Omgevingswet Amersfoort

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. In 2022 vervangt deze wet alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving (zoals wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water). De invoering van de wet is een behoorlijke omslag, ook voor bewoners, ondernemers en organisaties. Amersfoort bereidt zich erop voor.

Omgevingswet Amersfoort

Eén wet, één loket, één procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze (fysieke) leefomgeving.

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Vanaf 2022, met de nieuwe Omgevingswet geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. 

De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Samen aan de slag

Als gemeente bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet.. De belangrijkste instrumenten voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Hier gaan we mee aan de slag, samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere belanghebbenden.

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie voor Amersfoort komt te staan hoe de stad zich kan ontwikkelen tot 2030. Het gaat bijvoorbeeld over ruimte voor wonen, werken, milieu, verkeer, natuur en water. In de Omgevingsvisie staat ook hoe het gesteld is met de kwaliteit van de leefomgeving en hoe deze kwaliteit behouden of verbeterd wordt. Lees meer informatie over de Omgevingsvisie en hoe u daarover mee kunt denken.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt de huidige  bestemmingsplannen . Onder de Omgevingswet moet Amersfoort één omgevingsplan voor de hele gemeente vaststellen. Het Omgevingsplan gaat strakjes over meer dan alleen een goede ruimtelijke ordening. Want  alle regels voor de fysieke leefomgeving komen samen in het Omgevingsplan.

Straks wordt het makkelijker om te zien welke regels gelden in uw omgeving zodat u makkelijk kunt toetsen of een initiatief mogelijk is.

Participatiegids ruimtelijke ontwikkelingen

Wie een grote aanbouw aan zijn huis wil bouwen, nieuwe woningen wil realiseren of een zonneveld wil aanleggen, heeft niet alleen met de gemeente te maken voor een vergunning, maar ook met buren en andere belanghebbenden. Van de plannenmaker wordt verwacht dat hij de belanghebbenden betrekt bij het uitwerken van de plannen. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet onderstreept nog eens het belang van deze participatie.

De gemeente heeft een concept participatiegids opgesteld met handvatten voor het betrekken van belanghebbenden.

Inspraak op provinciale Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Milieueffectrapportage

Op 17 maart hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Op 4 september hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de Ontwerp Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld.

De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze zes weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. In het eerste kwartaal van 2021 zullen Provinciale Staten de definitieve versies van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening vaststellen.

Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht

In de Ontwerp Omgevingsvisie beschrijft de provincie hoe zij zich wil voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op de provincie afkomen en ruimte vragen. Denk daarbij aan de groeiende behoefte aan woningen en bereikbaarheid, de aantrekkende economie, de energietransitie, de klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemdaling. Slimme combinaties van functies en maatwerk per gebied zijn nodig om het mooie diverse landschap te behouden en versterken. De Ontwerp Omgevingsvisie laat zien hoe de provincie het fijne woon- en leefklimaat van de provincie Utrecht wil behouden en versterken. De Ontwerp Omgevingsvisie gaat over de hele provincie en is alleen bindend voor de provincie zelf.

Milieueffectrapport

Voor de Ontwerp Omgevingsvisie is een milieueffectrapport gemaakt (planMER). Hierin worden de milieu- en leefomgevingseffecten van het nieuwe beleid voor de fysieke leefomgeving beoordeeld en vergeleken met de effecten van het voortzetten van het huidige beleid. Doel is om de (milieu)effecten inzichtelijk te hebben ter ondersteuning van de besluitvorming over de Omgevingsvisie. Hiermee kunnen milieubelangen volwaardig worden meegewogen. Het milieueffectrapport is ter advisering aangeboden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.).

