheden van volwassenen. De subsidie is beschikbaar voor organisaties die onderwijs op het gebied van taal, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden bieden.

Meerjarige subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020-2023

De subsidie is voor organisaties die onderwijs aanbieden op het gebied van taal, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden aan volwassenen van 18 jaar of ouder, die niet verplicht zijn om in te burgeren.

De subsidie geldt voor de gemeenten Amersfoort, Soest, Nijkerk, Leusden, Bunschoten, Baarn en Woudenberg. De gemeente Amersfoort heeft hierin de regie.In de subsidieregeling staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Hierin zijn ook de criteria voor de beoordeling van een aanvraag opgenomen.

Aanvragen van de subsidie volwasseneneducatie kon tot en met 13 december 2019.

Een subsidieaanvraag bestaat uit:

  • Een ingevuld aanvraagformulier
  • Een inhoudelijk plan voor 2020 dat voldoet aan de vereisten zoals omschreven in artikel 6 van de subsidieregeling;
  • Een plan op hoofdlijnen voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in het verlengde van het inhoudelijke plan voor 2020.

Een bevoegde vertegenwoordiger van uw instelling ondertekent het aanvraagformulier. Je scant het formulier en mailt het met de bijlagen naar subsidies@amersfoort.nl.

Een voorbereidingscommissie brengt aan de hand van het ‘Beoordelingsformulier subsidie Volwasseneneducatie 2020-2023’ die als bijlage 2 is opgenomen bij deze subsidieregeling een advies uit over de aanvragen.

Op basis van hun advies neemt het college een besluit over de toekenning van de subsidie. Je krijgt hiervan bericht.