Samenvatting collegebesluiten 5 september 2023

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Bekijk de lijst van deze besluiten, met korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Er zijn geen bespreekstukken.

Hamerstukken

Aanmoedigingsbrief aquathermie uit afvalwater

De gemeente is verheugd dat Warmtebedrijf Amersfoort en Waterschap Vallei en Veluwe tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen zijn om warmte te winnen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hiermee komt de wens om Amersfoort versneld, vrijwillig en volledig duurzaam van het aardgas af te kunnen halen weer een stap dichterbij. Met een aanmoedigingsbrief spreekt het college zijn genoegen hierover uit en benadrukt wat we belangrijk vinden.

Reglement basisregistratie personen

Van alle inwoners van Amersfoort zijn de persoonsgegevens opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Dit zijn gegevens zoals naam, adres en nationaliteit. De gemeente mag deze gegevens onder voorwaarden zelf gebruiken voor bijvoorbeeld de inning van gemeentelijke belastingen of het verstrekken van uitkeringen. Ook mag zij onder voorwaarden deze gegevens verstrekken aan derden. Dit voorgestelde reglement bevat de regels over het gebruik en de verstrekking. Ook is opgenomen wie binnen de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer, welke bevoegdheden daarbij horen en welke taken moeten worden uitgevoerd. Hierdoor wordt veilig omgegaan met de persoonsgegevens van de inwoners van Amersfoort.

Beleidsregel toepassing uitgebreide procedure op aanvraag omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt veel bestaande procedures bij Ruimtelijke Ontwikkelingen. Zo geldt vanaf 1 januari in principe voor alle vergunningaanvragen een afhandeltermijn van 8 weken. Het college mag bij aanvragen die aanzienlijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen hebben, en waarbij er waarschijnlijk belanghebbenden zijn met bedenkingen, kiezen voor een uitgebreide procedure van 26 weken. Met de vaststelling van de ‘Beleidsregel toepassing uitgebreide procedure op aanvraag omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit’, is duidelijk in welke gevallen het college voor deze uitgebreide procedure kiest. Voorbeelden zijn het transformeren van kantoren naar meer dan 50 woningen, het bouwen van meer dan 10 woningen of het aanleggen van een zonneveld of windturbine.

Uitwerkingsvoorstel Amerhorst

De bestaande bebouwing van de Amerhorst voldoet niet meer aan de eisen des tijds en wordt daarom gesloopt. Daarvoor in de plaats komen twee gebouwen. Gebouw A (40 tweekamerappartementen) wordt verhuurd aan Amaris Zorggroep. Het gaat om een kleinschalige woonvorm voor senioren met een intensieve zorgbehoefte in een deels gesloten setting. Gebouw B bevat 36 driekamerappartementen in de vrije huursector. Hier zijn grotendeels ouderen met een zorgvraag de doelgroep. Door meer bewoners met een (verwachte) zorgvraag bij elkaar te huisvesten wordt 24 uurs zorg op deze locatie mogelijk gemaakt. Habion en Amaris willen ook de wijkbewoners ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De gemeenteraad moet nog instemmen met het uitwerkingsvoorstel. Na vaststelling hiervan start de aanpassing van het bestaande bestemmingsplan.

Dekking kosten verlengen opdracht matchmaker-vastgoedregisseur binnenstad

De nasleep van de coronacrisis is in het straatbeeld van de Amersfoortse binnenstad nog duidelijk zichtbaar. Om leegstand terug te dringen en een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod te houden voor bewoners en bezoekers is in 2022 een matchmaker, vastgoedregisseur binnenstad aangesteld. De matchmaker onderhoudt de contacten met winkeliers, horecaondernemers en pandeigenaren, heeft een netwerk in landelijke winkelketens, heeft oog voor lokale of regionale ondernemers en kent de trends en ontwikkelingen op het gebied van retail en horeca in binnensteden. Alle partijen die betrokken zijn bij de invulling van deze rol, Ondernemers Binnenstad Amersfoort, Vereniging van Eigenaren Binnenstad Amersfoort, Koninklijke Horeca Nederland en de binnenstadsmanager, zijn tevreden. Om de komende jaren verder te bouwen op wat tot nu toe nu is bereikt, stelt het college aan de raad voor om de opdracht van de matchmaker te verlengen tot oktober 2025. Het budget hiervoor komt uit de coronareserve die de raad beschikbaar heeft gesteld aan gedupeerden van de coronacrisis.

Notitie Rol van de raad in omgevingsplan-procedures

De komst van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, betekent ook dat de rol van de raad opnieuw moet worden vastgesteld. Op dit moment geldt de notitie ‘Rol van de raad in RO-procedures’ die sinds januari 2010 wordt gehanteerd. Nu is ter vervanging daarvan het document ‘Rol van de raad in Omgevingswetprocedures’ opgesteld en het college vraagt de raad deze vast te stellen. In dit document is de rol van de raad bij het wijzigen van het omgevingsplan en bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit duidelijk omschreven en geldt met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast is duidelijk welke bevoegdheden worden gedelegeerd van de raad aan het college. Tot slot wordt de zomerstop voor ter inzageleggingen geschrapt. Nu het hele proces digitaal plaatsvindt en iedereen de bekendmaking van ter inzageleggingen online kan vinden, of via e-mail of de app omgevingsalert kan ontvangen, is er geen reden meer om in de zomerperiode geen ter inzagelegging te doen. De periode van ter inzagelegging is 6 weken.

Gewijzigd collegebesluit en raadsvoorstel Rossinistraat 7

In de wijk Randenbroek ligt aan de Rossinistraat (hoek Mozartstraat/Verdistraat) een voormalig schoolgebouw, dat op dit moment tijdelijk in gebruik is als gebedshuis. Het perceel heeft een robuuste ‘groene omlijsting’, met een aantal grote bomen. Het gebouw en de grond eromheen zijn eigendom van de gemeente Amersfoort. Omnia Wonen wil hier in samenwerking met s’ Heeren Loo 24 zorgappartementen ontwikkelen. Om tot een haalbaar plan te komen draagt de gemeente voor deze ontwikkeling de grond om niet over aan Omnia Wonen. De nieuwbouw wordt zodanig ontworpen dat zoveel mogelijk bestaand groen en bestaande bomen behouden kunnen blijven. In de commissie Omgeving is dit voorstel al besproken. Naar aanleiding van deze bespreking is het voorstel op enkele punten aangepast. Over dit aangepaste besluit neemt de raad binnenkort een besluit. 

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over: 

  • cultuursensitieve zorg migrantenouderen
  • klachten over bezuinigingen op uren Huishoudelijke Hulp 1
  • klachten over WMO-aanvragen

Volledige lijst

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Politiek Portaal.