Omgekeerd inzamelen van afval

Amersfoort stapt geleidelijk, tussen half 2017 en 2021, over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling. Dat noemen we omgekeerd inzamelen. Het afval dat herbruikbaar is haalt ROVA op aan huis.

Definitief locatieplan ondergrondse containers Vathorst en Hooglanderveen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 12 oktober 2021 het definitief locatieplan ondergrondse restafvalcontainers Vathorst en Hooglanderveen vastgesteld. Het definitief locatieplan en de zienswijzenota zijn van donderdag 21 oktober 2021 tot en met woensdag 1 december 2021 hieronder in te zien. Hier vindt u de overzichtskaarten, de zienswijzennota en het collegebesluit.

Bekijk de zienswijzennota en het collegevoorstel/besluit op Notubiz (externe website).

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In het beroepsschrift moet worden aangegeven op welke containerlocatie het beroep betrekking heeft en waarom de beslissing niet juist gevonden wordt. Het betreffende besluit dient met het beroepsschrift meegestuurd te worden. Voor de behandeling van het beroepsschrift is een griffierecht verschuldigd.

Omgekeerd Inzamelen, hoe werkt dat nu precies?

Bekijk onderstaande video!

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

De meest gestelde vragen over omgekeerd inzamelen op een rijtje

Amersfoort stapt geleidelijk, tussen half 2017 en 2022, over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling. Dat noemen we omgekeerd inzamelen. Het afval dat herbruikbaar is (zoals PMD, GFT en papier) haalt ROVA op aan huis. Al het restafval wat overblijft kunt u naar een ondergrondse container in uw buurt brengen.

De gemeente Amersfoort streeft ernaar om minstens 70% van het afval gescheiden in te zamelen. Veel afval is namelijk heel goed bruikbaar als grondstof voor nieuwe producten. Met de invoering van omgekeerd inzamelen zetten we een belangrijke stap om dit doel te behalen. De gemeente biedt de service om gescheiden waardevolle grondstoffen thuis op te halen en vraagt bewoners zelf hun restafval weg te brengen. Het streven is dat er in de toekomst geen of minimaal restafval is.

Door Omgekeerd Inzamelen faciliteren we u bij het scheiden van grondstoffen. We maken dat makkelijk door aan huis aparte containers te bieden waar u PMD, GFT en papier in kunt scheiden. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft brengt u naar de ondergrondse container in uw wijk. Uit ervaring blijkt dat inwoners gemiddeld 2 x per week naar de ondergrondse restafvalcontainer lopen.

In de wijken Vathorst en Hooglanderveen verwachten we de ondergrondse containers eind 2021/ begin 2022 te plaatsen. Kort daarna krijgt u alle informatie en zullen we het Omgekeerd Inzamelen starten in uw wijk.

Bij de locatiekeuze wordt rekening gehouden met onder andere de afstand tussen kavel en afvalcontainer, de bereikbaarheid van de locatie, de ondergrondse infrastructuur, het aantal huishoudens dat wordt aangesloten op de container en de verkeersveiligheid.

Stankoverlast bij ondergrondse containers voor restafval komt nauwelijks voor. Door goede scheiding bevat het restafval steeds minder GFT-afval, waardoor het afval minder stinkt. Daarnaast worden de containers periodiek intern gereinigd.

Door de aanwezige dempers op de containerklep is bij normaal gebruik de geluidsproductie beperkt voor de omgeving. De ervaring leert dat deze geluiden verdwijnen in omgevingsgeluid. Daarnaast weten wij dat het gebruik in de nachtelijke uren door de aanwezigheid van een instructie op de container om na 22.00 uur de container niet te gebruiken, zeer beperkt is.

De leging van de container is vergelijkbaar met de huidige situatie waarbij de minicontainers worden opgehaald door een vrachtwagen.

Een ondergrondse container is tegenwoordig net zo gewoon als andere voorwerpen in het openbaar gebied zoals een meterkast, lantaarnpaal, vuilnisbak of bankje. Het bovengrondse deel van de container is van beperkt formaat. Ook de waarde van uw woning zal door de plaatsing van een ondergrondse container niet dalen.

De ervaring leert dat het bij 80% van de containers goed gaat en het netjes blijft rond de container. Wanneer we in een wijk starten met Omgekeerd Inzamelen communiceren we duidelijk over de “spelregels” en we zien ook actief toe op de naleving. Een afvalcoach van ROVA is gedurende drie maanden proactief aanwezig zijn en houdt in de gaten bij welke containers eventueel veel wordt bij geplaatst. De afvalcoach zal inwoners actief aanspreken en waar nodig handhaving inschakelen.

In de ondergrondse containers zit de nodige techniek. Alle containers staan in verbinding met ROVA via software. Die software registreert hoe vaak de klep opent. Wanneer de container voor 80% vol is, krijgt de planning van ROVA een seintje dat de container geleegd moet worden. De chauffeur zal diezelfde of de volgende dag de container komen legen. 

De ophaalfrequentie van GFT en papier blijft hetzelfde. PMD wordt iedere vier weken opgehaald.

Inwoners hoeven NIET - zoals in sommige andere gemeenten - te betalen voor elke kilo restafval die ze wegbrengen. Wel heeft het Rijk de belasting op de verbranding van restafval in 2019 verhoogt waardoor de hoogte van de afvalstoffenheffing zal stijgen. Nog een reden om te zorgen dat we minder restafval naar de afvalverbrandingsinstallatie hoeven te brengen.

