Omgekeerd inzamelen van afval

Amersfoort stapt geleidelijk over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling. Dat noemen we omgekeerd inzamelen. Het afval dat opnieuw te gebruiken is, haalt ROVA op aan huis.

Ontwerp locatieplan ondergrondse containers 33830 en 33856 Vathorst

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 12 april 2022 het ontwerp locatieplan ondergrondse restafvalcontainers 33830 en 33856 Vathorst vastgesteld. Het ontwerp locatieplan is van woensdag 11 mei 2022 tot en met woensdag 22 juni 2022 hieronder in te zien. Hier vind je de overzichtskaarten, de zienswijzennota en het collegebesluit:

Bekijk de zienswijzennota en het collegevoorstel/besluit op Notubiz (externe website).

Je kunt met je DigiD via het online formulier jouw zienswijze indienen.

Locatieplannen

Bekijk hieronder de locatieplannen per gebied:

Voor bewoners van een bovenwoning of appartement

Voor bewoners van woningen die al gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval wordt het omgekeerd inzamelen van afval op een andere manier geregeld. Je gaat jouw restafval ook brengen naar de aangegeven ondergrondse verzamelcontainer. De voorzieningen voor het aanbieden van grondstoffen (oud papier, pmd, textiel en glas) blijven voorlopig hetzelfde. Die worden in een later stadium waar nodig en waar mogelijk verder verbeterd.

Waar komen de ondergrondse containers

We toetsen de mogelijke locaties aan een aantal voorwaarden. Niet elke locatie is geschikt voor een ondergrondse container. Er wordt onder andere rekening gehouden met de afstand die afgelegd moet worden tussen de woning en container. Ook de beschikbare ruimte in de wijk, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond en rolstoeltoegankelijkheid spelen mee. Daarnaast moet de container veilig geleegd kunnen worden en goed bereikbaar zijn voor de afvalwagen. Over de voorlopig gekozen locaties ontvangen bewoners een brief met informatie. Ook worden alle bewoners uitgenodigd voor een inloopbijeenkomsten in de buurt, waar iedereen vragen kan stellen. Bij twijfel over een locatie kan in overleg naar een alternatief worden gezocht.

Voor papier en glas kun je op de vertrouwde plekken in de stad terecht. Ook de verzamellocaties voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) blijven voorlopig bestaan. Je vindt op de website van ROVA een kaart met alle afvallocaties in de stad.

Vervolgprocedure

Na de inloopbijeenkomsten wordt bekeken welke locaties eventueel gewijzigd worden. Daarna wordt het ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval voor dat gebied vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het ontwerp locatieplan ligt dan 6 weken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Tijdens deze periode kunnen door belanghebbenden zienswijzen (reacties) bij de gemeente worden ingediend. Je krijgt hierover opnieuw een brief. Nadat de periode voor het indienen van zienswijzen is verstreken wordt een definitief locatieplan gemaakt en vastgesteld door het college. En wordt gestart met het plaatsen van de containers.