Maatregelen kunst en cultuur

Op deze pagina vindt u informatie over het coronavirus in relatie tot cultuur. De informatie is verdeeld in landelijke steunmaatregelen, provinciale en lokale regelingen. Er zijn verschillende maatregelen waar u gebruik van kunt maken binnen de cultuursector. Hieronder lichten wij deze toe. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Regels voor gezelschappen

Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen, anders dan een huishouden, een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee).

Een gezelschap is een groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden. Als daar zich mensen (spontaan) bij aansluiten, dan horen zij ook bij het gezelschap.

Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.

Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte (exclusief personeel, inclusief kinderen). Buiten mogen maximaal 4 personen samenkomen.

Bekijk meer informatie over regels voor gezelschappen.

Regels voor ruimtes waar bezoekers binnen op 1 plek zijn, zoals theaters, bioscopen, concertzalen, podia

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen en filmtheaters, concertzalen en podia geldt:

 • Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (inclusief kinderen, exclusief personeel).
 • Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte.
 • Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.

Regels voor musea, bibliotheken, beeldentuinen en andere binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers

 • Bij binnen- en buitenlocaties met doorstroom houden bezoekers onderling 1,5 meter afstand (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).
 • Voor musea, monumenten, bibliotheken, beeldentuinen en andere vergelijkbare binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers, dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren.  
 • Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, bij 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Voor de overige doorstroomlocaties (behalve markten) geldt aanvullend per locatie het maximum aantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten door de Veiligheidsregio’s wordt bepaald, na overleg met de betrokken organisatie, rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand.

Regels voor de horeca binnen culturele instellingen

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, ook die in culturele instellingen. Hier gelden geen uitzonderingen op.

Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Naast elkaar zitten in theaters en bioscopen

Theaters, bioscopen en filmtheaters en andere culturele locaties richten zelf de zalen in, om zo aan de richtlijnen en de1,5 meter afstand te voldoen. Het is daarbij toegestaan dat mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar zitten.

In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een theater of bioscoop kan worden gemaakt.

Regels bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.

 • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee).
 • Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, audiovisuele productie, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Advies voor het dragen van een mondkapje in musea, monumenten, theater en concertzalen

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Ook in musea, monumenten, theaters en concertzalen worden bezoekers dringend geadviseerd continu een mondkapje te dragen wanneer zij staan (op een niet aangewezen plek) of lopen.

Het mondkapje kan af als mensen op een aangewezen plek zitten of staan. Ze moeten zich dan wel aan de 1,5 meter afstand voldoen houden. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

Lees de veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.

Advies voor het dragen van een mondkapje bij de beoefening van theater, dans, acteren of muziek

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Denk aan het bespelen van een blaasinstrument of bij zang.

Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte.

Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes wordt dringend geadviseerd het mondkapje te dragen.

Lees de veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.

Toegangskaartjes

Ik heb kaartjes voor een bezoek aan, of een voorstelling bij, een culturele instelling. Gaat dit door?

Het advies is om dit na te gaan bij de betreffende culturele instelling.

Worden gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector terugbetaald?

Veel voorstellingen, festivals en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast.

De cultuursector heeft samen met organisaties uit de sport, gesteund door de ministeries OCW, EZK en VWS, een voucherregeling gerealiseerd.

Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig.

Is zo’n verplaatsing niet mogelijk? Of wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum? Dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief (service)kosten) die later ingewisseld kan worden.

Naast de voucheroptie heeft u het recht om uw geld terug te vragen. 

Ticketkopers worden door de betreffende organisator geïnformeerd over de praktische afhandeling van hun evenement en tickets.

Meer informatie: bewaarjeticket.nl.

Protocollen

Wat moeten culturele organisaties die weer open mogen of activiteiten uitoefenen, doen om zich te houden aan de RIVM-richtlijnen?

Bedrijven en organisaties maken op brancheniveau concrete plannen (protocollen) voor veilig werken binnen een bedrijf of organisatie en voor het veilig ontvangen van bezoekers. In protocollen is vastgelegd hoe zij de RIVM-richtlijnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk, want afstand houden, hygiëne en beschermingsmaatregelen nemen blijven van belang. Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de vastgestelde protocollen. En meer informatie over de voorbereiding op de anderhalvemetersamenleving.

Vrijwilligers

Hoe gaan culturele organisaties om met inzet van kwetsbare vrijwilligers?

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt daarom aangeraden extra voorzichtig te zijn.

Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

    Derde generieke steunpakket coronacrisis

    Het kabinet heeft het derde economische noodpakket bekendgemaakt.
    Lees verder

    Heeft u een subsidie gekregen voor een evenement?

