Westelijke ontsluiting

Doorgaand verkeer in West-Amersfoort rijdt nu door een woonwijk en over een gelijkvloerse spoorwegkruising. Om de leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren realiseert de gemeente Amersfoort de Westelijke Ontsluiting. Hierdoor gaat het doorgaande verkeer straks niet meer door de woonwijk, maar om de Beroemde Vrouwenbuurt heen en onder het spoor door. Zo blijft de bereikbaarheid gegarandeerd en wordt het schoner, stiller en veiliger.

Doelen en resultaten

In de toekomstige situatie rijden de auto’s straks onder het spoor door en kruisen fietsen en voetgangers het spoor met een brug. Vanaf de fietsbrug is het ecoduct over de weg te zien.


Bovenstaande tekening geeft een indruk van de toekomstige situatie van de Westelijke Ontsluiting.

Het hele plan Westelijke Ontsluiting in vogelvlucht

Animatie-video van Westelijke Ontsluiting; de route vanuit het perspectief van een automobilist

Website met 'bolfoto’s (panorama fotografie) van de nieuwe situatie

Nieuwe natuur

Het groen dat voor de aanleg verwijderd moet worden, wordt gecompenseerd door de aanleg van nieuwe natuur. Deze komt deels rondom de weg en deels in de Melksteeg. Als het project klaar is, is er 2,4 hectare meer groen dan nu. Daarnaast is er aandacht voor de bestaande flora en fauna. Zo kunnen dieren op zes plaatsen veilig onder of over de Westelijke Ontsluiting oversteken. Lees meer over de nieuwe natuur en over de maatregelen om de bestaande natuur te beschermen.

Planning

Het project Westelijke ontsluiting loopt nog een aantal jaren. Dit is de globale planning:

Voorbereidende werkzaamheden, 2020

  • Verleggen kabels en leidingen
  • Verwerven percelen/ afronden onteigeningsprocedure (mei 2020 Kroonbesluit)

Realisatie Westelijke Ontsluiting 2020/2024

Onder voorbehoud van het vervolg na de ‘on hold’ fase:

  • medio 2022– 2024: uitvoering
  • 2021 realisatie vervangende natuur (boscompensatie Westelijke Ontsluiting)
  • Herinrichting Daam Fockemalaan (eind 2024/begin 2025)

Planning per kwartaal

Voortgang verleggingen kabels en leidingen

Het gaat voorspoedig met de aanleg van de kabels en leidingen door de nutsbedrijven. De meeste nieuwe kabels en leidingen zijn inmiddels aangelegd, de nutsbedrijven zijn ondertussen begonnen met het aan elkaar lassen van de nieuwe leidingen aan het bestaande netwerk. Ook is begonnen met het verwijderen van de oude kabels en leidingen. Voor de meeste kabels en leidingen geldt dat dit niet tegelijkertijd kan gebeuren. Pas na het in werking stellen van de nieuwe leiding kan de oude leiding worden verwijderd. Daardoor is het helaas noodzakelijk om dezelfde weg herhaaldelijk open te breken. Het alternatief zou zijn dat de weg gedurende langere periode open zou liggen en daarmee buiten gebruik zou zijn. Vanwege het zoveel mogelijk beperken van de overlast is dit geen wenselijke situatie.

Stedin is verantwoordelijk voor zowel gas als elektra, vanuit veiligheidsoverwegingen mag in dezelfde sleuf niet tegelijkertijd aan gas en elektra worden gewerkt. Ook dat zorgt ervoor dat dezelfde straat vaker moet worden opengebroken.

Een aantal werkzaamheden aan telecomleidingen gebeurt in de avond en nachtelijke uren. Dat betreffen laswerkwerkzaamheden als nieuwe leidingen worden verbonden met bestaande, in werking zijnde, telecomleidingen. Vanwege de leveringszekerheid van de telecomdiensten (telefoon en internet) worden deze werkzaamheden niet overdag uitgevoerd. De voorbereidende en afrondende werkzaamheden gebeuren wel overdag. Dat betekent dat straten worden opgebroken en dat er afzettingen met bijbehorende omleidingen worden geplaatst en weer worden weggehaald zonder dat overdag werkzaamheden aan kabels zichtbaar zijn.

De KPN mast die achter het restaurant De Vlasakkers stond is gesloopt. De mast die daarvoor in de plaats is gekomen staat aan de andere zijde van het spoor, naast het toekomstige parkeerterrein van restaurant De Kabouterhut. Deze mast is inmiddels in gebruik genomen.

Planning

Hieronder vindt u de planning per kwartaal. Als er in uw straat werkzaamheden plaatsvinden wordt u door de nutbedrijven hierover vooraf geïnformeerd

Kabels en Leidingen en ecologie

Vanuit de gemeente blijven wij aandacht vragen bij de nutsbedrijven en hun aannemers voor het ecologisch werkprotocol.

