Wonen en Zorg in Amersfoort

Ruim 20 organisaties hebben een gezamenlijk statement opgesteld waarin zij uitspreken samen te werken aan oplossingen voor huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen in Amersfoort.

Woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Amersfoort hebben eind 2017 begin 2018 gezamenlijk de vraagstukken rondom passende huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen verkend. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker zelfstandig thuis. Alle betrokken organisaties zetten zich er voor in om zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, waarbij iedere partij zijn eigen rollen en verantwoordelijkheden zal invullen.

Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2020-2023

Met veel organisaties werken we aan de ambities uit het statement “Amersfoort, een thuis voor iedereen”. In 2018 zijn daarin de belangrijkste opgaves op het gebied van wonen en zorg bepaald langs 4 lijnen:

  • Voldoende en divers woonaanbod
  • Passende zorg en ondersteuning
  • Inclusieve wijken
  • Wonen en zorg als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zo is het urgentiesysteem voor uitstroom aangepast, zijn er verschillende woonconcepten gerealiseerd en heeft een goede samenwerking snel extra opvangplekken (in verband met corona) opgeleverd.

Hoe nu verder?

Ondanks de inspanningen zijn de opgaves nog groot en is sturen op de juiste inzet belangrijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de opgaves concreet gemaakt. De belangrijkste zijn: Meer en diverser woningaanbod, Leefbaarheidsvraagstukken, Wonen en zorg voor kwetsbare ouderen en Heroriëntatie op de maatschappelijke opvang.

We hadden het uitvoeringsprogramma graag met alle partners van het programma gemaakt, maar door corona zijn we genoodzaakt om dat in kleiner gezelschap te doen. Het team Wonen en Zorg hoopt dat u de prioriteiten herkent. Als u aanvullingen heeft op het uitvoeringsprogramma of mee wilt werken aan de opdrachten horen wij dit graag, zodat we dit mee kunnen nemen bij het vervolg. Stuur gerust een e-mail aan wonen-zorg@amersfoort.nl.

Langer zelfstandig thuis wonen

Langer zelfstandig thuis wonen stelt eisen aan de woningvoorraad en aan beschikbare zorg en ondersteuning. Een aanzienlijk deel van de bestaande woningen is op dit moment (nog) niet geschikt voor ouderen of mensen met een ondersteuningsvraag. Ook is er behoefte aan nieuwe woonvormen. Het gaat om een vraag naar schaarse (huur-)woningen in Amersfoort waar krapte op de woningmarkt is. De thema’s waarop de betrokken partijen samenwerken zijn: de inclusieve wijk, voldoende en divers aanbod aan woningen, voldoende en passende zorg en begeleiding, wonen en zorg als gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Op vrijdag 16 maart 2018 hebben de samenwerkende organisaties het statement bekrachtigd. .

Inventarisatie woningvoorraad

De eerste stap na het bekrachtigen van het statement is gezet: een inventarisatie van hoe het met de vraag en het aanbod voor wonen en zorg in Amersfoort is gesteld. Bureau Companen heeft deze inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat Amersfoort een flinke opgave heeft om met alle betrokken partijen aan de slag te gaan om aan deze veranderde en toegenomen huisvestingvraag te kunnen voldoen.

Bekijk de raadsinformatiebrief en het rapport.

Ouderenhuisvesting

Om beter inzicht te krijgen in vraag en aanbod van ouderenhuisvesting heeft bureau Companen eind 2020 een verdiepende analyse gemaakt van de huidige en toekomstige positie van ouderen op de Amersfoortse woningmarkt. Daarbij is gekozen voor een wijkgerichte benadering, zodat goed bekeken kan worden hoe het woningaanbod in elke wijk in de behoefte kan voorzien.

Bekijk hier het Collegebericht aan de raad (notubiz.nl) en het rapport Ouderenhuisvesting Amersfoort (notubiz.nl).

Woonwaaier

De Woonwaaier bevat een overzicht van instrumenten die je als professional kunt inzetten om inwoners van Amersfoort te ondersteunen bij het behouden of het vinden van een passende woonplek.

Nieuwsbrief Programma Wonen en Zorg

Wilt u op de hoogte blijven van het Programma Wonen en Zorg? Meld u aan voor de nieuwsbrief Programma Wonen en Zorg.

AANMELDEN

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met Els van Kooten

14 033