Samenvatting collegebesluiten 17 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vind je de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Er zijn geen bespreekstukken.

Hamerstukken

Benoeming lid Cliëntenraad Werk en Inkomen
Het college herbenoemt het lid van de Cliëntenraad Werk en Inkomen. Dit draagt bij aan de continuïteit en functioneren van deze raad, waarmee wij zodoende participatie van cliënten op gebied van werk en inkomen van de gemeente Amersfoort borgen.

Openstelling Toekomstfonds Onderwijs en Arbeidsmarkt 2023
Werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente vinden dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beter kan in de regio Amersfoort. Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt wordt in 2023 opnieuw opengesteld voor samenwerkingsinitiatieven van onderwijs en bedrijfsleven. Dat leidt tot een betere match van vraag en aanbod in een (zeer) krappe arbeidsmarkt. Tot 1 april 2023 kan subsidie worden aangevraagd.

Ondertekenen City Deal 'een slimme stad, hoe doe je dat'
Amersfoort zet de samenwerking met Future City Foundation voort binnen de citydeal 'een slimme stad, zo doe je dat'. Zo blijven we aansluiten bij landelijke partners die, met behulp van data, werken aan slimme oplossingen in de stad. In samenwerking met de partners kunnen we verder bouwen aan de regionaal geïdentificeerde ecosystemen Earth Valley, Life Sciences & Health en Media & gaming.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Laan 1914 17
De eigenaar van het perceel Laan 1914 17 heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van 2 onder 1 kap woningen ter vervanging van de huidige vrijstaande woning. De bebouwing wordt landschappelijk goed ingepast, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande bomen op het perceel. Ook beperkt het bestemmingsplan de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen, ter voorkoming van te veel verstening van het gebied. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het toepassen van de coördinatieregeling, is een omgevingsvergunning aangevraagd en is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Daarin wordt het planologisch juridisch mogelijk gemaakt om de woningbouw te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort ter inzage gelegd.

Aanbesteden doelgroepenvervoer Utrecht (22 gemeenten en de provincie)
De gemeenten in de provincie Utrecht gaan gezamenlijk de regiotaxi inkopen. De regiotaxi is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten vormt samen met de inkoopstrategie de basis voor de aanbesteding die in 2023 plaats vindt. De aanbesteding leidt ertoe dat mensen in de provincie ook na 2024 gebruik kunnen maken van de regiotaxi.

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Hamer