Ontwerp Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

De Ontwerp Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in de Ontwerp Interim Omgevingsverordening (Interimverordening), waarin de regels voor de leefomgeving zijn opgenomen. Zo’n 25 van de huidige verordeningen, regelingen en besluiten zijn geïntegreerd in deze Interimverordening. De regels zijn, daar waar nodig, herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. De verordeningen zijn samengevoegd met het oog op de toekomstige invoering van de Omgevingswet. De Interimverordening heeft juridische werking onder de huidige wetten. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, zal de Interimverordening vervangen worden door de Omgevingsverordening.

Terinzagelegging

De Ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening en het planMER liggen vanaf dinsdag 22 september 2020 tot en met maandag 2 november 2020 ter inzage. Ze zijn op papier tijdens kantooruren in te zien in het Huis voor de Provincie Utrecht en in de gemeentehuizen en waterschapshuizen.

Digitaal inzien van de documenten

U kunt de documenten als volgt digitaal inzien:

Informatieavonden

De provincie Utrecht organiseert nog twee online informatieavonden waar u meer informatie kunt krijgen en uw vragen kunt stellen over de documenten die ter inzage liggen.:

 • op 8 oktober 2020 (van 18.45 tot 22.15 uur)
 • op 12 oktober 2020 (van 18.45 tot 22.15 uur)

Het is noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de infomatieavonden.

Zienswijzen en opmerkingen

Van 22 september tot en met 2 november 2020 kan iedereen zienswijzen op de Ontwerp Omgevingsvisie en opmerkingen op de Ontwerp Interimverordening (vanaf nu zienswijzen) bij Provinciale Staten indienen op de documenten die ter inzage liggen.

Dit kan op verschillende manieren:

 • online via een ‘zienswijze-formulier’
  Het zienswijze-formulier vindt u op www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Dit formulier kunt u gebruiken voor de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het planMER. Als u de Ontwerp Omgevingsvisie of Ontwerp Interimverordening digitaal bekijkt, kunt u in de rechterbovenhoek van het scherm klikken (in de rode balk) op menu-optie “Inspraak” om het digitale zienswijze-formulier te openen.
 • digitaal via e-mail
  Stuur uw zienswijze aan: zienswijze.ogv@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.
 • schriftelijk via een brief
  Richt uw brief aan Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de commissiegriffier Omgevingsvisie de heer R.J. Poort, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.
 • mondeling op de hoorzitting
  Voor degenen die niet digitaal of schriftelijk kunnen reageren, bestaat de mogelijkheid om dit mondeling te doen Tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten op 26 oktober 2020 van 19.00 tot 22.00 uur, kunt u een mondelinge zienswijze indienen. U kunt hierbij niet in gesprek gaan met Provinciale Staten. De hoorzitting vindt plaats in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. U moet zich hiervoor aanmelden. Dit kan door te bellen met de statengriffie 06-53704438 of te mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl. Het is mogelijk dat de hoorzitting online wordt gehouden vanwege de coronacrisis. Op provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie vindt u de laatste stand van zaken.

Wij verzoeken u de zienswijze(n) zo beknopt en concreet mogelijk te formuleren. Wilt u ook aangeven welk(e) document, hoofdstuk(ken), onderwerp(en), artikel(en) het betreft. Hiermee zorgt u ervoor, dat u een zo concreet mogelijk antwoord krijgt op uw zienswijze.

Vervolg begin 2021

Alle ontvangen zienswijzen worden met een eerste reactie van de provincie (van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie) opgenomen in een concept Nota van Beantwoording. Iedereen die een zienswijze of opmerking heeft ingediend ontvangt een uitnodiging voor een hoorzitting. Wie dat wil kan daar de zienswijze toelichten en reageren op de concept Nota van Beantwoording. Vervolgens gaan Provinciale Staten de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening en de Nota van Beantwoording definitief vaststellen. Bij de vaststelling betrekken ze de Nota van Beantwoording en wat ze hebben gehoord bij de hoorzitting.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking, dan kunt u die stellen via omgevingswet@provincieutrecht.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

Contact

Carolien Drupsteen, programmamanager

omgevingswet@amersfoort.nl

14 033