Maatwerkondersteuning 2021 Amersfoortse Culturele instellingen

De maatwerkregeling is gericht op het herstel van het Amersfoortse cultureel klimaat. Deze regeling geldt voor zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde partijen die een belangrijke bijdrage leveren aan het cultureel klimaat in Amersfoort en aantoonbaar steun nodig hebben.

Maatwerkondersteuning 2021 Amersfoortse Culturele instellingen

Goed om te weten

  • uw organisatie mag voor 1 of meerdere sporen een aanvraag indienen;

  • per aanvrager wordt per ronde maximaal € 50.000,- subsidie toegekend;

  • u mag voor beide aanvraagrondes een aanvraag indienen.

De maatwerkwerkregeling is onderverdeeld in 3 sporen

Overleven

Binnen Spoor 1 wordt ondersteuning geboden in het voortbestaan van culturele instellingen en organisaties. Door culturele instellingen die door coronamaatregelen zijn getroffen financiële compensatie te verlenen kunnen deze instellingen vanuit een gezonde financiële basis (herziene) activiteiten voortzetten.

Overbruggen

Spoor 2 biedt ondersteuning om cultuur weer mogelijk te maken, juist ook binnen de geldende beperkingen. Door financiële tegemoetkoming te bieden, kunnen instellingen praktische en functionele aanpassingen doen.

Transformeren

Binnen Spoor 3 kunt u een aanvraag doen voor duurzame ondersteuningsmaatregelen met oog op de toekomst. Door financiële tegemoetkoming te bieden, kunnen instellingen investeren in een toekomstbestendige organisatie.

Lees hier alles wat je moeten weten over de maatwerkondersteuning.

Planning

Aanvragen
Ronde 1 Van 14 mei t/m 4 juni 2021
Ronde 2 Van 1 september t/m 1 oktober 2021

Voorwaarden en aanvragen

De aanmeldtermijn is verstreken. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Bekijk ook het format maatwerkondersteuning.

Spoor 1 Overleven Spoor 2 Overbruggen Spoor 3 Transformeren
Vul deel I: financiën en prognose 2021 van het format in Vul deel II: kostenbegroting overbrugging van het format in Vul deel III: kostenbegroting transformatie van het format in
Een aanvraag bevat eventuele aanvullende documenten waaruit de corona-gerelateerde schade blijkt. Maak aannemelijk dat waar mogelijk gebruik gemaakt is van landelijke ondersteuningsregelingen.
Een aanvraag bevat de jaarrekeningen 2019 en 2020. Uw eigen vermogen is op 31 december 2021 (prognose) niet hoger dan op 31 december 2019. Een aanvraag bevat een plan (maximaal 2 A4) met begroting waaruit blijkt welke maatregelen u heeft getroffen voor overbrugging. Een aanvraag bevat een plan (max. 3 A4) met toelichting en begroting waaruit blijkt welke activiteiten worden ontplooid tot transformatie van de organisatie met het oog op de toekomst.
U kan op navraag aantonen dat optimaal gebruik is gemaakt van andere steunmaatregelen. De verkregen steungelden staan opgenomen in de jaarrekening, dan wel prognose.
Exploitatietekorten die zijn ontstaan vóór de inwerkingtreding van de coronamaatregelen komen niet voor subsidie in aanmerking.
Besteding van toegekende subsidiegelden is voor de culturele instelling of diens activiteiten in Amersfoort.

Een aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als het format compleet is ingevuld en volgens de instructie digitaal is ondertekend. Indien een aanvraag niet volledig is, wordt u in gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 1 week aan te vullen.

Aanvragen worden ambtelijk getoetst. De beoordelingscriteria staan in de regeling die hier binnenkort is te downloaden. Een toelichtend gesprek op de aanvraag kan onderdeel uitmaken van de beoordeling.

Beschikbaar budget

In totaal is er voor deze regeling in 2021 € 800.000,- beschikbaar. Dit is verdeeld over 2 rondes. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt, waarbij geldt dat eerst de aanvragen voor Spoor 1 worden verstrekt, vervolgens de aanvragen voor Spoor 2 en tot slot de aanvragen voor Spoor 3.

 

Vragen?

Stuur een mail naar cultuur@amersfoort.nl of bel naar 14033