    • Is er sprake van een vergund evenement in Amersfoort met een subsidie, die tussen nu en 1 juni niet door gaat? U kunt de gemeentelijke subsidie behouden als het evenement op een andere datum in 2020 of voorjaar 2021 plaatsvindt.
    • Gaat het evenement helemaal niet door? Dan kijken we met de organisator hoe we de daadwerkelijk gemaakte kosten (niet hoger dan de toegekende subsidie) kunnen verrekenen met het subsidiebedrag. Deze financiële afspraken gelden alleen voor organisatoren van het evenement. Het geldt niet voor andere partijen, zoals de horeca die inkomsten misloopt. Hier zijn andere regelingen voor.Voor meer informatie kunt u mailen met Hidde Bijl van de gemeente Amersfoort. Email: H.Bijl@amersfoort.nl

    Tegemoetkoming schade Coronavirus

    Omdat er veel kunstenaars zijn die nu niet in aanmerking komen voor de TOGS (belastingvrije eenmalige gift) van 4000 euro, heeft de Beroepsorganisatie Kunstenaars (BOK) actie ondernomen. BOK heeft de ministeries van OCW en EZ er op gewezen dat de tegemoetkoming op meer zzp'ers van toepassing zou moeten zijn.

    Meld de vergeten SBI-codes voor kunstenaars

    De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft dit signaal ook opgepakt en een pagina geopend: 'Aanmelden signaal ontbrekende SBI-codes.' Hier kunt u uw gegevens, waaronder KvK-nummer en SBI-code, invullen en motiveren waarom u vindt dat u ook voor de aanvraag tegemoetkoming 4000 euro in aanmerking komt.

    Weet u niet onder welke SBI-code uw KvK-nummer valt, dan kunt u dat opzoeken op de pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Scrol helemaal naar beneden en vul onder het kopje 'Zoektool SBI-codes' uw KvK-nummer in.

    Regelingen cultuur en coronavirus

    Landelijk

    Kijk voor het overzicht van de landelijke regelingen op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook de links naar de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en andere organisaties die regelingen uitvoeren.

    De kamerbrief over steun voor het culturele en creatieve veld kunt u via deze link bekijken.

    Informatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

    Brief Minister OCW aan de Tweede Kamer van 15 april over de aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector:

    OCW probeert zoveel mogelijk informatie te bundelen en beschikbaar te stellen. Dit doen zij via Q&A’s op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur en op www.cultuursubsidie.nl.

    Ook het Fonds Podiumkunsten (FPK) geeft een overzicht van de maatregelen: Coulancemaatregelen FPK voor meerjarig gesubsidieerde producenten & festivals (2017-2020)

    Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes Rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke regelingen in verband met corona.

    Landelijke cultuurorganisaties met meldpunten/helpdesks

    De Kunstenbond heeft een meldpunt geopend voor zelfstandige kunstenaars en alle ZZP’ers in de culturele en creatieve sector. Heeft u problemen en/op loopt u inkomsten mis? Meld het hier.

    Meldpunt Cultuurconnectie inventariseert de economische gevolgen van het coronavirus voor de sector kunst- en cultuureducatie. Dit meldpunt is er voor leden van Cultuurconnectie en voor de 'vrije aanbieders'. Om de noodzakelijke steun te bepalen, is het belangrijk dat de branche informatie aanlevert over de economische gevolgen.

    De Nederlandse Associatie Podium Kunsten heeft een eigen noodfonds ingericht.

    De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en het Vlakke Vloer Platform overleggen over hoe om te gaan met verkochte kaarten. Zij doen dit met de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP), Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO).

    Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij stellen € 200.000 beschikbaar om muzikanten en festivals te helpen in de coronacrisis.

    Kunsten ’92 is een belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Zij werken aan een voorstel voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Ook bieden ze een overzicht wat u nu kunt doen om deze moeilijke periode door te komen.

    BOK (BeroepsorganisatieKunstenaars) komt op voor de belangen van professionele beeldend kunstenaar. BOK helpt bij contracten en heeft een juridische helpdesk tijdens de coronacrisis.

    Provinciaal

    Provinciale maatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector

    De Subsidieregeling Festivalbeleid 21-24 wordt volgens planning uitgevoerd. De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 april 2020 gebleven. De provincie Utrecht inventariseert de effecten van het coronavirus op meerdere portefeuilles, waaronder op cultuur. Ook beraadt de provincie zich op noodvoorzieningen om deze effecten (mede) op te vangen.

    Lokaal

    Er is extra tijdelijke financiële ondersteuning voor ondernemers en ZZP-ers in Amersfoort en Leusden. Bekijk onze webpagina met informatie over deze regeling.  Hier staat ook  informatie over gemeentelijke belastingen en informatie voor huurders van vastgoed van de gemeente/SRO.                               

    We gaan flexibel om met prestatieafspraken van subsidies aan organisaties die negatieve gevolgen ondervinden van de corona-maatregelen. Eventueel bespreken we met culturele organisaties de mogelijkheden om de voorschotten van subsidies naar voren te halen.

    Hoe gaat de gemeente (in hoofdlijnen) om met gesubsidieerde activiteiten die door de coronacrisis wel, gedeeltelijk of geen doorgang vinden?

    Lees meer informatie hierover op de webpagina: Handreiking voor de vaststelling van subsidies cultuur ivm corona

    Contact met het team cultuur

    Heeft u een vraag? Stuur een mail naar uw eigen accounthouder of contactpersoon. Heeft u geen vast aanspreekpunt? Mail dan uw vraag naar cultuur@amersfoort.nl of bel naar 14033.