Samen werken aan betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Amersfoort en de regio kan beter. Daarom hebben onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en gemeente de Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt opgesteld.

Voor de periode 2019-2021 bevat de agenda vier speerpunten. De gemeentelijke subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is gericht op deze speerpunten.

Van belang voor jongeren én werkgevers

Scholing die meer aansluit op de praktijk vergroot de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Bedrijven komen bovendien gemakkelijker aan geschikte arbeidskrachten. Hierdoor kunnen ze groeien en dat biedt onze regio economische kansen.

Uiteraard werken scholen en werkgevers al langer aan verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Sinds de start van de Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt in 2016 zijn in totaal 27 aanvragen voor een bijdrage uit het Toekomstfonds gehonoreerd. De projecten uit 2016 en 2017 zijn inmiddels afgerond. Dankzij de aanjaagfunctie van het Toekomstfonds zijn veel positieve en aansprekende resultaten bereikt, zoals te lezen is in de digitale verslagen van 2016 en 2017. Meer informatie over de lopende projecten vindt u hieronder.

BouwXtra, het bouwbedrijf voor studenten

Opzet van een studenten-bouwbureau waarin mbo-studenten samenwerken en zelfstandig projecten voor bouwbedrijven managen en uitvoeren. Studenten werken aan reële opdrachten en krijgen een binding met de praktijk. De opdrachten voor het studenten-bouwbedrijf worden geleverd door diverse MKB-bedrijven.

Samenwerkende partners zijn Bouwmensen Amersfoort, Bloemendal Bouw, Ossendrijver, Van de Burgt & Strooij, ROC MN.

Kijk voor meer informatie op www.bouwmensen.nl/amersfoort.

Brug naar een baan

Anderstalige leerlingen worden beter voorbereid op een MBO 1 opleiding of een baan, door het aanleren van de taal te combineren met praktijklessen en stages. Dit initiatief is bedoeld voor een specifieke doelgroep, waarvoor vaak maatwerk nodig is. In de opzet van het taalonderwijs wordt nauw aangesloten op de praktijk, in samenwerking met het praktijkonderwijs en het bedrijfsleven. Voor een goed resultaat is het belangrijk het bedrijfsleven in een vroeg stadium zo frequent mogelijk te betrekken.

Samenwerkingspartners zijn Taalcentrum Het Element, PR033college, Volvo Classics, Hoogvliet Neptunusplein.

Praktische aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Gericht op voortgezet onderwijs en mbo. Binnen een werkgroep organiseren ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen en studenten gezamenlijk projecten als de Week van Ondernemen en Dag van de Docent. Tijdens de Week van Ondernemen geven ondernemers gastlessen. De Dag van de Docent richt zich op de praktijk binnen bedrijven. In het initiatief is een nauwe samenwerking tussen een groot aantal scholen en bedrijven(netwerken) uit de regio.

Samenwerkende partners zijn VAB, VAO, MBO Amersfoort, ROC MN, Hoornbeeck College, Accent Praktijkonderwijs Amersfoort, Bedrijvenvereniging Amersfoort West, Bedrijvenvereniging De Hoef 2.0.

Robotica voor iedere vmbo-leerling

Vmbo-leerlingen leren programmeren met hulp van ouderejaars en mbo-studenten en bouwen een eigen robot. Bedrijven sluiten daarop aan met rondleidingen en gastlessen. Dit project combineert peer-to-peer onderwijs en robotica, een aansprekend vakgebied binnen de techniek. Er is gekozen voor een praktische maar ook veelzijdige aanpak, waarbij leerlingen een actieve rol krijgen in het leerproces van medeleerlingen. Het plan is goed uitgewerkt en vernieuwend. Er is bovendien een breed netwerk aan scholen en bedrijven betrokken.

Samenwerkende partners zijn Corderius College, ROC MN, AFAS, Stichting Technet Eemland

Kijk voor meer informatie op www.corderius.nl.

