Kunst en cultuur

Cultuur is bepalend voor de sfeer in de stad en is daarom van grote waarde voor de stad en haar inwoners. Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers. Cultuur brengt mensen bij elkaar en verbindt. We willen de komende jaren het culturele klimaat in Amersfoort versterken.

Culturele klimaat Amersfoort

Versterking van het culturele klimaat doen we op verschillende manieren. We zoeken naar inhoudelijke vernieuwing en verandering van werkwijzen. En gaan we zorgen voor meer verbinding met andere beleidsvelden. Zo willen we dat mensen meer ruimte krijgen om zelf initiatieven op cultureel gebied te ontplooien. In veel gevallen is een rol van de gemeente of professionele partijen niet of nauwelijks nodig, of enkel ondersteunend. Door meer los te laten, hopen we dat inwoners, ondernemers, vrijwilligers, netwerken en dergelijke zelf vorm geven aan hun gewenste cultuurbeleving. Wij zetten ons dan in om partijen in de stad - van inwoners tot professionals - beter in staat te stellen om te kunnen investeren in cultuur in Amersfoort. Meer over de visie op cultuur leest u in de Cultuurvisie 2030.

Cultuurplan 2019-2022: cultureel aanbod groeit mee

Amersfoort is een groeiende, vernieuwende en verbindende stad. Daar zijn we trots op. Een groeiende stad vereist echter ook dat we op alle cruciale punten meegroeien, zoals op het gebied van woningen, onderwijs en werkgelegenheid. Maar ook het culturele aanbod moet meegroeien – zowel professioneel als qua talentontwikkeling en vrijetijdsbesteding. De ambities voor de komende jaren vindt u terug in het Cultuurplan 2019-2022. Denk dan aan nieuwe ontwikkelingen in het aanbod van cultuur, cultuureducatie, talentontwikkeling en samenwerking in de regio. Op basis van de ambities maken we een Uitvoeringsagenda Cultuur.

Uitvoeringsagenda Cultuur 2020-2022

Donderdag 10 oktober 2019 kwam het culturele veld van Amersfoort (partners uit de stad) bij elkaar om samen ideeën op te halen voor de Uitvoeringsagenda Cultuur. Dit gebeurde aan de hand van vier thema’s: Podia & Podiumkunsten/Evenementen, Musea & Beeldende kunst, Cultuureducatie en Makers & Talentontwikkeling. De uitwerking van de opgehaalde ideeën voor de Uitvoeringsagenda, voor zover de gemeente een rol heeft, kunt u hieronder downloaden en lezen.

Innovatiefonds en opstartregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen

Vier fondsen en drie overheden bundelen hun krachten in een Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht. De provincie heeft onlangs een nieuwe subsidiemogelijkheid in het leven geroepen, namelijk de zogeheten Opstartregeling. Hieronder leest u er meer over.

Innovatiefonds

Het Innovatiefonds biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van een innovatief idee. De provincie: “Innovatie ontstaat door experimenteren én samenwerken binnen en buiten de eigen sector.” Naast ruimte voor experiment staat het delen van ervaringen en geleerde - of te leren - lessen centraal. Het fonds hoopt hiermee de toekomstbestendigheid van de cultuursector te vergroten. Ideeën voor de eerste aanvraagronde kunnen tot 1 september 2020 door middel van een videopitch worden ingediend! Kijk op https://cultuurinnovatiefonds.nl/

Opstartregeling

Voor Cultuur- en erfgoedinstellingen die het door de Coronamaatregelen financieel zwaar hebben, en die maatregelen treffen om aan de 1,5 meter-eisen te kunnen voldoen, is door de provincie Utrecht een subsidieregeling gestart. Organisaties kunnen in de periode van 1 augustus tot 1 oktober 2020 een aanvraag van maximaal € 3.000,- voor een tegemoetkoming indienen.

Welke kosten kunnen worden vergoed?

De kosten voor praktische en fysieke aanpassingen die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren in de 1,5 meter samenleving komen in aanmerking voor de regeling. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de aanschaf van een pinautomaat, het invoeren van een reserveringssysteem, het aanbrengen van spatschermen of aanpassen van zalen. Ook kan een vergoeding worden aangevraagd voor advies over de te treffen maatregelen. Klik hier voor de verordening.

Subsidies voor kunst, cultuur en journalistiek

Met verschillende subsidies voor zowel professionals als amateurs willen we kunst en cultuur ondersteunen en aanjagen. De focus van deze subsidieregelingen ligt op het realiseren van de opgaven uit de Cultuurvisie: diversiteit, jongeren, makers & talent, innovatie van cultuuraanbod, wijken en sociaal domein. Op dit moment kunt u de volgende subsidies aanvragen:

Voor journalistieke projecten is er een afzonderlijke regeling:

Voor beeldende kunst is er de jaarlijkse Open Call

Amersfoortse kunstenaars kunnen ook een crowdfundingcampagne starten via Voordekunst. De gemeente Amersfoort is partner van dit platform.

Hoe gaat de gemeente (in hoofdlijnen) om met gesubsidieerde activiteiten die door de coronacrisis wel, gedeeltelijk of geen doorgang vinden?

Lees het op de webpagina: Versoepelde regels voor cultuursubsidieontvangers vanwege Coronacrisis

Amersfoort op de Kaart

Op de interactieve kaart staan onder andere kunstwerken, rijksmonumenten, archeologie en wandelingen.

Nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

project.general_error_message