Handreiking voor vaststelling subsidies cultuur in verband met corona

Hoe gaat de gemeente (in hoofdlijnen) om met gesubsidieerde activiteiten die door de maatregelen rondom de coronacrisis wel, gedeeltelijk, aangepast of geen doorgang vinden? De voorschotten op de verleende subsidies worden volgens het betaalschema in de beschikking betaald.

Coulance 2021

Hoe gaat de gemeente (in hoofdlijnen) om met gesubsidieerde activiteiten die door de maatregelen rondom de coronacrisis wel, gedeeltelijk, aangepast of geen doorgang vinden?

De gemeente houdt bij de vaststelling van subsidies in redelijkheid rekening met de effecten van deze maatregelen op de uitvoering van de verplichtingen van de verleende subsidies. De subsidieontvanger is verplicht om de vaste contactpersoon tijdig te informeren en met de contactpersoon af te stemmen of en op welke wijze de activiteiten worden uitgevoerd. Hierover worden maatwerkafspraken vastgelegd.

Bij de vaststelling, worden de kosten vastgesteld die redelijkerwijs toe te rekenen zijn aan de uitvoering van de activiteiten en die het gevolg zijn van de pcoronamaatregelen.

Let wel, het vastgestelde subsidiebedrag zal nooit hoger zijn dan het verleende subsidiebedrag.

  Subsidieregelingen met versoepelde regels

  De subsidieregelingen waarvoor de versoepelde maatregelen gelden zijn:

  In onderstaand schema is te zien hoe de gemeente op hoofdlijnen vormgeeft aan het coulant omgaan met de vaststelling van de subsidie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De beoordeling of, en in hoeverre coulance passend en mogelijk is ligt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort.

  Met vragen kunt u uiteraard terecht bij uw accounthouder of contactpersoon, en bij de afdeling Cultuur.

  Kosten gemaakt en/of inkomstenderving voor activiteiten inde periode maart to december 2020 (evenementen zijn toto 1 september 2020 niet toegestaan)
  Volledig uitgevoerd conform prestatieafspraken - antwoord ja Gedeeltelijke uitvoering - antwoord ja Uitgesteld - antwoord ja Geen doorgang - antwoord ja
  Subsidievaststelling zoals gebruikelijk Subsidievaststelling op basis van verantwoording werkelijke kosten en inkomsten (maximaal het toegekende subsidiebedrag) De subsidieperiode wordt verlengd. Subsidievaststelling op basis van verantwoording werkelijke kosten en inkomsten (maximaal het toegekende subsidiebedrag) Subsidievaststelling op basis van verantwoording werkelijke kosten en inkomsten (maximaal het toegekende subsidiebedrag)

  Kosten gemaakt en/of inkomstenderving voor activiteiten inde periode maart to december 2020 (evenementen zijn toto 1 september 2020 niet toegestaan)
  Volledig uitgevoerd conform prestatieafspraken - antwoord nee Gedeeltelijke uitvoering - antwoord nee Uitgesteld - antwoord nee Geen doorgang - antwoord nee
  Subsidievaststelling zoals gebruikelijk: subsidieterugvordering Subsidievaststelling zoals gebruikelijk: subsidieterugvordering Subsidievaststelling zoals gebruikelijk: subsidieterugvordering Subsidievaststelling zoals gebruikelijk: subsidieterugvordering

  Meerjarige subsidie Cultureel Klimaat 2017-2020 (maart – december 2020)

  Wel verplichte verantwoording

  Als een subsidieontvanger het project niet laat doorgaan volgens plan vanwege de corona-maatregelen, dan:

  • Laat hij schriftelijk (per mail) weten dat het niet doorgaat volgens plan
  • Geeft hij aan wat hij wel van plan is:

   • Uitstel tot max 1 jaar van de plannen -> subsidie blijft gehandhaafd -> meerjarige projecten dienen verantwoording in voor april 2022 -> vaststelling medio 2022 (let op: meerjarige subsidieregeling loopt af in 2020. Bij uitstel: alleen als project niet in aanmerking komt voor meerjarige subsidie 2021-2024)
   • Aangepast programma/alternatief programma in de lijn van het toegekende project -> subsidie blijft behouden -> verantwoording indienen voor april 2021
   • Geen uitvoering project, maar wel kosten gemaakt ter voorbereiding -> verantwoording indienen. Op basis van de verantwoording wordt de subsidie gewijzigd vastgesteld. Gemaakte kosten kunnen worden verrekend met de subsidie mits niet elders bekostigd. De verantwoording moet een reële kostenverdeling bevatten als er sprake is van meerdere subsidieverstrekkers: deel provincie, deel fondsen, deel gemeente.
   • Project niet uitgevoerd en ook geen kosten en andere plannen -> subsidie wordt teruggevorderd.

  Projectsubsidie Cultureel Klimaat 2020 > € 10.000,-

  Wel verplichte verantwoording

  Als een subsidieontvanger het project niet laat doorgaan volgens plan vanwege de corona-maatregelen, dan:

  • Laat hij schriftelijk (per mail) weten dat het project niet doorgaat volgens plan
  • Geeft hij aan wat hij wel van plan is:

   • Uitstel tot maximaal 1 jaar van de plannen -> subsidie blijft gehandhaafd -> verantwoording indienen voor april 2022 -> vaststelling medio 2022
   • Aangepast programma/alternatief programma in de lijn van het toegekende project -> subsidie blijft behouden -> verantwoording indienen voor april 2021
   • Geen uitvoer project, maar wel reeds kosten gemaakt ter voorbereiding -> verantwoording insturen. Op basis van de verantwoording wordt de subsidie gewijzigd vastgesteld. Gemaakte kosten kunnen verrekend worden met de subsidie mits niet elders bekostigd. De verantwoording moet een reële kostenverdeling bevatten als er sprake is van meerdere subsidieverstrekkers: deel provincie, deel fondsen, deel gemeente.
   • Project niet uitgevoerd en ook geen kosten en andere plannen -> subsidie wordt teruggevorderd.

  Projectsubsidie Cultureel Klimaat <  € 10.000,-

  Subsidie is direct vastgesteld, dus geen verplichte verantwoording als alles volgens plan is uitgevoerd.

  Subsidieontvanger moet zelf aangeven of kan worden voldaan aan de gestelde voorwaarden voor subsidietoekenning.

  • Uitstel tot maximaal 1 jaar van de plannen -> subsidieperiode wordt verruimd, subsidie blijft gehandhaafd.
  • Aangepast of alternatief programma in de lijn van het toegekende project -> subsidie blijft behouden.
  • Geen uitvoer project, maar wel kosten gemaakt ter voorbereiding -> verantwoording indienen. Op basis van de verantwoording wordt de subsidie opnieuw vastgesteld. Gemaakte kosten kunnen – na wijziging van de vaststelling -  worden verrekend met de subsidie, mits niet elders bekostigd. 
  • Project niet uitgevoerd en ook geen kosten en andere plannen -> subsidie wordt teruggevorderd (vaststelling wordt ongedaan gemaakt).