Westelijke ontsluiting

Doorgaand verkeer in West-Amersfoort rijdt nu door een woonwijk en over een gelijkvloerse spoorwegkruising. Om de leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren realiseert de gemeente Amersfoort de Westelijke Ontsluiting. Hierdoor gaat het doorgaande verkeer straks niet meer door de woonwijk, maar om de Beroemde Vrouwenbuurt heen en onder het spoor door. Zo blijft de bereikbaarheid gegarandeerd en wordt het schoner, stiller en veiliger.

Doelen en resultaten

In de toekomstige situatie rijden de auto’s straks onder het spoor door en kruisen fietsen en voetgangers het spoor met een brug. Vanaf de fietsbrug is het ecoduct over de weg te zien.


Bovenstaande tekening geeft een indruk van de toekomstige situatie van de Westelijke Ontsluiting.

Het hele plan Westelijke Ontsluiting in vogelvlucht

Animatie-video van Westelijke Ontsluiting; de route vanuit het perspectief van een automobilist

Website met 'bolfoto’s (panorama fotografie) van de nieuwe situatie

Nieuwe natuur

Het groen dat voor de aanleg verwijderd moet worden, wordt gecompenseerd door de aanleg van nieuwe natuur. Deze komt deels rondom de weg en deels in de Melksteeg. Als het project klaar is, is er 2,4 hectare meer groen dan nu. Daarnaast is er aandacht voor de bestaande flora en fauna. Zo kunnen dieren op zes plaatsen veilig onder of over de Westelijke Ontsluiting oversteken. Lees meer over de nieuwe natuur en over de maatregelen om de bestaande natuur te beschermen.

Planning

Het project Westelijke ontsluiting loopt nog een aantal jaren. Dit is de globale planning:

Voorbereidende werkzaamheden, 2020

  • Verleggen kabels en leidingen
  • Verwerven percelen/ afronden onteigeningsprocedure (mei 2020 Kroonbesluit)

Realisatie Westelijke Ontsluiting 2020/2023

  • maart t/m juni 2020: inschrijvingsfase geselecteerde aannemers
  • juni 2020: indienen inschrijving/aanbieding
  • september/ oktober 2020: voorlopige gunning/gunning
  • najaar 2020 t/m medio 2021: ontwerpfase aannemer
  • medio 2021 - 2023: uitvoering
  • 2021 realisatie vervangende natuur (boscompensatie Westelijke Ontsluiting)
  • herinrichting Daam Fockemalaan (eind 2023/ begin 2024)

Planning per kwartaal

Het gaat voorspoedig met de aanleg van de kabels en leidingen door de nutsbedrijven. De komende periode worden de kabels en leidingen langs de Barchman Wuytierslaan ‘noord’ en bij de kruising Amsterdamseweg – Birkstraat aangelegd. Daarom zijn er op een aantal locaties beschermende maatregelen getroffen voor de aanwezige bomen. Ook worden binnenkort aan de zuidwestzijde van het Belgenmonument, net naast het ‘gele’ pad, een aantal kabels en leidingen aangelegd. Om de zandhagedissen te beschermen die op deze locatie voorkomen, zal een reptielenscherm worden geplaatst en zullen de hagedissen eerst weggevangen worden.

Er zijn meerdere nutspartijen in het gebied bezig, vaak ook op verschillende locaties. Daarom geven we per kwartaal een globale planning van de werkzaamheden en worden de aanwonenden met een huis-aan-huisbrief geïnformeerd over de exacte werkzaamheden.

Nieuwe natuur op de oude parkeerplaatsen Sportpark Birkhoven

De herinrichting van de voormalige parkeerplaatsen Sportpark Birkhoven is afgerond. Waar ooit vele tientallen bezoekers hun auto’s parkeerden, is nu in nauwe samenwerking met het Utrechts Landschap een stukje nieuwe natuur aangelegd. Dit nieuwe stukje recreatief bos gaat onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bezoekers van het (sportpark) Bos Birkhoven kunnen nu vanaf de nieuwe parkeerplaats via een meanderend wandelpad, voorzien van bankjes, naar het bestaande bos Birkhoven lopen. Daar sluit het pad aan op het nieuw aangelegde fiets-/voetpad van klei en schelpen.

