Raadgevend referendum

Algemeen

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om een nieuw parkeerbeleid vast te stellen. Een groep inwoners heeft daarna het initiatief genomen om een referendum aan te vragen over het nieuwe parkeerbeleid. De gemeente Amersfoort kent een lokaal “raadgevend referendum”. Met dit referendum kan de gemeenteraad de inwoners om advies vragen bij bepaalde beleidskeuzes. Ook kunnen inwoners zelf een referendum aanvragen over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad.

Definitieve uitslag

Op 24 november zijn alle stembiljetten van het raadgevend referendum herteld. De bij de eerste telling opgemaakte voorlopige uitslag blijft ongewijzigd na deze hertelling. De waarnemers namens de initiatiefnemer zijn de hele dag bij de tellingen aanwezig geweest en hebben het telproces geobserveerd; de uitslag is met hen besproken en zij hebben geen verdere opmerkingen. 
Het percentage geldig uitgebrachte stemmen bedraagt:

 • JA-stemmen    = 23,4 %
 • NEE-stemmen  = 74,2 %
 • BLANCO-stem  =   2,4 %

Het opkomstpercentage bij dit referendum bedraagt 77 %.
Er zijn 268 ongeldig verklaarde stembiljetten: dit is 0,3% van alle uitgebrachte stemmen. 
 
Het op vrijdag geconstateerde verschil tussen het aantal getelde stembiljetten van de voorlopige, gewogen sneltelling op donderdag en de machinale hertelling van vrijdag bedraagt 117 op een totaal van 96.578 stembiljetten, een gemiddelde van één stembiljet per stembureau. Dit is een foutmarge van 0,12% als een gevolg van de afrondingsfouten bij het wegen op donderdag. 
 
Meer informatie en alle cijfers per stembureau staan in het opgemaakte eindverslag en het Excel-bestand met alle uitslagen per stembureau. Deze kun je hieronder downloaden.

Uitslag bespreken in de gemeenteraad

Dinsdag 28 november wordt de uitslag in de raadsvergadering definitief vastgesteld. Het referendum is geldig als tenminste 25% van alle kiesrechtigden ‘NEE’ heeft gestemd. Verder bepaalt de meerderheid van de uitgebrachte stemmen de uitslag. 

Donderdag 23 november vindt er een stadspeiling onder deelnemers van het Amersfoortpanel plaats. Dit panel bestaat uit 6000 Amersfoorters die hebben aangegeven wel af en toe benaderd te willen worden voor onderzoek. Zo krijgen de raad en het college een beter beeld van de redenen waarom inwoners ja of nee stemden. Op dinsdag 19 december wordt het rapport van deze stadspeiling, samen met de referendumuitslag, inhoudelijk besproken in de raad.

Referendum 22 november 2023

De initiatiefnemers hebben daarvoor nu 6.823 geldige handtekeningen van stemgerechtigden opgehaald. Dat zijn er 676 meer dan nodig. Dit betekent dat het referendum over het voorgestelde parkeerbeleid doorgaat. Amersfoort gaat op 22 november naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dan kunnen de inwoners ook meteen hun stem uitbrengen over het nieuwe parkeerbeleid. 

Meer informatie

In aanloop naar dit referendum voerden beide groepen ieder hun eigen campagne: de initiatiefnemers tegen het nieuwe beleid en het college (met wethouder Tyas Bijlholt) voor het nieuwe beleid.

Meer informatie over de aanpak en de uitgangspunten van de initiatiefnemers vind je op de website www.referendumamersfoort.nl.
Meer informatie over het parkeerbeleid en de aanpak van het college vind je op de webpagina Nieuw Parkeerbeleid.

Vraag: Vind je dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad?