De dagen worden al weer korter en in de ochtenden is het steeds later licht. Dat betekent extra aandacht voor de fauna in de omgeving van de werkzaamheden, met name voor de dassen, die in deze periode actief zijn. De jonge dassen zijn groot genoeg om er op uit te trekken en gaan op zoek naar een eigen woon- en verblijfsgebied. Wij hebben de aannemers gevraagd hier met hun werkzaamheden alert op te zijn en de RUD en de ecologen van de gemeente zullen dat nauwlettend in de gaten houden.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) handelt meldingen af, verleent vergunningen en handhaaft wetten, regels en verbodsbepalingen op het gebied van milieu, natuur, landschap, water en veiligheid.

In dat kader inspecteren de handhavers van de RUD, en ook de ecologen van de gemeente, met regelmaat of de werkzaamheden van de nutsbedrijven conform het ecologisch werkprotocol uitgevoerd worden. Tot nu toe is de RUD zeer goed te spreken over de werkwijze van de aannemers. De enkele keer dat dit niet het geval is, wordt de aannemer hier op aangesproken en worden aanwijzingen direct opgevolgd.

Nieuwe natuur op de oude parkeerplaatsen Sportpark Birkhoven

De herinrichting van de voormalige parkeerplaatsen Sportpark Birkhoven is afgerond. Waar ooit vele tientallen bezoekers hun auto’s parkeerden, is nu in nauwe samenwerking met het Utrechts Landschap een stukje nieuwe natuur aangelegd. Dit nieuwe stukje recreatief bos gaat onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bezoekers van het (sportpark) Bos Birkhoven kunnen nu vanaf de nieuwe parkeerplaats via een meanderend wandelpad, voorzien van bankjes, naar het bestaande bos Birkhoven lopen. Daar sluit het pad aan op het nieuw aangelegde fiets-/voetpad van klei en schelpen.

Bij de nieuwe parkeerplaatsen is het mogelijk om je elektrische auto op te laden. ParknCharge heeft op ons verzoek vier laadpalen geplaatst en aangesloten.

Asfaltcollectoren - WKO

Door asfaltcollectoren in het asfalt aan te leggen kan er met een weg, in combinatie met een warmte-koude-opslag (WKO) in de bodem, warmte en koude worden opgewekt en geleverd. Asfaltcollectoren zijn te vergelijken met een soort van vloerverwarming in de weg. Door de leidingen in de weg stroomt water, dat in de zomer de warmte van de zon opvangt. Deze warmte wordt door middel van een WKO-systeem in de grond opgeslagen om vervolgens in de winterperiodes te gebruiken om gebouwen te verwarmen. In de winterperiode is het proces andersom. Dan wordt koud water in de bodem opgeslagen om ’s zomers gebouwen juist te koelen. Het grote bijkomende voordeel is dat met dit systeem in de winter de weg wordt opgewarmd en dus sneeuw- en ijsvrij blijft, terwijl in de zomer de weg relatief koel blijft en daardoor een langere levensduur heeft.

De raad heeft op 24 maart 2020 besloten dit WKO-systeem ook in de omgeving van de Westelijke Ontsluiting te willen gaan toepassen. Hiermee kan veel gas worden bespaard. Om dat mogelijk te maken worden tijdens aanleg van de Westelijke Ontsluiting de asfaltcollectoren al meegenomen. Immers, als de weg eenmaal is aangelegd, is de kans om deze asfaltcollectoren alsnog aan te leggen voorbij vanwege de hoge kosten.

Aanbesteding

De aanbestedingsfase is ‘on hold’ gezet. Zie ook de berichtgeving elders op de website van gemeente Amersfoort of de Raadsinformatiebrief nr. 2020-056.

Achtergronden bij het project

De gemeenteraad van Amersfoort spreekt sinds 2005 over de Westelijke Ontsluiting. Er zijn tientallen varianten zorgvuldig onderzocht en besproken. De belangrijkste besluiten van de gemeenteraad zijn:

Besluit tracé, 9 juli 2013

Besluit budget, 17 december 2013

Besluit ontwerp, 24 november 2015

Besluit bestemmingsplan, 11 oktober 2016

Ga voor alle bestuurlijke informatie zoals collegeberichten en raadsbesluiten naar Politiek Portaal Amersfoort. Waar actuele politieke discussies over de keuzes in het project vragen om documenten of nadere informatie vindt u die bij de agenda van de gemeenteraad.

U kunt daarnaast de documenten opvragen bij het projectsecretariaat; Simone Koster.

Zie ook

Bestaande natuur

Nieuwe natuur

Onderzoek en kap

Fietsers en voetgangers

Actuele documenten

Contact

U kunt Simone Koster e-mailen met uw vragen over het project. E-mail Simone Koster

De gemeente is daarnaast telefonisch bereikbaar via het Klant Contact Centrum:

14033

Nieuwsbrief:

Op deze website informeren wij u over het project. Om lid te worden van de nieuwsbrief kunt u zich

AANMELDEN

De nieuwsbrief wordt met regelmaat verstuurd.