Maatregelen kunst en cultuur

Op deze pagina vindt u informatie over het coronavirus in relatie tot cultuur. De informatie is verdeeld in landelijke steunmaatregelen, provinciale en lokale regelingen. Er zijn verschillende maatregelen waar u gebruik van kunt maken binnen de cultuursector. Hieronder lichten wij deze toe. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Film-, theater- en concertzalen

Mogen open onder voorwaarden:

 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar, met uitzondering van mensen die tot 1 huishouden horen en contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders.

Musea en monumenten

Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel. Er geldt geen maximum aantal personen.

Muziekscholen en centra voor de kunsten

 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximum aantal van 100 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

  • Voor professionele dansers, acteurs, musici en artiesten is repeteren toegestaan met een maximum van 30 personen, die 1,5 meter afstand houden.
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand houden tot anderen. Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast en afgestemd met brancheverengingen.
  • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg 8 meter afstand houden tot ensemble en publiek. Zodra onderzoek is afgerond, volgt een nadere richtlijn.
  • Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken.
 • Multifunctionele gebouwen met meerdere zelfstandige functies (zoals theater en bibliotheek) mogen maximaal 100 bezoekers per functie ontvangen, zolang deze functies een zelfstandige ruimte hebben binnen het gebouw.
 • Bezoekersstromen moeten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn; bezoekers van de verschillende functies moeten steeds 1,5 meter afstand kunnen houden. Voor zalencentra gelden andere regels; het is voor zalencentra niet toegestaan om tegelijkertijd diverse zalen te verhuren
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
 • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies

Bibliotheken

  Bibliotheken zijn open en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Er geldt geen maximum aantal personen.

   Tweede generieke steunpakket coronacrisis

   Dinsdagmiddag 26 mei 2020 heeft het kabinet het tweede economische noodpakket bekendgemaakt. De Creatieve Coalitie heeft de belangrijkste maatregelen voor werkenden in de creatieve en culturele sector op een rij gezet:

   Lees verder

   Algemene regels voor activiteiten buiten

   • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
   • Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

   Evenementen: per 1 juli

   Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.


    Heeft u een subsidie gekregen voor een evenement?

    • Is er sprake van een vergund evenement in Amersfoort met een subsidie, die tussen nu en 1 juni niet door gaat? U kunt de gemeentelijke subsidie behouden als het evenement op een andere datum in 2020 of voorjaar 2021 plaatsvindt.
    • Gaat het evenement helemaal niet door? Dan kijken we met de organisator hoe we de daadwerkelijk gemaakte kosten (niet hoger dan de toegekende subsidie) kunnen verrekenen met het subsidiebedrag. Deze financiële afspraken gelden alleen voor organisatoren van het evenement. Het geldt niet voor andere partijen, zoals de horeca die inkomsten misloopt. Hier zijn andere regelingen voor.Voor meer informatie kunt u mailen met Hidde Bijl van de gemeente Amersfoort. Email: H.Bijl@amersfoort.nl

    Tegemoetkoming schade Coronavirus

    Omdat er veel kunstenaars zijn die nu niet in aanmerking komen voor de TOGS (belastingvrije eenmalige gift) van 4000 euro, heeft de Beroepsorganisatie Kunstenaars (BOK) actie ondernomen. BOK heeft de ministeries van OCW en EZ er op gewezen dat de tegemoetkoming op meer zzp'ers van toepassing zou moeten zijn.

    Meld de vergeten SBI-codes voor kunstenaars

    De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft dit signaal ook opgepakt en een pagina geopend: 'Aanmelden signaal ontbrekende SBI-codes.' Hier kunt u uw gegevens, waaronder KvK-nummer en SBI-code, invullen en motiveren waarom u vindt dat u ook voor de aanvraag tegemoetkoming 4000 euro in aanmerking komt.

