Westelijke ontsluiting

Om de westkant van de stad bereikbaar te houden is het nodig om het tracé langs de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan over een traject van 2,5 kilometer opnieuw in te richten. Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het (gewijzigde) bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting.

Het nieuwe tracé van de Westelijke ontsluiting gaat straks niet meer door een woonwijk, maar eromheen. Hierdoor wordt het noordelijk deel van de Daam Fockemalaan een autoluwe woonstraat. Door de verdiepte ligging van de weg onder het spoor verdwijnt in de toekomst de huidige spoorwegovergang. Hierdoor wordt de route veiliger. Ook komt er een fietsbrug met veilige fietsroutes aan beide zijden van de weg. De weg wordt ingepast in een groene omgeving. Er wordt geinvesteerd om de ecologische verbindingen te verbeteren, waardoor dieren zich gemakkelijker door het gebied verplaatsen. In de nieuwe situatie is er meer groen ten opzichte van de bestaande situatie.

Het bestemmingsplan is de juridisch - planologische vertaling van het vastgestelde ontwerp van de Westelijke ontsluiting. Dit ontwerp is in overleg met bewoners, bedrijven en organisaties langs het tracé uitgewerkt. Op veel plaatsen zijn maatwerkoplossingen bedacht.

Impressie Westelijke ontsluiting Impressie Westelijke ontsluiting

De foto’s en beelden in het plan zijn bedoeld als sfeerimpressie. Het eindresultaat kan anders zijn dan deze beelden.

Onderzoekskap Westelijke ontsluiting

Voor het project Westelijke ontsluiting wordt op dit moment gewerkt aan het definitief maken van het Integraal ontwerp (IO). Bij het opstellen van het IO is de bomeninventarisatielijst (ook wel kaplijst genoemd) geactualiseerd, onderdeel van de Boom Effect Rapportage (BER) van het Voorlopig Ontwerp uit 2015.

Op de actuele kaart staat aangegeven welke bomen er voor de aanleg Westelijke ontsluiting in totaal gekapt gaan worden:

Voordat met de aanleg van de Westelijke onsluiting kan worden gestart (naar verwachting eind 2019/begin 2020), zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Dit staat aangegeven in de Raadsinformatiebrief ‘Noodzaak onderzoekskap Westelijke ontsluiting’.

Onderzoekskap

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit onderzoek naar:

 • niet gesprongen explosieven (NGE) en zo nodig het ruimen daarvan
 • archeologisch onderzoek (onder andere voor de aanvraag omgevingsvergunning)
 • bodemgesteldheid (draagkracht ondergrond) bij de onderdoorgang van het spoor en de fietsbrug

Daarnaast worden vooruitlopend op de aanleg van de Westelijke ontsluiting:

 • de kabels en leidingen door de nutsbedrijven verlegd en aangelegd
 • diverse boringen uitgevoerd, bijvoorbeeld onder het spoor door, voor de doorvoer van kabels en leidingen
 • door het Dierenpark Amersfoort in november 2018 gestart met het aanleggen van de parkeergarage (op de locatie van het huidige achterste parkeerveld)

Om al deze onderzoeken en werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om al binnenkort bomen te kappen. Dit gaat om ruim 1.600 bomen. Het gaat daarbij om bomen die sowieso voor de uitvoering van het project Westelijke ontsluiting gekapt moeten worden. Het onderzoek en de werkzaamheden zijn nodig om risico’s in de uitvoeringsfase zoveel mogelijk te minimaliseren en zijn daarmee passend in de opdracht om het project binnen budget te realiseren.

Indicatieve locaties van de begin 2019 te kappen bomen westelijke ontsluiting

De afbeelding toont de indicatieve locaties van de begin 2019 te kappen bomen

Uiteraard wordt volgens de vastgestelde gemeentelijke bomenleidraad zeer zorgvuldig omgegaan met de te handhaven bomen. Voordat de kap start, wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële stand van zaken van het project Westelijke ontsluiting. Over de raming van uitvoeringskosten wordt in opdracht van de raad een second opinion uitgevoerd. Pas als blijkt dat het project past binnen het huidige budget, wordt overgegaan tot kap.

Inventarisatie bomenkap Integraal Ontwerp

In totaal zijn circa 5.830 bomen (met een diameter groter dan 10 centimeter) onderzocht. Voor de uitvoering van het project blijkt dat er in totaal nog circa 3.200 tot 3.250 bomen definitief gekapt moeten worden. Hierin zijn vanuit beheersoogpunt en duurzaam onderhoud ook een aantal kwalitatief slechte en dode bomen opgenomen, binnen en/of langs de randen van het projectgebied.

