Samen aan de slag voor een inclusieve stad

Algemeen

Samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners gaat de gemeente Amersfoort intensiever werken aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

Beleidskader

Dit staat in het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026 dat het college van burgemeester en wethouders in januari 2021 voorstelde aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het beleidskader op 23 maart 2021 vervolgens vastgesteld. Hiermee werkt Amersfoort steeds meer toe naar een inclusieve stad.

Eraan blijven werken

De afgelopen jaren werkte de gemeente al samen met velen in de stad aan het verbeteren van de ondersteuning en zorg, en aan een stad waarin iedereen meetelt. “Je mag in Amersfoort in alle vrijheid jezelf zijn. Je mag hier werken, leren en leven op een manier die bij je past. In een inclusieve stad sluiten we niemand uit”, zegt Cees van Eijk, wethouder Jeugd, Diversiteit, Werk en Inkomen. “Dat onze stad divers is, is duidelijk. Maar om echt inclusief te worden is verbinding nodig tussen inwoners. Dat is niet vanzelfsprekend. We moeten daar met elkaar aan blijven werken.”

De gemeente stimuleert wederzijdse ontmoeting en acceptatie zodat inwoners de meerwaarde ervaren van een gemengde samenleving.

Kansengelijkheid

“Inclusie betekent ook dat alle Amersfoorters, van jongs af aan, dezelfde kansen moeten krijgen. Ongeacht hun achtergrond of sociaal-economische situatie”, stelt Fatma Koşer Kaya, wethouder Onderwijs. “Zij moeten in een veilige omgeving opgroeien en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.” Werken aan gelijke kansen is bovendien nodig om tweedeling in de samenleving tegen te gaan. “Er zijn groepen inwoners met een achterstand die zij niet altijd vanzelf inhalen. Daarom zet de gemeente zich extra in voor inwoners die niet dezelfde mogelijkheden hebben als anderen.”

Positieve gezondheid

Het begrip ‘positieve gezondheid’ wordt gebruikt bij het beoordelen van hoe het met je gaat. Alle aspecten in iemands leven spelen daarbij een rol. “Het draait om hoe mensen hun eigen leven beoordelen. Hoe zij mee kunnen doen op de manier die bij hen past en met de mogelijkheden die zij hebben”, aldus Menno Tigelaar, wethouder Zorg en Ondersteuning. “We helpen mensen het beste als we oog hebben voor wat iemand wél kan in plaats van wat iemand niet kan. Daarbij kan iemand aan de ene kant hulp ontvangen maar tegelijkertijd ook iets voor iemand anders betekenen. Denk bijvoorbeeld aan de vele vrijwilligers, mantelzorgers en buurtinitiatieven in onze stad.”

Zo dichtbij mogelijk

Ondersteuning en zorg moet zo dichtbij mogelijk zijn. In de wijk hebben mensen hun eigen netwerk en zijn professionals en vrijwilligers - van bijvoorbeeld de wijkteams en Indebuurt033 - dichtbij. Ze kennen de mensen en weten wat er speelt. Wethouder Van Eijk: “We betrekken onderwijs, sport en cultuur daar steeds meer bij. Meer samenwerking in de wijk helpt ook om vroegtijdig signalen op te pikken als het met iemand niet goed gaat. Door hulpvragen zo veel mogelijk voor te zijn of in een vroeg stadium in beeld te krijgen, willen we mensen sneller passende hulp bieden voordat de problemen zich opstapelen. En om ervoor te zorgen dat inwoners zo min mogelijk hoeven te zoeken naar waar ze met hun vraag of zorg naartoe moeten, verbeteren we de samenwerking tussen organisaties in de wijken zodanig, dat je overal aan het juiste adres bent.”

Samen met de stad

De afgelopen maanden spraken belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen, afgevaardigden van (zorg)organisaties en adviesraden, gemeenteraadsleden en het college met elkaar over de ambities, uitgangspunten en werkwijzen voor een inclusieve stad. Voor de komende jaren kwamen als grote thema’s naar voren: preventie, bestaanszekerheid en participatie, opvoeden en opgroeien, ouder worden, psychische kwetsbaarheid en samenleven in diversiteit. De effecten van de coronapandemie op ieders welzijn gaan daarbij een belangrijke rol spelen.

Beleidskader als kapstok

Het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad is de kapstok voor het brede sociaal beleid met ondersteuning, participatie, (jeugd)zorg, minimabeleid, toeleiding naar werk, jeugdbeleid, pedagogisch klimaat, onderwijs, diversiteit, antidiscriminatie en sociale veiligheid. Ook is het leidend in de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en Wet publieke gezondheid. Iedere gemeente is verplicht om hiervoor periodiek een beleidsplan op te stellen. Het beleidskader geldt van 2021 tot en met 2026.