Techniek in onderwijs en bedrijf

Een gecombineerde aanpak binnen het techniekonderwijs van vmbo en mbo, gekoppeld aan praktijkleren bij bedrijven en een promotiecampagne over werken in de techniek. Een project met een breed scala aan scholen en bedrijven, gericht op een verrijking en actualisatie van het techniekonderwijs. Het project bouwt voort op eerdere samenwerkingsverbanden, waarbij nieuwe partners zich hebben aangesloten. Leerlingen worden in het hele traject betrokken en zijn vertegenwoordigd in het projectteam.

Samenwerkende partners zijn Meerwegen Scholengroep, MBO Amersfoort, Lomans Amersfoort, Opleidingsbedrijf IW Midden, Van den Hoogen Engineering, Vebo Beton & Staal, Heinen & Hopman Engineering, Style CNC Machines.

Kijk voor meer informatie op www.meerwegen.nl.

Kennismaken met werken in, aan en op het spoor

Een traject om mbo-studenten in de praktijk kennis te laten maken met het werken aan en op het spoor en de belangstelling voor deze sector te vergroten. Het project laat studenten op een speelse en aansprekende manier kennismaken met de spoortechniek. Dit kan bijdragen aan de interesse voor de gehele technische sector. Amersfoort kent veel bedrijven op gebied van de spoortechniek, de betrokken aannemers werken binnen het project samen.

Samenwerkingspartners zijn ROC MN, RailCenter Amersfoort.

Kijk voor meer informatie op www.railcenter.nl.

Lassimulatie challenge

Inzet van een hightech lassimulatie om leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo-studenten te laten beleven hoe het is om te werken in de techniek en de reputatie van de sector te verhogen. De inzet van een lassimulator zal leerlingen ongetwijfeld aanspreken, omdat ze in de praktijk kunnen ervaren wat lassen is. Het gaat om een sector waar grote behoefte is aan nieuw personeel. De inzet van de simulator kan eraan bijdragen dat de belangstelling van leerlingen voor de gehele technische sector wordt vergroot.

Samenwerkingspartners zijn Van Lodenstein College, Hoornbeeck College, Stichting Technet Eemland, Van den Brink Montage, Ridder Lastechniek.

Kijk voor meer informatie op www.vanlodenstein.nl.

Operatie Instroom Workforce Energietransitie 

Opzet van een nieuwe doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en mbo gericht op de energietransitie. Daarvoor is veel extra personeel nodig. Het is gericht op een zeer actueel thema, namelijk het voor de energietransitie benodigde technisch geschoolde personeel. In het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo wordt daar aandacht aan besteed en samen met bedrijven wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Hoe de leerlijn eruit gaat zien moet nog verder worden uitgewerkt.

Samenwerkingspartners zijn Energieambassade, Stichting Technet Eemland, Bloemendal Bouw, Farel College, ROC MN, Hoornbeeck College

Kijk voor meer informatie op www.energieambassade.nl.

Wijkkijk, voor meer zorgkeien in de wijk

Mbo-studenten in de zorg leren via individuele praktijkstages gecombineerd met een gezamenlijk leerprogramma de veelzijdigheid van het werken in de wijkzorg kennen. Dit project heeft een maatschappelijk zeer relevante doelstelling, namelijk dat meer mbo-studenten gaan kiezen voor de wijkverpleging. Het is een goed doordacht project met aandacht voor zowel praktische als theoretische vakinhoud, betrokkenheid van studenten bij het programma en het verbeteren van het imago van de wijkverpleging. Het project vertaalt de grote vraag vanuit de markt naar een behapbare werkwijze en kan daarmee het werken in de wijkverpleging echt aantrekkelijker maken voor studenten.

Samenwerkingspartners zijn ROC MN, Beweging 3.0 en Buurtzorg.

Amersfoort Hacking Health

Driedaagse zorg-hackaton waarbij mbo-studenten samen met professionals en patiënten aan de slag gaan met actuele vraagstukken in de gezondheidszorg. Het project sluit aan op het landelijke initiatief Dutch Hacking Health, waaraan verschillende studentensteden meedoen. Met dit project worden zowel Amersfoort als het mbo op de kaart gezet en kunnen mbo-studenten zorg hun innovatiekracht inzetten. Dat kan positief bijdragen aan het imago van de zorg. Het project sluit goed aan op bestaande samenwerkings-verbanden. Ook worden studenten vanuit andere opleidingen ingezet bij de organisatie van de hackaton. Voor een beperkt budget wordt een veelzijdig project neergezet.

