Subsidie investeringen sport en bewegen

Sport- en beweegaanbieders kunnen subsidie ontvangen voor investeringen die ervoor zorgen dat meer inwoners van Amersfoort gaan sporten en bewegen. De subsidie geldt ook voor het beter toegankelijk maken van sport- en beweegactiviteiten.

Subsidie investeringen sport en bewegen

Het kan dan gaan om de opwaardering van een bestaande accommodatie die ervoor zorgt dat meer sporters er gebruik van gaan maken of om het toegankelijker te maken voor een specifieke doelgroep. Ook duurzame sporttoestellen- en materialen die nodig zijn om veilige en volwaardig te kunnen sporten kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Onderstaand staat beknopt weergegeven waar uw rekening mee moet houden als u subsidie wilt aanvragen. De volledige toelichting en de regels vindt u in de Subsidieregeling investeringen sport en bewegen.

Neem onderstaande informatie stap voor stap door. Als de uitgangspunten voor de subsidie op u en uw gewenste investering van toepassing zijn, kunt u direct een aanvraag indienen.

Investeringen door een niet-commerciële sport- of beweegaanbieder die bijdragen aan de ambities en doelstelling van het sportbeleid van de gemeente Amersfoort komen in principe in aanmerking. Het gaat dan om investeringen die bijdragen aan duurzame deelname aan sport- en beweegactiviteiten en/of de toegankelijkheid daarvan.

In het bijzonder draagt (de uitvoering van) een aanvraag bij aan:

 • Opwaardering van sportaccommodaties die leidt tot grotere sport- en beweegmogelijkheden. Zoals een aanpassing die het mogelijk maakt dat een locatie intensiever gebruikt kan worden, of door meerdere verenigingen (bijvoorbeeld het aanleggen van een breed toegankelijk bootcamp parcours op het terrein van een sportvereniging in samenwerking met een andere sportaanbieder). Het gaat niet om het aanpassen van bijvoorbeeld het clubhuis of de bar.
 • het op locatie(s) van sport- en beweegaanbieders wegnemen van fysieke drempels voor inwoners waardoor de locatie toegankelijker wordt.
 • het uitbreiden van de beweegvriendelijke openbare ruimte in de stad, door de realisatie van sport- en beweegplekken in de directe woonomgeving van inwoners, of het verbeteren van bestaande faciliteiten.

Iedere organisatie of vereniging zonder winstoogmerk die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan een aanvraag indienen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie doen.

Niet alle kosten van een investering vallen onder de subsidieregeling. Zie voor een overzicht punt 6 en 7 van de subsidieregeling.

 • De hoogte van de aangevraagde subsidie mag maximaal 40% zijn van het totaal van de subsidiabele kosten (inclusief belastingen) van de activiteit.
  Rekenvoorbeeld: een calisthenicstoestel geschikt voor mensen met een beperking kost € 5.000. De plaatsing ervan kost €1.000. Deze kosten, in totaal dus €6.000, zijn subsidiabel. Van de totale kosten komt 40% in aanmerking voor subsidie. Voor deze investering kan  kan €2.400 subsidie aangevraagd worden.
 • Subsidieaanvragen tot 2.500 euro kunnen twee maal per jaar ingediend worden. Hiervoor is per half jaar een bedrag van 60.000 euro beschikbaar.

 • Subsidieaanvragen van 2.500 tot 40.000 euro kunnen het hele jaar door ingediend worden. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van 150.000 euro beschikbaar.

Het moment van aanvragen is afhankelijk van de hoogte van de aangevraagde subsidie en het tijdvak waarin de investering gedaan wordt. De subsidieaanvraag mag niet eerder dan 3 maanden voor aanvang van het tijdvak ingediend worden en niet later dan 3 maanden voor het einde van het tijdvak.

Subsidieaanvragen tot 2.500 euro:

Tijdvak 1 januari t/m juni 2021 aanvragen van 12 november 2020 t/m 31 maart 2021
Tijdvak 2 juli t/m december 2021 aanvragen van 1 april t/m 31 oktober 2021

Subsidieaanvragen tussen 2.500 en 40.000 euro:

Tijdvak januari t/m december 2021 aanvragen van 12 november 2020 t/m 31 oktober 2021

Om de aanvraag te kunnen doen, heef t u het volgende nodig:

 • Een investeringsplan (met daarin een omschrijving van de investering, welke bijdrage het levert aan duurzaam deelname aan sport- en beweegactiviteiten en/of de toegankelijkheid daarvan, een investeringsbegroting en (eventueel) tekeningen en offertes).
 • Een digitale handtekening, DigiD of eHerkenning.

 • Eventueel een vergunning. Ga na of er een vergunning nodig is voor de activiteit.

AANVRAGEN

 • Als u het aanvraagformulier heeft verzonden ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail met daarbij een kopie van de volledige aanvraag.
 • U ontvangt binnen drie maanden schriftelijk bericht waarin staat of u de subsidie krijgt.

Het streven is om aanvragen binnen twee tot vier weken (na de verdelingsronde; de eerste maand van elke aanvraagperiode) af te handelen.

Volledige aanvragen tot een bedrag van 2.500 euro kunnen snel beoordeeld worden. Aanvragen tot 40.000 doorlopen een uitgebreider beoordelingstraject waardoor het langer zal duren voordat u bericht krijgt. Als een aanvraag onvolledig of onduidelijk is, nemen wij contact met uw op.

Aanvragen voor een bedrag van 2.500 euro worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en beoordeeld. Per aanvrager worden de eerste drie ingediende aanvragen in eerste instantie gehonoreerd als er nog voldoende budget beschikbaar is. Als u meer dan drie aanvragen indient, worden deze in een volgende fase per aanvraag en op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Als er dan nog budget beschikbaar is en de aanvragen voldoen aan de criteria, dan kunnen ook deze toegekend worden.

Bij aanvragen voor een bedrag van 2.500 tot 40.000 euro gelden dezelfde uitgangspunten, maar wordt in eerste instantie alleen de eerste aanvraag beoordeeld op volgorde van binnenkomst.