Daarnaast zijn er het afgelopen jaar reeds 94 bomen gekapt voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein naast de hockeyvelden van AMHC op sportpark Birkhoven en vier dode bomen. Het verwachte totale aantal te kappen bomen bedraagt daarmee circa 3.300 tot 3.350 stuks, waarbij een bandbreedte van 5% wordt gehanteerd.

De gemeente is nog in overleg eigenaar van het klooster OLV Ter Eem over de definitieve ligging van de tweede ontsluitingsweg. De bomen die hiervoor gekapt moeten worden, zijn daarom niet op tekening weergegeven, maar al wel in het bovengenoemde aantal opgenomen. Zodra de ligging van de tweede ontsluitingsweg definitief is, worden de hiervoor te kappen bomen toegevoegd aan de tekeningen en de kap- of inventarisatielijst. Naar schatting gaat het om ongeveer 100 tot 150 bomen.

Bomen Effect Analyse ‘APV’-bomen

In een Bomen Effect Analyse (BEA) wordt beoordeeld of bomen met het oog op bouwwerkzaamheden duurzaam behouden kunnen blijven. Dit gaat om bomen die waarschijnlijk niet gekapt hoeven te worden, maar zo dicht bij de uit te voeren werkzaamheden staan dat dit niet zeker is. De analyse geeft vervolgens advies om de boom te kappen of onder strikte voorwaarden te behouden.

Ook voor Westelijke Ontsluiting is deze BEA uitgevoerd voor de bomen die vallen onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarvoor door de gemeente de kapvergunning is verleend. Bekijk dit advies:

Bomen Effect Analyse Wet Natuurbescherming

Ook voor de bomen die vallen onder de Wet natuurbescherming (Wnb) is de Bomen Effect Analyse afgerond:

Duurzaamheidsideeën Westelijke ontsluiting

Samen met het ingenieursbureau Arcadis brengt de gemeente op dit moment maatregelen in kaart om de duurzaamheid in het project Westelijke ontsluiting verder te verbeteren.

Bewoners en andere geïnteresseerden hebben in de periode tussen 1 juni en 1 september 2017 ideeën kunnen insturen die een bijdrage leveren aan een duurzamer project. Een samenvatting van alle ingediende ideeën is gebundeld in het boekje Duurzaamheidsideeën Westelijke ontsluiting:

Stand van zaken

In 2013 heeft de gemeenteraad een definitieve keuze gemaakt voor het tracé dat parallel loopt aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder het spoor door gaat. Het gekozen tracé is in overleg met omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen en belangengroepen uitgewerkt tot een ontwerp en een ontwerpbestemmingsplan. Op 24 november 2015 heeft de raad het ontwerp voor de Westelijke ontsluiting vastgesteld.

Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Hiertegen werden drie beroepen ingediend die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 24 januari 2018 ongegrond zijn verklaard. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan kan digitaal worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen (klik op ‘zoeken in alle plannen via de kaart’ en vervolgens op het betreffende gebiedsdeel). U kunt het plan eventueel ook inzien bij het Vergunningenloket van de gemeente Amersfoort (voor meer informatie: www.amersfoort.nl/vergunningenloket). Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan westelijke ontsluiting

Hogere waarden

Op 6 september 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Westelijke ontsluiting. Tegen dit besluit is een beroep ingesteld. Dit beroep is gedeeltelijk gegrond verklaard, vanwege het ten onrechte niet toepassen van de hellingcorrectie in het oorspronkelijke akoestisch onderzoek. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter besloten de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten. Dit omdat de hellingcorrectie in het nadere akoestische onderzoek alsnog is toegepast. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is van een relevant effect op de geluidbelasting. De Afdeling ziet geen aanleiding aan deze conclusie te twijfelen. Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de hogere waarde onjuist is vastgesteld. Het in stand houden van de rechtsgevolgen betekent dat er geen nieuw besluit tot vaststelling van hogere waarden hoeft te worden genomen.

Concept-ontwerp Westelijke ontsluiting

In de uitwerking van het tracé van de Westelijke ontsluiting zijn voor de verschillende delen van het tracé voorlopige keuzes gemaakt.

Of ga naar de website met rondkijkfoto’s.

Wilt u de ontwerptekening van het tracé Westelijke ontsluiting inzien? Stuur dan een e-mail naar Simone Koster: si.koster@amersfoort.nl.

Planning

2018/2019:

 • Verwerving percelen
 • Afronding beroepsprocedure bestemmingsplan
 • Kap bomen (eind 2018)

2019:

 • Onderzoek niet-gesprongen explosieven/ archeologisch onderzoek
 • Verleggen kabels en leidingen
 • Aanbesteding

2020/2022:

 • Realisatie Westelijke ontsluiting

2022:

 • Herinrichting Daam Fockemalaan

Landschappelijke inpassing

Het ontwerp voor de Westelijke ontsluiting is zorgvuldig ingepast in de omgeving. Landschapsarchitect Frank Talsma licht het toe in de volgende video. Hij laat op verschillende plekken langs het tracé zien hoe de weg er in de toekomst uit komt te zien.


