Subsidie activiteiten sport en bewegen

Organiseert u een activiteit die ervoor zorgt dat inwoners van Amersfoort duurzaam meer gaan sporten en bewegen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor subsidie.

Subsidie activiteiten sport en bewegen

Onderstaand staat beknopt weergegeven waar u rekening mee moet houden als u subsidie wilt aanvragen. De volledige toelichting en de regels vindt u in de Subsidieregeling activiteiten sport en bewegen.

Neem onderstaande informatie stap voor stap door. Als de uitgangspunten voor de subsidie op u en uw activiteit van toepassing zijn, kunt u direct een aanvraag indienen.

Alle sport en beweegactiviteiten die bijdragen aan de ambities en doelstelling van het sportbeleid van de gemeente Amersfoort komen in principe in aanmerking. Het gaat dan om activiteiten die bijdragen aan duurzame deelname aan sport- en beweegactiviteiten en/of de toegankelijkheid daarvan. Daarom vragen wij extra aandacht voor activiteiten die:

 • toegankelijk en laagdrempelig zijn zodat iedereen mee kan doen. Ook mensen voor wie sporten minder vanzelfsprekend is door bijvoorbeeld een beperking

 • dichtbij de eigen woonomgeving plaatsvinden waardoor de drempel om er aan deel te nemen laag wordt

 • voorzien in een concrete behoefte van inwoners.

Maar denk ook aan:

 • Sport- of beweegevenementen (zoals een sporttoernooi voor bewoners in een wijk die niet lid zijn van de aanvragende sportorganisatie of het organiseren van een beweegactiviteit voor mensen met een aangepaste sportbehoefte, voor wie het reguliere aanbod niet of minder passend is).
 • Nieuw aanbod van sportverenigingen aanvullend op het reguliere aanbod en dat bijdraagt aan een wijkplan. Denk aan beweegaanbod voor ouderen die mogelijk  afhaken bij de reguliere verenigingsactiviteit of een sportactiviteit die zich richt op kwetsbare of eenzame mensen (zoals een aangepaste vorm van een sport op een openbare locatie in de wijk waar iedereen aan mee kan doen of een voetbalvereniging die senioren uitnodigt voor walking-football met een kop koffie en een fysiotherapeut die aanwezig is).
 • de samenwerking of fusie tussen twee of meer, niet commerciële sport- en beweegaanbieders (zoals organisatiekosten van een fusietraject, het samen realiseren van activiteiten, etc.)

 • de samenwerking tussen niet commerciële sport- en beweegaanbieders en commerciële sportaanbieders of maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld welzijnsorganisaties en cultuuraanbieders

 • een initiatief dat sportief gebruik van de openbare ruimte in Amersfoort bevordert (zoals plaatsing van toegankelijke beweegtoestellen in de wijk of op een sportaccommodatie).

Side-events

Als rondom een evenement dat voor subsidie in aanmerking komt ook side-events plaatsvinden, dan komen activiteiten binnen zo’n event mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Deze activiteiten moeten plaats vinden in aanloop naar, tijdens of na afloop van het evenement en bijdragen aan het dichterbij brengen van sport en beweging voor iedereen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van clinics voor specifieke groepen, lezingen, demonstraties en activiteiten voor sporters met een beperking.

De side-events vergroten het effect van het evenement en bieden mogelijkheden tot het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Voor een side-event op zich kan geen subsidie aangevraagd worden.

Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan een aanvraag indienen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie.

Niet alle kosten van een activiteit vallen onder de subsidieregeling. Zie voor een overzicht punt 6 en 7 van de subsidieregeling.

 • De hoogte van de aangevraagde subsidie mag maximaal 40% zijn van het totaal van de subsidiabele kosten (inclusief belastingen) van de activiteit.
  Rekenvoorbeeld: De totale organisatie van een clinic zelfverdediging voor vrouwen in Zielhorst, kost 6.000 euro inclusief btw. Hiervan valt 4.000 euro onder de subsidiabele kosten volgens de subsidieregeling. Dan kan er maximaal een bedrag van 1.600 euro aan subsidie aangevraagd worden.

 • Subsidieaanvragen tot 2.500 euro kunnen twee maal per jaar ingediend worden. Hiervoor is per half jaar een bedrag van 60.000 euro beschikbaar.

 • Subsidieaanvragen van 2.500 tot 40.000 euro kunnen het hele jaar door ingediend worden. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van 150.000 euro beschikbaar.

Het moment van aanvragen is afhankelijk van de hoogte van de aangevraagde subsidie en het tijdvak waarin de activiteit plaatsvindt of start. De subsidieaanvraag mag niet eerder dan 3 maanden voor aanvang van het tijdvak ingediend worden en niet later dan 3 maanden voor het einde van het tijdvak.

Subsidieaanvragen tot 2.500 euro:

Tijdvak 1 januari t/m juni 2021 aanvragen van 12 november 2020 t/m 31 maart 2021
Tijdvak 2 juli t/m december 2021 aanvragen van 1 april t/m 31 oktober 2021

Subsidieaanvragen tussen 2.500 en 40.000 euro:

Tijdvak januari t/m december 2021 aanvragen van 12 november 2020 t/m 31 oktober 2021

Om de aanvraag te kunnen doen, heeft u het volgende nodig:

 • een activiteitenplan (met daarin een omschrijving van de activiteit, hoe deze bijdraagt aan het stimuleren/borgen van duurzame sportdeelname,  programma, doelgroep, aantal deelnemers en eventuele samenwerking met andere organisatie en sportverenigingen).
 • een digitale handtekening, DigiD of eHerkenning
 • eventueel een vergunning. Ga na of er een vergunning nodig is voor de activiteit.

AANVRAGEN

 • Als u het aanvraagformulier heeft verzonden ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail met daarbij een kopie van de volledige aanvraag.
 • U ontvangt binnen drie maanden schriftelijk bericht waarin staat of u de subsidie krijgt.

Het streven is om aanvragen binnen 2 tot 4 weken (na de verdelingsronde; de eerste maand van elke aanvraagperiode) af te handelen.

Volledige aanvragen tot een bedrag van 2.500 euro kunnen snel beoordeeld worden. Aanvragen tot 40.000 doorlopen een uitgebreider beoordelingstraject waardoor het langer duurt voordat u bericht krijgt. Als een aanvraag onvolledig of onduidelijk is, nemen wij contact met uw op.

Aanvragen voor een bedrag van 2.500 euro worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en beoordeeld. Per aanvrager worden de eerste drie ingediende aanvragen in eerste instantie gehonoreerd als er nog voldoende budget beschikbaar is. Als u meer dan drie aanvragen indient, worden deze in een volgende fase per aanvraag en op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Als er dan nog budget beschikbaar is en de aanvragen voldoen aan de criteria, dan kunnen ook deze toegekend worden.

Bij aanvragen voor een bedrag van 2.500 tot 40.000 euro gelden dezelfde uitgangspunten, maar wordt in eerste instantie alleen de eerste aanvraag beoordeeld op volgorde van binnenkomst