Westelijke ontsluiting

Om de westkant van de stad bereikbaar te houden is het nodig om het tracé langs de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan over een traject van 2,5 kilometer opnieuw in te richten. Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het (gewijzigde) bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting.

Het nieuwe tracé van de Westelijke ontsluiting gaat straks niet meer door een woonwijk, maar eromheen. Hierdoor wordt het noordelijk deel van de Daam Fockemalaan een autoluwe woonstraat. Door de verdiepte ligging van de weg onder het spoor verdwijnt in de toekomst de huidige spoorwegovergang. Hierdoor wordt de route veiliger. Ook komt er een fietsbrug met veilige fietsroutes aan beide zijden van de weg. De weg wordt ingepast in een groene omgeving. Er wordt geinvesteerd om de ecologische verbindingen te verbeteren, waardoor dieren zich gemakkelijker door het gebied verplaatsen. In de nieuwe situatie is er meer groen ten opzichte van de bestaande situatie.

Het bestemmingsplan is de juridisch - planologische vertaling van het vastgestelde ontwerp van de Westelijke ontsluiting. Dit ontwerp is in overleg met bewoners, bedrijven en organisaties langs het tracé uitgewerkt. Op veel plaatsen zijn maatwerkoplossingen bedacht.

Impressie Westelijke ontsluiting Impressie Westelijke ontsluiting

De foto’s en beelden in het plan zijn bedoeld als sfeerimpressie. Het eindresultaat kan anders zijn dan deze beelden.

Onderzoekskap Westelijke ontsluiting

Voor het project Westelijke ontsluiting wordt op dit moment gewerkt aan het definitief maken van het Integraal ontwerp (IO). Bij het opstellen van het IO is de bomeninventarisatielijst (ook wel kaplijst genoemd) geactualiseerd, onderdeel van de Boom Effect Rapportage (BER) van het Voorlopig Ontwerp uit 2015.

Op de actuele kaart staat aangegeven welke bomen er voor de aanleg Westelijke ontsluiting in totaal gekapt gaan worden:

Voordat met de aanleg van de Westelijke onsluiting kan worden gestart (naar verwachting eind 2019/begin 2020), zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Dit staat aangegeven in de Raadsinformatiebrief ‘Noodzaak onderzoekskap Westelijke ontsluiting’.

Onderzoekskap

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit onderzoek naar:

 • niet gesprongen explosieven (NGE) en zo nodig het ruimen daarvan
 • archeologisch onderzoek (onder andere voor de aanvraag omgevingsvergunning)
 • bodemgesteldheid (draagkracht ondergrond) bij de onderdoorgang van het spoor en de fietsbrug

Daarnaast worden vooruitlopend op de aanleg van de Westelijke ontsluiting:

 • de kabels en leidingen door de nutsbedrijven verlegd en aangelegd
 • diverse boringen uitgevoerd, bijvoorbeeld onder het spoor door, voor de doorvoer van kabels en leidingen
 • door het Dierenpark Amersfoort in november 2018 gestart met het aanleggen van de parkeergarage (op de locatie van het huidige achterste parkeerveld)

Om al deze onderzoeken en werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om al binnenkort bomen te kappen. Dit gaat om ruim 1.600 bomen. Het gaat daarbij om bomen die sowieso voor de uitvoering van het project Westelijke ontsluiting gekapt moeten worden. Het onderzoek en de werkzaamheden zijn nodig om risico’s in de uitvoeringsfase zoveel mogelijk te minimaliseren en zijn daarmee passend in de opdracht om het project binnen budget te realiseren.

Uiteraard wordt volgens de vastgestelde gemeentelijke bomenleidraad zeer zorgvuldig omgegaan met de te handhaven bomen. Voordat de kap start, wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële stand van zaken van het project Westelijke ontsluiting. Over de raming van uitvoeringskosten wordt in opdracht van de raad een second opinion uitgevoerd. Pas als blijkt dat het project past binnen het huidige budget, wordt overgegaan tot kap.

Inventarisatie bomenkap Integraal Ontwerp

In totaal zijn circa 5.830 bomen (met een diameter groter dan 10 centimeter) onderzocht. Voor de uitvoering van het project blijkt dat er in totaal nog circa 3.200 tot 3.250 bomen definitief gekapt moeten worden. Hierin zijn vanuit beheersoogpunt en duurzaam onderhoud ook een aantal kwalitatief slechte en dode bomen opgenomen, binnen en/of langs de randen van het projectgebied.

Daarnaast zijn er het afgelopen jaar reeds 94 bomen gekapt voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein naast de hockeyvelden van AMHC op sportpark Birkhoven en vier dode bomen. Het verwachte totale aantal te kappen bomen bedraagt daarmee circa 3.300 tot 3.350 stuks, waarbij een bandbreedte van 5% wordt gehanteerd.

De gemeente is nog in overleg eigenaar van het klooster OLV Ter Eem over de definitieve ligging van de tweede ontsluitingsweg. De bomen die hiervoor gekapt moeten worden, zijn daarom niet op tekening weergegeven, maar al wel in het bovengenoemde aantal opgenomen. Zodra de ligging van de tweede ontsluitingsweg definitief is, worden de hiervoor te kappen bomen toegevoegd aan de tekeningen en de kap- of inventarisatielijst. Naar schatting gaat het om ongeveer 100 tot 150 bomen.