Natuur en ecologie

Onderzoek dieren projectgebied

In 2016 is in opdracht van de gemeente door ecologisch adviesbureau Waardenburg onderzoek gedaan in het projectgebied. Op basis van de uitkomsten heeft Provincie Utrecht in 2017 de ontheffing Wet Natuurbescherming gegeven. 

Hiermee heeft de gemeente toestemming gekregen om onder voorwaarden werkzaamheden uit te voeren voor de aanleg van de Westelijke ontsluiting ondanks de aanwezigheid van (beschermde) diersoorten. 

De gemeente vindt zorgvuldigheid belangrijk. Daarom heeft de gemeente het hele projectgebied in 2018 opnieuw laten onderzoeken op de aanwezigheid van dieren. 

Lees de uitkomsten van het onderzoek in de volgende notities:

Op basis van de jaarlijkse ecologische schouw en de vondst van meerdere dassenburchten in de ‘spoordriehoek’ buiten het plangebied Westelijke Ontsluiting en op grond van de zorgplicht, heeft Bureau Waardenburg een rapportage opgesteld over de effecten van de das, de sperwer en rosse vleermuis op de uitvoering van het project Westelijke Ontsluiting.

Eerdere onderzoeken

Eindrapport 2016 Effectstudie Ecologie

Natuurverrijking

Het nieuwe tracé wordt ingepast in een groene omgeving en ecologische verbindingen worden verbeterd. Om de aanleg van de weg mogelijk te maken, is het nodig bomen en groen te verwijderen. Voor de compensatie hiervan is samen met betrokken partijen gewerkt aan een plan. Er is € 600.000 beschikbaar voor natuurverrijking. Hiervoor wordt aan een plan gewerkt.

Bomen Effect Rapportage (BER)

Alle bomen in het gebied zijn in beeld gebracht in de zogenoemde Bomen Effect Rapportage (BER). Per boom is de kwaliteit ervan beschreven. Op basis van deze rapportage zijn aanpassingen in het ontwerp van de weg doorgevoerd, waardoor een aantal bomen gespaard blijven.

Uit de definitieve telling in de BER blijkt nu dat in totaal 3.000 bomen verwijderd worden. De kap van deze bomen wordt gecompenseerd.


Lucht en geluid

De gevolgen van de aanleg van de Westelijke ontsluiting voor luchtkwaliteit en geluid zijn in kaart gebracht. De resultaten hiervan zijn inzichtelijk gemaakt. Op enkele plekken zijn maatregelen ontworpen om te voldoen aan de wettelijke kaders.

Verkeersmodel

Bij de raadsbesluiten over de Westelijke ontsluiting zijn de verkeerskundige nut en noodzaak aangetoond met verkeersmodelberekeningen. Een uitleg van het verkeersmodel van de Westelijke ontsluiting staat beschreven in een notitie uit september 2015.

Naar aanleiding van vragen bleek in maart 2018 dat het verkeersmodel 2011 een fout bevat. Het model van 2014 is echter gebruikt voor alle procedures en in dat model is wel gerekend met de juiste gegevens. Een uitleg staat in het collegebericht van maart 2018. Met betrekking tot de bestemmingsplanprocedure zijn er dan ook geen onjuiste verkeersgegevens gebruikt.

Als aanvulling op het collegebericht van maart is de gemeenteraad begin mei nader geïnformeerd over het verkeersmodel met het collegebericht ‘Westelijke ontsluiting – verkeersmodel, MKBA, financiële risico’s’.

Bij dit collegebericht zit een bijlage met een toelichting toepassing verkeersmodel bij Westelijke Ontsluiting

De cijfers over het aantal banen in Amersfoort die worden gepubliceerd via AmersfoortInCijfers.nl zijn gewijzigd. Een nadere uitleg hierover is in het bericht ‘Aantal banen in Amersfoort in de lift’ te lezen.

Natuurcompensatie

De gemeente ontwikkelt op eigen initiatief de Melksteeg: een verbindingszone van nieuwe natuur dat de Utrechtse Heuvelrug moet verbinden met de Eemvallei. Het project Melksteeg was in 2017 de winnaar van de provinciale natuurprijs Groene Kroon. De jury van de Groene Kroon gaf aan onder de indruk te zijn van het feit dat een gemeente een dergelijk project initieert. “Het sluit feilloos aan bij de natuurvisie van de provincie waarbij icoonsoorten, aandachtsoorten en natuurparels op unieke wijze worden betrokken.”

