Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

Tot 16 maart 2020 konden er aanvragen worden ingediend voor subsidies voor meerjarige activiteiten op het gebied van beeldende kunst, podiumkunsten en culturele festivals in de periode 2021-2024. Dit is nu dus niet meer mogelijk.

Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

Voor wie

Rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals verenigingen en stichtingen) kunnen de meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021 - 2024 aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van beeldende kunst, podiumkunst en culturele festivals en evenementen. Met deze regeling willen wij ruimte bieden aan een divers en breed cultureel aanbod, van verschillende culturele disciplines, van groot tot klein. Het doel van de regeling is het (mede) mogelijk maken van culturele activiteiten van professionals in Amersfoort en voor Amersfoorters. De activiteiten, festivals of evenementen versterken, verbreden of vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort, dragen bij aan de ontwikkeling van Amersfoortse talenten en vergroten de samenwerking met organisaties/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad.

Activiteiten of culturele evenementen die voornamelijk amateurkunst of cultuureducatie zijn of activiteiten zoals oranjefestiviteiten, dorpsfeesten, kermis, sinterklaasactiviteiten of soortgelijke activiteiten, komen niet in aanmerking voor subsidie onder deze regeling. Activiteiten dragen voor een belangrijk deel bij aan de doelen uit de Cultuurvisie: diversiteit, makers & talent en profilering van/belang voor de stad.

Voorwaarden
 • U bent een rechtspersoon zonder winstoogmerk.
 • U heeft minimaal twee keer eerder de culturele activiteit van uw aanvraag georganiseerd.
 • U organiseert de komende vier jaar de culturele activiteit.
 • Alleen de kosten die direct te maken hebben met de activiteit komen voor subsidie in aanmerking. De gemeentelijke subsidie is maximaal 60% van deze kosten in de begroting.
 • Uw activiteit valt binnen een of meer van de volgende gebieden: - beeldende kunst en vormgeving - podiumkunst - culturele festivals en evenementen
 • De aanvrager die meerjarige subsidie cultureel klimaat 2017 – 2020 heeft ontvangen en voor de periode 2021-2024 een hoger subsidiebedrag aanvraagt, dient te onderbouwen waarvoor het extra aangevraagde bedrag is bestemd.

De complete voorwaarden vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving op deze pagina.

Afhandeling aanvraag

De Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelt uw aanvraag voor de meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024 allereerst op:

 • artistieke kwaliteit;
 • zakelijke kwaliteit

Als uw aanvraag onvoldoende scoort op artistieke en zakelijke kwaliteit, dan komt uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking. Als uw aanvraag op artistieke en zakelijke kwaliteit voldoende scoort, beoordeelt de BACK uw aanvraag op de toetsingscriteria:

 • diversiteit;
 • makers & talent;
 • belang voor/profilering van de stad.

U wordt dan ook uitgenodigd voor een gesprek met de BACK. Een toelichting op de criteria vindt u in de bijlage van de subsidieregeling (zie kopje Wet- en regelgeving).

De Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelt de aanvragen inhoudelijk en financieel en adviseert het college.

Beschikbaar budget

Jaarlijks is € 643.000 gereserveerd voor de meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur. Voor activiteiten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving is in totaal jaarlijks € 124.000 beschikbaar, voor podiumkunsten € 140.000 en voor culturele festivals en evenementen: € 379.000.

Houd er in uw aanvraag rekening mee dat we een breed en divers aanbod mogelijk willen maken en er beperkt budget per toepassingsgebied beschikbaar is.

Toekenning subsidie - planning
 • Voor 16 maart 2020: indienen aanvraag
 • April 2020: BACK beoordeelt aanvragen op artistieke en zakelijke kwaliteit
 • Mei 2020: gesprekken met aanvragers en BACK (N.B. De gespreksrondes zijn gepland op 11, 12, 18 en 19 mei van 19 - 22 uur, houd hier rekening mee in uw agenda)
 • Voor 1 juli 2020: collegebesluit over toekenningen en afwijzingen meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 2021-2024

Subsidie wordt toegekend totdat het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt voor vier jaar toegekend.

Contact

14033

Algemene vragen over de regeling:
Susan Coen
s.coen@amersfoort.nl

Vragen culturele festivals en evenementen: Yvette Kamsteeg yjh.kamsteeg@amersfoort.nl

Vragen over beeldende kunst: Leontine Sies lhm.sies@amersfoort.nl

Vragen over podiumkunsten: Susan Coen s.coen@amersfoort.nl