Omgekeerd inzamelen van afval

Amersfoort stapt geleidelijk, tussen half 2017 en 2020, over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling. Dat noemen we omgekeerd inzamelen. Het afval dat herbruikbaar is haalt ROVA op aan huis.

Huishoudelijk afval kunt u straks met containers aan huis sorteren. De containers aan huis zijn voor papier, groente- fruit- en tuinafval (GFT) en voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Dit soort afval kan worden hergebruikt. We noemen het daarom geen afval meer, maar grondstoffen. Voor het afval dat overblijft komen ondergrondse afvalcontainers. Daarin kunt u ieder moment uw huishoudelijk restafval kwijt.

Planning

De invoering van omgekeerd inzamelen start geleidelijk, met maximaal 3.000 huishoudens tegelijk. Zo kan de introductie zorgvuldig gebeuren.

In 2019 staan de volgende wijken in de planning om te starten met het omgekeerd inzamelen: Kattenbroek, Zielhorst, Schothorst (Noord en Zuid), Soesterkwartier, Liendert en Rustenburg, Randenbroek en Schuilenburg, Vermeerkwartier en Leusderkwartier.

Ontwerp locatieplan Soesterkwartier ter inzage

Het Ontwerp locatieplan Soesterkwartier ligt van 12 september 2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze bij de gemeente indienen. Na deze periode wordt een Definitief locatieplan voor Soesterkwartier gemaakt en vastgesteld door het college. Op de overzichtskaart ziet u waar de ondergrondse containers voor restafval zijn gepland. U kunt uw zienswijze indienen door het online zienswijzeformulier in te vullen.

Locatieplannen

Bekijk hieronder de locatieplannen per gebied. Sommige locatieplannen zijn nog in conceptfase, anderen in ontwerpfase en sommige gebieden zijn al definitief.

Klik op het '+' teken in het bestand om verder in te zoomen op de kaart. De huizen en de stippen (aanduiding ondergrondse afvalcontainer) met dezelfde kleur laten zien waar bewoners van de huizen terecht kunnen voor hun restafval.

Woont u in een bovenwoning of appartement?

Voor bewoners van woningen die al gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval wordt het omgekeerd inzamelen van afval op een andere manier geregeld. U gaat uw restafval ook brengen naar de aangegeven ondergrondse verzamelcontainer. De voorzieningen voor het aanbieden van grondstoffen (oud papier, PMD, textiel en glas) blijven voorlopig ongewijzigd en worden in een later stadium waar nodig en waar mogelijk verder verbeterd.

Waar komen de nieuwe ondergrondse containers?

We toetsen de mogelijke locaties aan een aantal voorwaarden. Niet elke locatie is geschikt voor een ondergrondse container. Er wordt onder andere rekening gehouden met de 'af te leggen afstand' tussen woning en container. Ook de beschikbare ruimte in de wijk, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond en rolstoeltoegankelijkheid spelen mee. Het veilig kunnen legen van de containers en de bereikbaarheid van de locatie voor de afvalwagen zijn ook belangrijke factoren. Over de voorlopig gekozen locaties ontvangen bewoners een brief met informatie. Ook worden alle bewoners uitgenodigd voor een inloopbijeenkomsten in de buurt, waar iedereen vragen kan stellen. Bij twijfel over een locatie kan in overleg naar een alternatief worden gezocht.

Vervolgprocedure

Na de inloopbijeenkomsten wordt bekeken welke locaties eventueel gewijzigd worden. Daarna wordt het ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval voor het betreffende gebied vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het ontwerp locatieplan ligt dan 6 weken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Tijdens deze periode kunnen door belanghebbenden zienswijzen (reacties) bij de gemeente worden ingediend. U krijgt hierover t.z.t. opnieuw een brief. Nadat de periode voor het indienen van zienswijzen is verstreken wordt een definitief locatieplan gemaakt en vastgesteld door het college. En wordt gestart met het plaatsen van de containers.