De container registreert alleen het aantal klepopeningen. Er worden geen overige (en onnodige) gegevens geregistreerd in het kader van privacy.

Het aanpassen van de container met een nieuwe oranje deksel is arbeidsintensiever, waardoor de bijbehorende kosten groter zullen zijn. De oude containers worden gerecycled tot nieuwe containers.

Dat kan. U kunt hierover contact opnemen met het klantcontactcentrum van ROVA wanneer u de toegangspas heeft ontvangen voor de ondergrondse container.  U kunt van één ondergrondse container gebruikmaken, dus uw ‘oude’ container kunt u dan niet meer gebruiken.

De nieuwe regels gelden voor iedereen. Uitgangspunt is dat degene die verantwoordelijk is voor het doen of laten doen van de boodschappen ook verantwoordelijk is voor het weggooien of laten weggooien van het restafval in de hiervoor geplaatste verzamelsystemen. Hierbij is de inzet van mensen in het sociale netwerk van belang. Mochten er mensen in beeld zijn die desondanks toch nog een mogelijke maatwerkoplossing benodigd hebben, zal de ROVA met deze mensen in gesprek gaan. Het uitgangspunt is dat we mensen nooit met hun afval laten zitten.

De voorzieningen voor het aanbieden van grondstoffen (oud papier, PMD, textiel en glas) blijven voorlopig ongewijzigd en worden in een later stadium waar nodig en waar mogelijk verder verbeterd.

Deze wijkcontainers (incl. PMD) blijven voorlopig staan. De textiel en glasinzameling wordt niet gewijzigd voor de uitrol van Omgekeerd Inzamelen. U kunt op Amersfoort in Beeld terugvinden waar bij u in de buurt containers staan.

De PMD-container is maar in 1 maat (240 L) beschikbaar. Kleine PMD-containers zijn niet geschikt omdat de PMD eigenschappen ervoor zorgen dat het kan blijven klemmen tijdens de lediging. Als u verwacht dat u (net) te weinig PMD-capaciteit heeft vanwege een groter gezin, kunt u via de ROVA een aanvraag doen voor een 2de PMD-container. Uiteraard kunt u voor het laatste beetje ook de overloopvoorzieningen in de wijk blijven gebruiken.

Op de ROVA-site is een zeer uitgebreide lijset te vinden van wat waarin moet of u kunt direct contact opnemen met het KCC van de ROVA.

Planning

De volgende wijken staan in de planning om te starten met het omgekeerd inzamelen:

Kruiskamp, Schuilenburg, Randebroek, Koppel, Scheltussingel e.o. Najaar 2020
Vermeerkwartier, Zonnehof, Leusderkwartier, deel Bergkwartier (OVS-gedeelte) Voorjaar 2021
Hooglanderveen, Vathorst Zomer 2021

Locatieplannen

Bekijk hieronder de locatieplannen per gebied. Sommige locatieplannen zijn nog in conceptfase, anderen in ontwerpfase en sommige gebieden zijn al definitief.

Klik op het '+' teken in het bestand om verder in te zoomen op de kaart. De huizen en de stippen (aanduiding ondergrondse afvalcontainer) met dezelfde kleur laten zien waar bewoners van de huizen terecht kunnen voor hun restafval.

Woont u in een bovenwoning of appartement?

Voor bewoners van woningen die al gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval wordt het omgekeerd inzamelen van afval op een andere manier geregeld. U gaat uw restafval ook brengen naar de aangegeven ondergrondse verzamelcontainer. De voorzieningen voor het aanbieden van grondstoffen (oud papier, PMD, textiel en glas) blijven voorlopig ongewijzigd en worden in een later stadium waar nodig en waar mogelijk verder verbeterd.

Waar komen de nieuwe ondergrondse containers?

We toetsen de mogelijke locaties aan een aantal voorwaarden. Niet elke locatie is geschikt voor een ondergrondse container. Er wordt onder andere rekening gehouden met de 'af te leggen afstand' tussen woning en container. Ook de beschikbare ruimte in de wijk, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond en rolstoeltoegankelijkheid spelen mee. Het veilig kunnen legen van de containers en de bereikbaarheid van de locatie voor de afvalwagen zijn ook belangrijke factoren. Over de voorlopig gekozen locaties ontvangen bewoners een brief met informatie. Ook worden alle bewoners uitgenodigd voor een inloopbijeenkomsten in de buurt, waar iedereen vragen kan stellen. Bij twijfel over een locatie kan in overleg naar een alternatief worden gezocht.

Voor papier en glas kunt u op de vertrouwde plekken in de stad terecht. Ook de verzamellocaties voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) blijven voorlopig bestaan. U vindt op de website van ROVA een kaart met alle afvallocaties in de stad.

Vervolgprocedure

Na de inloopbijeenkomsten wordt bekeken welke locaties eventueel gewijzigd worden. Daarna wordt het ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval voor het betreffende gebied vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het ontwerp locatieplan ligt dan 6 weken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Tijdens deze periode kunnen door belanghebbenden zienswijzen (reacties) bij de gemeente worden ingediend. U krijgt hierover t.z.t. opnieuw een brief. Nadat de periode voor het indienen van zienswijzen is verstreken wordt een definitief locatieplan gemaakt en vastgesteld door het college. En wordt gestart met het plaatsen van de containers.