De nieuwe aanplant bestaande uit meidoorn, hazelaar en winterlinde, loopt op dit moment uit en de opkomende groene waas als gevolg van de nieuwe knoppen en de jonge blaadjes laat nu al zien, hoeveel mooier dit stukje Amersfoort in de toekomst nog gaat worden.

De nieuwe parkeerplaatsen worden ook goed gebruikt, hoewel het nu tijdelijk wat minder is. Sinds een aantal weken is het mogelijk om hier je elektrische auto op te laden terwijl je een wandeling maakt, het Bosbad bezoekt of naar het Dierenpark gaat. ParknCharge heeft op ons verzoek vier laadpalen geplaatst die recent zijn aangesloten.

Asfaltcollectoren - WKO

Door asfaltcollectoren in het asfalt aan te leggen kan er met een weg, in combinatie met een warmte-koude-opslag (WKO) in de bodem, warmte en koude worden opgewekt en geleverd. Asfaltcollectoren zijn te vergelijken met een soort van vloerverwarming in de weg. Door de leidingen in de weg stroomt water, dat in de zomer de warmte van de zon opvangt. Deze warmte wordt door middel van een WKO-systeem in de grond opgeslagen om vervolgens in de winterperiodes te gebruiken om gebouwen te verwarmen. In de winterperiode is het proces andersom. Dan wordt koud water in de bodem opgeslagen om ’s zomers gebouwen juist te koelen. Het grote bijkomende voordeel is dat met dit systeem in de winter de weg wordt opgewarmd en dus sneeuw- en ijsvrij blijft, terwijl in de zomer de weg relatief koel blijft en daardoor een langere levensduur heeft.

De raad heeft op 24 maart 2020 besloten dit WKO-systeem ook in de omgeving van de Westelijke Ontsluiting te willen gaan toepassen. Hiermee kan veel gas worden bespaard. Om dat mogelijk te maken worden tijdens aanleg van de Westelijke Ontsluiting de asfaltcollectoren al meegenomen. Immers, als de weg eenmaal is aangelegd, is de kans om deze asfaltcollectoren alsnog aan te leggen voorbij vanwege de hoge kosten.

Aanbesteding

De aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting wordt vanwege rectificatie van een procedurefout opnieuw gestart. Na de selectiefase ontvangen de geselecteerde aannemers een zogeheten aanbestedingsleidraad. Hierin staan spelregels en kwaliteitscriteria opgenomen die horen bij de aanbesteding. Vervolgens hebben de geselecteerde aannemers van april tot en met augustus 2020 de mogelijkheid om de bieding uit te werken. Naar verwachting vindt voorlopige gunning plaats in september 2020 en de definitieve gunning in oktober 2020.

Achtergronden bij het project

De gemeenteraad van Amersfoort spreekt sinds 2005 over de Westelijke Ontsluiting. Er zijn tientallen varianten zorgvuldig onderzocht en besproken. De belangrijkste besluiten van de gemeenteraad zijn:

Besluit tracé, 9 juli 2013

Besluit budget, 17 december 2013

Besluit ontwerp, 24 november 2015

Besluit bestemmingsplan, 11 oktober 2016

Ga voor alle bestuurlijke informatie zoals collegeberichten en raadsbesluiten naar Politiek Portaal Amersfoort. Waar actuele politieke discussies over de keuzes in het project vragen om documenten of nadere informatie vindt u die bij de agenda van de gemeenteraad.

U kunt daarnaast de documenten opvragen bij het projectsecretariaat; Simone Koster.

Zie ook

Bestaande natuur

Nieuwe natuur

Onderzoek en kap

Fietsers en voetgangers

Actuele documenten

Contact

U kunt Simone Koster e-mailen met uw vragen over het project. E-mail Simone Koster

De gemeente is daarnaast telefonisch bereikbaar via het Klant Contact Centrum:

14033

Nieuwsbrief:

Op deze website informeren wij u over het project. Om lid te worden van de nieuwsbrief kunt u zich

project.general_error_message

De nieuwsbrief wordt met regelmaat verstuurd.