    Weet u niet onder welke SBI-code uw KvK-nummer valt, dan kunt u dat opzoeken op de pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Scrol helemaal naar beneden en vul onder het kopje 'Zoektool SBI-codes' uw KvK-nummer in.

    Regelingen cultuur en coronavirus

    Landelijk

    Kijk voor het overzicht van de landelijke regelingen op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook de links naar de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en andere organisaties die regelingen uitvoeren.

    De kamerbrief over steun voor het culturele en creatieve veld kunt u via deze link bekijken.

    Informatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

    Brief Minister OCW aan de Tweede Kamer van 15 april over de aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector:

    OCW probeert zoveel mogelijk informatie te bundelen en beschikbaar te stellen. Dit doen zij via Q&A’s op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur en op www.cultuursubsidie.nl.

    Ook het Fonds Podiumkunsten (FPK) geeft een overzicht van de maatregelen: Coulancemaatregelen FPK voor meerjarig gesubsidieerde producenten & festivals (2017-2020)

    Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes Rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke regelingen in verband met corona.

    Landelijke cultuurorganisaties met meldpunten/helpdesks

    De Kunstenbond heeft een meldpunt geopend voor zelfstandige kunstenaars en alle ZZP’ers in de culturele en creatieve sector. Heeft u problemen en/op loopt u inkomsten mis? Meld het hier.

    Meldpunt Cultuurconnectie inventariseert de economische gevolgen van het coronavirus voor de sector kunst- en cultuureducatie. Dit meldpunt is er voor leden van Cultuurconnectie en voor de 'vrije aanbieders'. Om de noodzakelijke steun te bepalen, is het belangrijk dat de branche informatie aanlevert over de economische gevolgen.

    De Nederlandse Associatie Podium Kunsten heeft een eigen noodfonds ingericht.

    De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en het Vlakke Vloer Platform overleggen over hoe om te gaan met verkochte kaarten. Zij doen dit met de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP), Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO).

    Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij stellen € 200.000 beschikbaar om muzikanten en festivals te helpen in de coronacrisis.

    Kunsten ’92 is een belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Zij werken aan een voorstel voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Ook bieden ze een overzicht wat u nu kunt doen om deze moeilijke periode door te komen.

    BOK (BeroepsorganisatieKunstenaars) komt op voor de belangen van professionele beeldend kunstenaar. BOK helpt bij contracten en heeft een juridische helpdesk tijdens de coronacrisis.

    Provinciaal

    Provinciale maatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector

    De Subsidieregeling Festivalbeleid 21-24 wordt volgens planning uitgevoerd. De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 april 2020 gebleven. De provincie Utrecht inventariseert de effecten van het coronavirus op meerdere portefeuilles, waaronder op cultuur. Ook beraadt de provincie zich op noodvoorzieningen om deze effecten (mede) op te vangen.

    Lokaal

    Er is extra tijdelijke financiële ondersteuning voor ondernemers en ZZP-ers in Amersfoort en Leusden. Bekijk onze webpagina met informatie over deze regeling.  Hier staat ook  informatie over gemeentelijke belastingen en informatie voor huurders van vastgoed van de gemeente/SRO.                               

    We gaan flexibel om met prestatieafspraken van subsidies aan organisaties die negatieve gevolgen ondervinden van de corona-maatregelen. Eventueel bespreken we met culturele organisaties de mogelijkheden om de voorschotten van subsidies naar voren te halen.

    Hoe gaat de gemeente (in hoofdlijnen) om met gesubsidieerde activiteiten die door de coronacrisis wel, gedeeltelijk of geen doorgang vinden?

    Lees meer informatie hierover op de webpagina: Handreiking voor de vaststelling van subsidies cultuur ivm corona

    Contact met het team cultuur

    Heeft u een vraag? Stuur een mail naar uw eigen accounthouder of contactpersoon. Heeft u geen vast aanspreekpunt? Mail dan uw vraag naar cultuur@amersfoort.nl of bel naar 14033.