Westelijke ontsluiting

Doorgaand verkeer in West-Amersfoort rijdt nu door een woonwijk en over een gelijkvloerse spoorwegkruising. Om de leefbaarheid en de doorstroming van zowel het wegverkeer als het spoorverkeer te verbeteren, realiseert de gemeente Amersfoort de Westelijke Ontsluiting. Hierdoor gaat het doorgaande verkeer straks niet meer door de woonwijk, maar om de Beroemde Vrouwenbuurt heen en onder het spoor door. Zo blijft de bereikbaarheid gegarandeerd en wordt het schoner, stiller en veiliger.

Doelen en resultaten

In de toekomstige situatie rijden de auto’s straks onder het spoor door en kruisen fietsen en voetgangers het spoor met een brug. Vanaf de fietsbrug is het ecoduct over de weg te zien.


Bovenstaande tekening geeft een indruk van de toekomstige situatie van de Westelijke Ontsluiting.

Het hele plan Westelijke Ontsluiting in vogelvlucht

Animatie-video van Westelijke Ontsluiting; de route vanuit het perspectief van een automobilist

Website met 'bolfoto’s (panorama fotografie) van de nieuwe situatie

Nieuwe natuur

Rondom de nieuwe weg worden nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast wordt op andere plaatsen in Bos Birkhoven bos hersteld. De huidige parkeerplaatsen van Het Utrechts Landschap, van de hockeyvelden en het Bosbad liggen op een cruciale plek in de ecologische verbinding. Daarom zijn ze verplaatst naar een nieuw duurzaam aangelegd parkeerterrein direct naast de hockeyvelden. Het parkeerterrein in het bos is opgeheven. Deze oude parkeerplaatsen zijn met bomen en heesters beplant, waardoor de ecologische verbinding breder wordt en beter gaat functioneren. In de Melksteeg richten we een nieuw natuurgebied in met een gemengd droog en nat terrein.

Planning

De aanbestedingsfase staat ‘on hold’ omdat de gegadigden (aannemers) die meedoen met de aanbesteding het plafondbedrag te laag vonden, zie ook de Raadsinformatiebrief nr. 2020-056.

Naar aanleiding hiervan is een verschillenanalyse en een scenario-analyse gemaakt:

 • De verschillenanalyse maakt het hoe en waarom van de verschillen tussen de eerste globale ramingen van de aannemers en het plafondbedrag inzichtelijk, en geeft een aanbeveling voor een nieuw plafondbedrag, zie hiervoor collegebericht 2021-045*
 • De scenario-analyse maakt de gevolgen inzichtelijk voor een aantal verschillende scenario’s, zoals met ongewijzigde scope doorgaan, de scope reduceren of het project helemaal stoppen. Zie hiervoor collegebericht 2021-062* Als gevolg van de lopende aanbesteding zijn de bijlagen bij de beide analyses deels ‘geanonimiseerd’.

Ook is medio 2020 een lobby-traject opgestart om aanvullend extern budget te verkrijgen. Daarnaast is ProRail bezig met het verwerven van Europese subsidie voor het project. De 1e aanvraag is hiervoor medio maart ingediend. Zie hiervoor ook collegebericht 2021-062.

Het college en uiteindelijk de raad moeten besluiten hoe het project nu vervolgd wordt. Over de planning is daardoor weinig te zeggen, behalve dat er vertraging optreedt. Deze vertraging is per scenario verschillend. In de scenario-analyse is de globale planning per scenario inzichtelijk gemaakt.

  Planning per kwartaal

  Voortgang verleggingen kabels en leidingen

  Het gaat voorspoedig met de aanleg van de kabels en leidingen door de nutsbedrijven. De meeste nieuwe kabels en leidingen zijn inmiddels aangelegd, de nutsbedrijven zijn ondertussen begonnen met het aan elkaar lassen van de nieuwe leidingen aan het bestaande netwerk. Ook is begonnen met het verwijderen van de oude kabels en leidingen. Voor de meeste kabels en leidingen geldt dat dit niet tegelijkertijd kan gebeuren. Pas na het in werking stellen van de nieuwe leiding kan de oude leiding worden verwijderd. Daardoor is het helaas noodzakelijk om dezelfde weg herhaaldelijk open te breken. Het alternatief zou zijn dat de weg gedurende langere periode open zou liggen en daarmee buiten gebruik zou zijn. Vanwege het zoveel mogelijk beperken van de overlast is dit geen wenselijke situatie.