Een uitleg over de natuurcompensatie Melksteeg is te zien in onderstaand filmpje:

Bestuurlijke besluiten

Over het project Westelijke ontsluiting zijn in de afgelopen jaren heel veel besluiten genomen. De meest recente besluiten zijn hieronder opgenomen. Eerdere besluiten zijn in het projectarchief te vinden.

In de gemeenteraad op 6 november 2018 heeft op verzoek van SP en Amersfoort2014 een rondetafelgesprek plaatsgevonden over ‘Westelijke ontsluiting, de feiten op een rij’. Tijdens Het Besluit in de raad van 6 november 2018 is het raadsvoorstel ‘afwijzing verzoek om bestemmingsplan Westelijke ontsluiting te herzien’ aangenomen.

In de collegevergadering van 25 september 2018 heeft het college van B&W een aantal collegebesluiten genomen met betrekking tot de Westelijke ontsluiting.

Second opinion budget

Passen de plannen voor de Westelijke ontsluiting wel binnen het beschikbare budget? Is er voldoende geld vrij gemaakt voor onvoorziene risico’s? En is dat ook zo volgens een onafhankelijke tweede partij?

Uit de second opinion blijkt dat de budgetraming voldoet aan de door de raad gestelde randvoorwaarden én dat de plannen ook volgens de onafhankelijke tweede berekening binnen het beschikbare budget vallen.

De raad nam op 4 september 2018 de Motie 2018-079M aan. Hierin vroeg de raad de griffie om een second opinion op de financiële raming te laten uitvoeren. Hierin moest in ieder geval worden gekeken naar de gehanteerde uitgangspunten, deugdelijkheid van de berekeningen en de volledigheid van het beeld. De uitkomst van deze second opinion moest tegelijk met de raming van het budget worden aangeboden aan de raad.

Budgetraming Westelijke Ontsluiting

In de Raadsinformatiebrief 2018 – 106 met de bijlage worden deze vragen beantwoord. Het laat zien hoe de gemeente tot een berekening van de kosten is gekomen. Dit is zoals gebruikelijk in stappen gegaan, waarbij eerst werd uitgegaan van een ‘verlanglijstje’ met alles wat binnen het project ideaal zou zijn. Daarna is gekeken wat efficiënter kon en welke luxe niet nodig was. Zo is gekomen tot een uiteindelijk ontwerp. Dit pas binnen het budget.

Veelgestelde vragen

Hoe breed wordt het viaduct voor fietsers en voetgangers?
In het plan is altijd uitgegaan van een fietspad van 4 meter (2 x 2 meter) voor fietsers. Dit blijft in het aangepaste voorstel ook 4 meter. Het hele viaduct wordt wel smaller. De ruimte wordt onder andere gewonnen door het voetpad van 2 naar 1,5 meter te brengen en door de leuningen niet meer op het viaduct te zetten, maar aan de zijkant te bevestigen.

Welke gevolgen heeft het inkorten van de vrije lengte van het viaduct voor fietsers en voetgangers?
Dit heeft geen gevolgen voor gebruikers van het viaduct. Het viaduct wordt langer ondersteund door zand in plaats van een pilaar.

Waarom is er gekozen om Arcadis, het bureau dat het ontwerp van de Westelijke Ontsluiting maakt, alleen de bouwkosten te laten berekenen?
Kosten die de gemeente zelf gaat maken, zoals voor bijvoorbeeld de grondverwerving, planologische procedures en verlegging van de kabels en leidingen, kan de gemeente zelf het beste inschatten. Daarom heeft de gemeente Arcadis verzocht om alleen een aannemersbegroting te maken in plaats van een projectraming.
De berekening van de gemeente én de berekening van Arcadis zijn doorgelicht in de second opinion.

Is er door de gemeente gesproken met Arcadis over de aannemersraming en heeft dit geleid tot aanpassingen?
Vanzelfsprekend is er met hen overleg gevoerd. Pas in de raming worden alle posten benoemd en blijkt soms dat de opdrachtgever en het bureau een andere inschatting hebben van de werkwijze van de aannemer en de kosten die de aannemer hiervoor zal offreren. Dit stem je af in diverse gesprekken.

Verslagen bewonersbijeenkomsten 2014, 2015 en 2016

Natuurcompensatie en -verrijking

Daam Fockemalaan

Aletta Jacobslaan

BW-laan Noord

Fietsviaduct

Kijk voor oudere verslagen en andere documenten in het projectarchief.

Projectarchief

Lees meer over de voorgeschiedenis en besluitvorming in het projectarchief. Daar vindt u ook oudere verslagen, presentaties, video’s en tekeningen.

Contact

Helmer Nijland (projectmanager)

H.Nijland@amersfoort.nl

Anton van der Beek (projectleider)

AD.vanderbeek@amersfoort.nl