Samenvatting collegebesluiten 24 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vind je de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Startnotitie Handelingsperspectief buitengebied Regio Amersfoort
Eind 2021 hebben raden en staten het Ontwikkelbeeld voor de Regio Amersfoort vastgesteld. Het Ontwikkelbeeld beschrijft de verstedelijkingsstrategie van 2030 tot 2040. Voor de uitwerking van de opgaven in het landelijk gebied wordt een Handelingsperspectief Buitengebied opgesteld. Met dit Handelingsperspectief wil Regio Amersfoort zicht krijgen op alle ruimtevragers in het buitengebied (zoals natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek) en het toekomstperspectief van deze sectoren. Om vervolgens in overleg met betrokken belanghebbenden gefundeerde keuzes te maken voor een toekomstbestendige inrichting van onze mooie regio. Voorliggende Startnotitie bevat het plan van aanpak om te komen tot dit Handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio Amersfoort.
Om tot een Handelingsperspectief te komen, wordt gebruik gemaakt van de methode van ontwerpend onderzoek. In de eerste helft van 2023 staat een atelierweek in elk van de drie gebieden, de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en Eemland op de planning. In de gebiedsateliers vindt het ontwerpend onderzoek plaats met de diverse gebiedspartijen of externe expertise.

Hamerstukken

Jaarplan 2023 Auditcommissie
Met het vaststellen van een jaarplan voor de auditcommissie ontstaat er duidelijkheid over en aandacht voor de werkzaamheden van de auditcommissie voor zowel de leden van de commissie als de raad als geheel, als het college.

Uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 2023 – 2026 arbeidsmarktregio Amersfoort
Het college stelt het uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 2023 - 2026 arbeidsmarktregio Amersfoort vast. In dit uitvoeringsplan staan de regionale doelen voor de werkgever- en werkzoekendendienstverlening. Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) is de belangrijkste uitvoerder van het plan. Om tot plaatsingen te komen verleent het WSP diensten aan werkgevers. En in samenwerking met UWV en gemeenten begeleidt het WSP werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan. Dit plan licht toe welke instrumenten hiervoor worden ingezet en hoe wordt samengewerkt met bijvoorbeeld het Leerwerkloket, re-integratiebureaus, scholen in de regio en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Omdat de arbeidsmarkt continu verandert, wordt dit plan jaarlijks geactualiseerd en na vaststelling in het Werkbedrijf arbeidsmarktregio Amersfoort ter besluitvorming aangeboden aan de colleges van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

Aanwijzen van W.V. tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Voor het sluiten van huwelijken en partnerschappen zijn heeft deze medewerker extra bevoegdheden nodig.

 

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Hamer