Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

Met de verlening van de meerjarige subsidie, stimuleert gemeente Amersfoort een gevarieerd lokaal cultureel klimaat. Voor een periode van 4 jaar kon financiële ondersteuning worden aangevraagd in de categorieën Beeldende kunst en vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. Er zijn 30 aanvragen gedaan. De onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelde de aanvragen en adviseert het college hierover.

Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

De financiële gevolgen van de coronapandemie op de culturele sector zijn groot. Het college kiest er daarom voor om de subsidie te verdelen over meer partijen die de subsidie hebben aangevraagd. 16 organisaties die een positieve beoordeling kregen van de BACK, ontvangen voor de periode 2021-2024 een subsidie voor culturele activiteiten.

Door het totale subsidiebedrag te verdelen over meerdere partijen krijgen de meeste aanvragers een lager subsidiebedrag dan waarvoor zij een aanvraag indienden. Maar op deze manier krijgen meer verschillende aanvragers een meerjarige subsidie, zodat Amersfoort een ruim en gevarieerd cultureel aanbod behoudt.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals verenigingen en stichtingen) konden de meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021 - 2024 aanvragen.

De subsidie was aan te vragen voor activiteiten op het gebied van beeldende kunst, podiumkunst en culturele festivals en evenementen. Met deze regeling willen wij ruimte bieden aan een divers en breed cultureel aanbod, van verschillende culturele disciplines, van groot tot klein. Het doel van de regeling is het (mede) mogelijk maken van culturele activiteiten van professionals in Amersfoort en voor Amersfoorters. De activiteiten, festivals of evenementen versterken, verbreden of vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort, dragen bij aan de ontwikkeling van Amersfoortse talenten en vergroten de samenwerking met organisaties/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad.

Activiteiten of culturele evenementen die voornamelijk amateurkunst of cultuureducatie zijn of activiteiten zoals oranjefestiviteiten, dorpsfeesten, kermis, sinterklaasactiviteiten of soortgelijke activiteiten, komen niet in aanmerking voor subsidie onder deze regeling. Activiteiten dragen voor een belangrijk deel bij aan de doelen uit de Cultuurvisie: diversiteit, makers & talent en profilering van/belang voor de stad.

Contact

14033

Vragen culturele festivals en evenementen:

Yvette Kamsteeg yjh.kamsteeg@amersfoort.nl

Vragen over beeldende kunst:

Leontine Sies lhm.sies@amersfoort.nl

Vragen over podiumkunsten:

Elly van Eijk: E.vanEijk@amersfoort.nl en/of Anne Arendsen A.Arendsen@amersfoort.nl