Samenwerkingspartners zijn MBO Amersfoort en Apotheek Orion.

Brug naar een baan 2.0

Een project voor verschillende groepen anderstalige leerlingen die het aanleren van de taal combineren met praktijklessen en stages, als voorbereiding op een vervolgopleiding of baan. Het is bedoeld voor drie leeftijdsgroepen, 12-16 jaar, 16-18 jaar, 18 jaar en ouder. Voor de groep 16-18 jarigen liep afgelopen schooljaar een succesvolle pilot, ondersteund vanuit het Toekomstfonds. De deelnemers waren gemotiveerder en hun afwezigheid nam sterk af. De aanpak werkt dus goed en wordt met dit project verbreed naar andere doelgroepen. Ook wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld en is het plan om de verplichte inburgering in het gehele traject mee te nemen. Het subsidiebedrag is kleiner dan gevraagd omdat het volgens de voorwaarden niet mogelijk is subsidie te krijgen voor activiteiten die al eerder zijn gesubsidieerd vanuit het Toekomstfonds.

Samenwerkingspartners zijn Taalcentrum Het Element, Pro33college en Het Huis van Bartels.

De Gelukkige Stad is een Triple Helix Stad

Door middel van challenges met bedrijven en instellingen wordt een inspirerende multidisciplinaire leeromgeving voor hbo-studenten gecreëerd gericht op maatschappelijke uitdagingen. Dit project is bedoeld om de verbinding tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven via challenges te versterken. Dat biedt mooie kansen voor niet alleen het onderwijs, maar ook bedrijven in onze regio. Het is een ambitieus plan, waarbij multidisciplinaire teams van studenten met maatschappelijke vraagstukken aan de slag gaan. Positief is het voornemen om de aanpak op te nemen in de curricula van de opleidingen en er zelfs een aparte minor voor te maken, voor studenten van binnen en buiten Amersfoort.

Samenwerkingspartners zijn HU Amersfoort en Matchpoint Amersfoort.

Steun in de rug op weg naar werk

Mentoren uit het bedrijfsleven coachen minder zelfredzame mbo-studenten zodat zij zich beter kunnen ontplooien in de opleiding en praktijk en hun netwerk groter wordt. Dit project is gericht op het versterken van alle leefgebieden van deze groep studenten, zodat zij steviger in hun schoenen komen te staan. Positief is het enthousiasme vanuit het bedrijfsleven om studenten te gaan coachen. Binnen het project is een mooie link gelegd met het vitaliteitsbeleid van werkgevers. Hun medewerkers worden gestimuleerd om mentor van een student te worden en zo zelf ook nieuwe kennis en ervaring op te doen. Het zou goed zijn als het beroepsprofiel van de studenten hierin ook een plek kan krijgen.

Samenwerkingspartners zijn SOVEE, ROC MN, Matchpoint Amersfoort, Cmotions en het Franklin Covey Instituut.

Vier speerpunten

  • Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt van minder kansrijke jongeren op vo en mbo
  • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven
  • Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen
  • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

Extra impuls

De gemeentelijke subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt vergroot de kansen voor samenwerking tussen werkgevers en het onderwijs. Bestaande en nieuwe initiatieven kunnen sneller worden uitgevoerd. Verschillende projecten kregen in de periode 2016-2018 een bijdrage uit het Toekomstfonds. Ook in 2019 krijgt een aantal projecten subsidie.

onderwijs-arbeidsmarkt@amersfoort.nl

Resultaten projecten 2016 en 2017

De projecten van het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2016 en 2017 zijn afgerond. Lees over de mooie resultaten die geboekt zijn in het digitale verslag 2016 en het digitale verslag 2017.

Arbeidsmarktdashboard

Het arbeidsmarktdashboard geeft werkgevers inzicht in het aanbod van potentiële werknemers. Werkzoekenden en studenten vinden er informatie over hun kansen op de arbeidsmarkt.

U maakt gratis gebruik van het dashboard na registratie:
https://arbeidsmarktinzicht.nl/