De gemeenteraad heeft op 28 september 2023 de vraag bepaald die jij op deze dag in het stemhokje kunt beantwoorden. De vraag staat op het stembiljet en wordt ingeleid door de volgende introductie:

Inleiding

Amersfoort groeit, er komen naar verwachting 10.000 woningen bij. Daarvoor is plek nodig. Om de stad groen, leefbaar en gezond te houden wil de gemeente anders omgaan met parkeren.
De gemeente heeft als eerste stap uitgangspunten geformuleerd. Het is de bedoeling dat je op termijn, in stappen, in de hele stad alleen kunt parkeren op straat als je betaalt of een vergunning hebt. Er komen overstappunten voor auto’s, openbaar vervoer, fietsen enzovoorts (‘parkeerhubs’). 
Als dat gelukt is, kan de gemeente de vergunning per huishouden tot één auto in de directe omgeving beperken. Een volgende auto kan zo nodig op afstand geparkeerd worden. Bij nieuwbouwwijken dichtbij een station komt minder parkeerruimte op straat. De gemeente wil de uitwerking van het voorgestelde parkeerbeleid per wijk bespreken.

Vraag

Vind je dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad?

Je kunt op het stembiljet ‘JA’ of ‘NEE’ stemmen. Je stemt bij dit referendum door één witte stip op het stembiljet rood te maken. Kleur niets in als je “BLANCO” wilt stemmen, zonder er verder iets bij te schrijven en doe het stembiljet in de stembus.
 

Wie mag stemmen

Inwoners die aan de volgende voorwaarden voldoen, mogen stemmen bij een referendum:

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een andere EU-nationaliteit; of als je geen EU-onderdaan bent, heb je sinds 5 jaar aaneengesloten een geldige verblijfsvergunning.
 • Je staat als inwoner ingeschreven in Amersfoort.
 • Je bent niet uitgesloten van het Kiesrecht.
 • Je bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder.

Voor de eerste 3 voorwaarden ligt de peildatum steeds op 44 dagen voor de datum van de stemming (datum kandidaatstelling was 9 oktober 2023).

Waar en hoe kun je stemmen of iemand machtigen?

Kijk voor deze informatie op de webpagina: www.amersfoort.nl/verkiezingen.

Geldigheid van raadgevend referendum

Amersfoort werkt met een raadgevend referendum. Dat betekent dat de uitkomst niet bindend is, maar een advies vormt aan de gemeenteraad. Het referendum is geldig als tenminste 25% van alle opgeroepen kiezers ‘NEE’ hebben gestemd. Verder wordt de uitslag bepaald door de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Er zijn ongeveer 125.500 stemgerechtigde kiezers in Amersfoort.

Een onafhankelijke referendumcommissie

Er is een onafhankelijke referendumcommissie ingesteld, die advies aan de gemeenteraad uitgebracht over de vraagstelling van het referendum voor op het stembiljet. 

In deze commissie zijn 4 onafhankelijke leden benoemd:

 • Nienke Luijckx studeert sociologie in Utrecht en rechtsgeleerdheid in Rotterdam. Zij was bestuurslid en voorzitter van belangenorganisatie voor scholieren het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).
 • Marianne van den Anker is de ombudsman voor Rotterdam. Zij was eerder wethouder en raadslid in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam, en werkzaam als organisatieadviseur, dagvoorzitter en gespreksleider via haar eigen bureau Ankerpunt.
 • Guido Rijnja is senior communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken. Hij behaalde een doctoraat in de gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente.
 • Miranda de Vries is voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen. Zij was burgemeester in Etten-Leur en Geldermalsen, en namens de PvdA wethouder in Zwijndrecht. Ook was zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur tussen juli 2017 en juli 2021.

Klachten over het referendum kun je sturen naar: referendumcommissie@amersfoort.nl

Taken van de Referendumcommissie

In het raadgevend referendum is opgenomen dat de commissie de volgende taken heeft:

 • Advisering over de vraagstelling voor op het stembiljet.
 • De toetsing van de campagne en het voorlichtingsmateriaal.
 • De behandeling van klachten over het verloop van de procedure.
 • De evaluatie van het gehouden referendum.

Meer weten?

Meer informatie over het aanvragen van een referendum vind je op de webpagina Referendum aanvragen.

Alle regels en afspraken over referenda staan in de Referendumverordening Amersfoort 2005