  Stedin is verantwoordelijk voor zowel gas als elektra, vanuit veiligheidsoverwegingen mag in dezelfde sleuf niet tegelijkertijd aan gas en elektra worden gewerkt. Ook dat zorgt ervoor dat dezelfde straat vaker moet worden opengebroken.

  Een aantal werkzaamheden aan telecomleidingen gebeurt in de avond en nachtelijke uren. Dat betreffen laswerkwerkzaamheden als nieuwe leidingen worden verbonden met bestaande, in werking zijnde, telecomleidingen. Vanwege de leveringszekerheid van de telecomdiensten (telefoon en internet) worden deze werkzaamheden niet overdag uitgevoerd. De voorbereidende en afrondende werkzaamheden gebeuren wel overdag. Dat betekent dat straten worden opgebroken en dat er afzettingen met bijbehorende omleidingen worden geplaatst en weer worden weggehaald zonder dat overdag werkzaamheden aan kabels zichtbaar zijn.

  Planning

  Hieronder vindt u de planning per kwartaal. Als er in uw straat werkzaamheden plaatsvinden wordt u door de nutbedrijven hierover vooraf geïnformeerd.

  Kabels en Leidingen en ecologie

  Vanuit de gemeente blijven wij aandacht vragen bij de nutsbedrijven en hun aannemers voor het ecologisch werkprotocol.

  Waar nodig worden beschermende maatregelen aangebracht voor de fauna in het gebied waar de aannemers aan het werk zijn. De RUD en de ecologen van de gemeente houden dit nauwlettend in de gaten. Ook houden de aannemers sinds najaar 2020 logboeken bij van de maatregelen die zij treffen tijdens hun werkzaamheden. Deze info wordt gedeeld met het projectteam Westelijke Ontsluiting.

  De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) handelt meldingen af, verleent vergunningen en handhaaft wetten, regels en verbodsbepalingen op het gebied van milieu, natuur, landschap, water en veiligheid.

  In dat kader inspecteren de handhavers van de RUD, en ook de ecologen van de gemeente, met regelmaat of de werkzaamheden van de nutsbedrijven conform het ecologisch werkprotocol uitgevoerd worden. Tot nu toe is de RUD zeer goed te spreken over de werkwijze van de aannemers. De enkele keer dat dit niet het geval is, wordt de aannemer hier op aangesproken en worden aanwijzingen direct opgevolgd.

  Achtergronden bij het project

  De gemeenteraad van Amersfoort spreekt sinds 2005 over de Westelijke Ontsluiting. Er zijn tientallen varianten zorgvuldig onderzocht en besproken. De belangrijkste besluiten van de gemeenteraad zijn:

  Besluit tracé, 9 juli 2013

  Besluit budget, 17 december 2013

  Besluit ontwerp, 24 november 2015

  Besluit bestemmingsplan, 11 oktober 2016

  Ga voor alle bestuurlijke informatie zoals collegeberichten en raadsbesluiten naar Politiek Portaal Amersfoort. Waar actuele politieke discussies over de keuzes in het project vragen om documenten of nadere informatie vindt u die bij de agenda van de gemeenteraad.

  U kunt daarnaast de documenten opvragen bij het projectsecretariaat; Simone Koster.

  Zie ook

  Bestaande natuur

  Nieuwe natuur

  Fietsers en voetgangers

  Actuele documenten

  Contact

  U kunt Simone Koster e-mailen met uw vragen over het project. E-mail Simone Koster

  De gemeente is daarnaast telefonisch bereikbaar via het Klant Contact Centrum:

  14033

  Nieuwsbrief:

  Op deze website informeren wij u over het project. Om lid te worden van de nieuwsbrief kunt u zich

  AANMELDEN

  De nieuwsbrief wordt met regelmaat verstuurd.