Vathorst Podium

De komende jaren wil Amersfoort samen met Heijmans Vastgoedontwikkeling en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst op kantorenlocatie Podium in de wijk Vathorst 440 woningen realiseren. Hiermee wordt een goede bijdrage geleverd aan de Amersfoortse woningbouwopgave. De woningen worden een mix van grondgebonden woningen en appartementen waarvan 35% sociale huur en 20% in het middensegment. Ook wordt er de mogelijkheid geboden om in plaats van een deel van de woningen 10.000 m² kantoor te realiseren, mits een kantoorgebruiker zich aanbiedt.

Vathorst Podium

Impressie

Bureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam heeft een stedenbouwkundige verkenning gemaakt, waarbij rond de huidige kantoren (VolkerWessels en Stater) en het in aanbouw zijnde Collectie Centrum Nederland woningen worden ingepast in een groene omgeving. Uit deze verkenning blijkt dat Podium ruimte biedt voor ongeveer 400 woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen.

Plangebied

Het plangebied van Vathorst Podium wordt begrensd door de Boerderijenboulevard aan de westkant, het spoor aan de noordkant en de verbindingsweg/ A28 aan de oost- en zuidkant (zie onderstaand figuur waarop het plangebied blauw omlijnd is aangegeven).

Nieuw bestemmingsplan


De gemeenteraad heeft op 10 november 2020 het besluit genomen voor een nieuw bestemmingsplan om woningbouw mogelijk te maken op de huidige kantorenlocatie Podium.

Bomenkap en nieuw groen

Op 27 oktober 2020 is er een kapvergunning aan het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst verstuurd voor het kappen van 353 bomen. De bomen waarvoor een kapvergunning is verleend kunnen niet worden ingepast, zijn niet levensvatbaar of zijn van onvoldoende kwaliteit. Bezwaar maken tegen de kapvergunning kan 6 weken vanaf de datum waarop het besluit is verstuurd. 

Voor Podium is een stedenbouwkundig plan opgesteld in verband met de herontwikkeling van kantoren naar woningbouw. In dit plan zijn twee groengebieden opgenomen:

  • Een landschapszone rondom het gebouw van Collectie Centrum Nederland dat ook gaat functioneren als infiltratiegebied van hemelwater.

  • Een groene zone als verbinding tussen het station en de bestaande kantoren.

Het nieuwe openbaar groen krijgt een parkachtige inrichting en wordt in een inrichtingsplan verder uitgewerkt. Hierbij worden minimaal 273 bomen aangeplant met als uitgangspunt biodiversiteit, klimaatbestendigheid en hemelwaterinfiltratie. Ondanks dat dit minder bomen zijn, zal de groenbeleving van het verblijfsgebied toenemen. De overige 80 bomen worden in overleg en op aanwijzen van de gemeente gecompenseerd op een nader te bepalen locatie in Vathorst.

Planning

Bestemmingsplan vaststellen Raadsbesluit 10 november 2020
Vastgesteld bestemmingsplan Ter inzage, 6 weken voor eventueel beroep bij Raad van State n.v.t.
Omgevingsvergunning kap van 353 bomen Ter inzage, 6 weken mogelijkheid voor indienen zienswijzen vanaf datum versturen besluit 27 oktober 2020 (datum versturen besluit)
Kap 353 bomen Na onherroepelijk bestemmingsplan Begin 2021
Start bouwrijpwerkzaamheden n.v.t. Begin 2021
Start bouw eerste woningen n.v.t. Na zomer 2021

Achtergrond bij het project

De gemeenteraad van Amersfoort spreekt sinds 2019 over herontwikkeling Vathorst Podium. Hieronder een overzicht van documenten:

Meer informatie

Raadsinformatiebrief De herontwikkeling van kantorenpark Podium

Contact

U kunt uw vragen mailen naar:

vathorstpodium@amersfoort.nl