Samenvatting collegebesluiten 23 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Bekijk de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Uitvoering motie Vuurwerkverbod

De negatieve effecten van vuurwerk nemen ook in Amersfoort de afgelopen jaren toe. Daarnaast zien we een veranderend sentiment rond vuurwerk, met een afnemende tolerantie voor vuurwerk. Ieder jaar raken mensen (ook hulpverleners) gewond, worden persoonlijke eigendommen en overheidseigendommen vernield en klagen mensen over gevaarlijke situaties en geluidsoverlast voor mens en dier. Het college concludeert dan ook dat voor het zelf afsteken van consumentenvuurwerk in Amersfoort geen plek meer kan zijn. Het plezier dat een deel van de Amersfoort beleeft aan het afsteken van vuurwerk weegt niet op tegen de nadelen. Het college stelt de raad een wijziging van de APV voor, waarin lokaal het afsteken van consumentenvuurwerk (met uitzondering van cat F1 vuurwerk) van 31 december 18.00 tot 1 januari 2.00 uur wordt verboden. Buiten deze tijden geldt al een verbod om vuurwerk af te steken.

Kadernota 2024-2027

Ons College rapporteert aan de gemeenteraad de financiële stand van zaken in de Kadernota 2024-2027. Ook gaan wij in de Kadernota in op de inhoudelijke en financiële prioriteiten die wij willen leggen voor de komende jaren. Omdat wij op dit moment te maken hebben met verschillende onzekerheden, met name rondom de ontwikkeling van het gemeentefonds en de financiële koers van het Rijk, focussen wij ons in deze Kadernota op de jaren 2024 t/m 2026.

Alternatieven vuurwerk

Het zelf afsteken van siervuurwerk op 31 december 18.00 tot 1 januari 2.00 is niet meer wenselijk. Het afsteken van andere soorten vuurwerk en het afsteken buiten deze tijden is al verboden. Het college legt de raad een voorstel tot wijziging van de APV op dit onderdeel voor, om dit te verbieden met ingang van de komende jaarwisseling. Met een vuurwerkshow, een centraal aftelmoment of het ondersteunen van groepen en wijken bij de eigen invulling van een viering laten wij de stad zien dat, hoewel we afscheid nemen van de traditie om zelf vuurwerk af te steken, de jaarwisseling nog steeds een moment is om samen te vieren. We geven de stad hiermee de mogelijkheid om een nieuwe traditie op te bouwen. Het college legt deze mogelijkheden daarom in een peiling voor aan de raad.

Hamerstukken

Subsidie en garantie geldlening realisatie blaashal tennisclub Alta

Het college heeft besloten een incidentele subsidie en een gemeente garantie te verlenen aan tennisclub ALTA. Met deze subsidie en garantie is ALTA in de gelegenheid om op hun eigen accommodatie een blaashal te realiseren, over 3 bestaande banen, gedurende de periode oktober t/m maart. Hierdoor kunnen deze tennisbanen ook in de winterperiode benut worden, waarbij ook onze buurtsportcoaches in het kader van de sportstimulering gebruik kunnen maken van de faciliteit, gedurende een overeengekomen aantal uren per week. Het sluit aan bij de doelstelling van de sportnota om sportaccommodaties intensiever te gaan gebruiken.

Vaststellen nota Evenementenbeleid 2023

Het college stelt de gemeenteraad voor de Nota Evenementenbeleid vast te stellen. Met de Nota Evenementenbeleid 2023 dragen wij bij aan een vitaal evenementenklimaat in de stad. Gemeente en organisatoren van evenementen werken samen om evenementen in de openbare ruimte, veilig, duurzamer en inclusiever te laten plaatsvinden en de overlast te beperken voor de omwonenden en de natuur. De thema’s waar we de komende tijd extra aandacht aan besteden zijn:

  1. Spreiding over het Stadshart en de wijken
  2. Balans in levendigheid en leefbaarheid
  3. Ruimte voor vernieuwing en lokaal talent
  4. Inclusie en toegankelijkheid
  5. Veiligheid
  6. Duurzaamheid

Onderzoek Sinti en Roma

Gemeente Amersfoort twee externe, onafhankelijke onderzoekers de opdracht gegeven te onderzoeken of er verwijtbare gedragingen door de gemeente hebben plaatsgevonden in de periode tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot Sinti en Roma. De gemeente Amersfoort werkt voor dit onderzoek samen met de gemeente Utrecht. Het onderzoek is klaar. Het onderzoek laat zien dat er in Utrecht geen ontrechting specifiek gericht op Sinti en Roma heeft plaatsgevonden, omdat er geen Sinti en Roma aanwezig waren in Amersfoort en Utrecht.

Evaluatie Cameratoezicht

In Amersfoort staan 10 camera’s op openbare plekken. Deze camera’s zijn geplaatst door de gemeente om verstoringen van de openbare orde te voorkomen en te stoppen. Uit een recent uitgevoerde evaluatie blijkt dat het cameratoezicht tijdens de uitgaansuren in de binnenstad bijdraagt aan een effectieve aansturing van de politie, BOA’s en hulpdiensten op straat. Hierdoor wordt escalatie in veel gevallen voorkomen en voelen mensen zich veiliger. Het college heeft dan ook besloten de camera’s in de binnenstad te behouden. Omdat De Nieuwe Stad ook uitgaansgelegenheden heeft, heeft het college de intentie om camera’s te plaatsen op deze locatie. De camera’s die bij de Meridiaantunnel staan, worden verwijderd omdat deze niet langer noodzakelijk zijn.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Aantal sociale huurwoningen blijft ver achter (ChristenUnie)

  • Stop strengere bijstandsregels voor jongeren (Pvda)

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Politiek Portaal.