Duurzaamheidsideeën Westelijke ontsluiting

Samen met het ingenieursbureau Arcadis brengt de gemeente op dit moment maatregelen in kaart om de duurzaamheid in het project Westelijke ontsluiting verder te verbeteren.

Bewoners en andere geïnteresseerden hebben in de periode tussen 1 juni en 1 september 2017 ideeën kunnen insturen die een bijdrage leveren aan een duurzamer project. Een samenvatting van alle ingediende ideeën is gebundeld in het boekje Duurzaamheidsideeën Westelijke ontsluiting:

Stand van zaken

In 2013 heeft de gemeenteraad een definitieve keuze gemaakt voor het tracé dat parallel loopt aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder het spoor door gaat. Het gekozen tracé is in overleg met omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen en belangengroepen uitgewerkt tot een ontwerp en een ontwerpbestemmingsplan. Op 24 november 2015 heeft de raad het ontwerp voor de Westelijke ontsluiting vastgesteld.

Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Hiertegen werden drie beroepen ingediend die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 24 januari 2018 ongegrond zijn verklaard. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan kan digitaal worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen (klik op ‘zoeken in alle plannen via de kaart’ en vervolgens op het betreffende gebiedsdeel). U kunt het plan eventueel ook inzien bij het Vergunningenloket van de gemeente Amersfoort (voor meer informatie: www.amersfoort.nl/vergunningenloket). Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan westelijke ontsluiting

Hogere waarden

Op 6 september 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Westelijke ontsluiting. Tegen dit besluit is een beroep ingesteld. Dit beroep is gedeeltelijk gegrond verklaard, vanwege het ten onrechte niet toepassen van de hellingcorrectie in het oorspronkelijke akoestisch onderzoek. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter besloten de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten. Dit omdat de hellingcorrectie in het nadere akoestische onderzoek alsnog is toegepast. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is van een relevant effect op de geluidbelasting. De Afdeling ziet geen aanleiding aan deze conclusie te twijfelen. Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de hogere waarde onjuist is vastgesteld. Het in stand houden van de rechtsgevolgen betekent dat er geen nieuw besluit tot vaststelling van hogere waarden hoeft te worden genomen.

Concept-ontwerp Westelijke ontsluiting

In de uitwerking van het tracé van de Westelijke ontsluiting zijn voor de verschillende delen van het tracé voorlopige keuzes gemaakt.

Of ga naar de website met rondkijkfoto’s.

Wilt u de ontwerptekening van het tracé Westelijke ontsluiting inzien? Stuur dan een e-mail naar Simone Koster: si.koster@amersfoort.nl.

Planning

2018/2019:

 • Verwerving percelen
 • Afronding beroepsprocedure bestemmingsplan
 • Kap bomen (eind 2018)

2019:

 • Onderzoek niet-gesprongen explosieven/ archeologisch onderzoek
 • Verleggen kabels en leidingen
 • Aanbesteding

2020/2022:

 • Realisatie Westelijke ontsluiting

2022:

 • Herinrichting Daam Fockemalaan

Landschappelijke inpassing

Het ontwerp voor de Westelijke ontsluiting is zorgvuldig ingepast in de omgeving. Landschapsarchitect Frank Talsma licht het toe in de volgende video. Hij laat op verschillende plekken langs het tracé zien hoe de weg er in de toekomst uit komt te zien.


Natuur en ecologie

Het nieuwe tracé wordt ingepast in een groene omgeving en ecologische verbindingen worden verbeterd. Om de aanleg van de weg mogelijk te maken, is het nodig bomen en groen te verwijderen. Voor de compensatie hiervan is samen met betrokken partijen gewerkt aan een plan. Er is € 600.000 beschikbaar voor natuurverrijking. Hiervoor wordt aan een plan gewerkt.

Bomen Effect Rapportage (BER)

Alle bomen in het gebied zijn in beeld gebracht in de zogenoemde Bomen Effect Rapportage (BER). Per boom is de kwaliteit ervan beschreven. Op basis van deze rapportage zijn aanpassingen in het ontwerp van de weg doorgevoerd, waardoor een aantal bomen gespaard blijven.

Uit de definitieve telling in de BER blijkt nu dat in totaal 3.000 bomen verwijderd worden. De kap van deze bomen wordt gecompenseerd.


Lucht en geluid

De gevolgen van de aanleg van de Westelijke ontsluiting voor luchtkwaliteit en geluid zijn in kaart gebracht. De resultaten hiervan zijn inzichtelijk gemaakt. Op enkele plekken zijn maatregelen ontworpen om te voldoen aan de wettelijke kaders.

Verslagen bewonersbijeenkomsten 2014, 2015 en 2016

Natuurcompensatie en -verrijking

Daam Fockemalaan

Aletta Jacobslaan

BW-laan Noord

Fietsviaduct

Kijk voor oudere verslagen en andere documenten in het projectarchief.

Projectarchief

Lees meer over de voorgeschiedenis en besluitvorming in het projectarchief. Daar vindt u ook oudere verslagen, presentaties, video’s en tekeningen.


Contact

Helmer Nijland (projectmanager)

H.Nijland@amersfoort.nl

Anton van der Beek (projectleider)

AD.vanderbeek@amersfoort.nl