Omgekeerd inzamelen van afval

Amersfoort stapt geleidelijk, tussen half 2017 en 2021, over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling. Dat noemen we omgekeerd inzamelen. Het afval dat herbruikbaar is haalt ROVA op aan huis.

Huishoudelijk afval kunt u straks met containers aan huis sorteren. De containers aan huis zijn voor papier, groente- fruit- en tuinafval (GFT) en voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Dit soort afval kan worden hergebruikt. We noemen het daarom geen afval meer, maar grondstoffen. Voor het afval dat overblijft komen ondergrondse afvalcontainers. Daarin kunt u ieder moment uw huishoudelijk restafval kwijt.

Definitief locatieplan ondergrondse containers 33719 en 33731 in Kruiskamp vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 5 januari 2021 het definitief locatieplan ondergrondse restafvalcontainers voor de ondergrondse containers 33719 en 33731 in Kruiskamp vastgesteld.

Het definitief locatieplan en de zienswijzenota zijn van donderdag 14 januari 2021 tot en met woensdag 24 februari 2021 hieronder in te zien.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In het beroepsschrift moet worden aangegeven op welke containerlocatie het beroep betrekking heeft en waarom de beslissing niet juist gevonden wordt. Het betreffende besluit dient met het beroepsschrift mee gestuurd te worden. Voor de behandeling van het beroepsschrift is een griffierecht verschuldigd.

Ontwerp locatieplan Het Vermeerkwartier, Leusderkwartier, De Berg en Zonnehof

Het Ontwerp locatieplan voor de wijken Het Vermeerkwartier, Leusderkwartier, De Berg en Zonnehof is van donderdag 3 december 2020 tot en met woensdag 13 januari 2021 via de verschillende overzichtskaarten per wijk in te zien.

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze bij de gemeente indienen. Na deze periode wordt een Definitief locatieplan voor het Vermeerkwartier, Leusderkwartier, De Berg en Zonnehofgemaakt en vastgesteld door het college. Op de kaarten hieronder ziet u waar de ondergrondse containers voor restafval zijn gepland. U kunt uw zienswijze indienen door het zienswijzeformulier in te vullen. 

Ontwerp locatieplan ondergrondse containers 33719 en 33731 in Kruiskamp

Het Ontwerp locatieplan voor containers 33719 en 33731 in Kruiskamp ligt van donderdag 22 oktober tot en met woensdag 2 december 2020 ter inzage. Wegens corona niet op het stadhuis, maar alleen online. In het locatieplan zijn 2 nieuwe plekken bepaald waar ondergrondse restafvalcontainers geplaatst gaan worden aan de Witte de Withstraat en aan de Columbusweg in Kruiskamp.

Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze bij de gemeente indienen. Na deze periode wordt een Definitief locatieplan gemaakt en vastgesteld door het college.

Op overzichtskaart container 33719 en overzichtskaart container 33731 ziet u waar de ondergrondse container voor restafval is gepland. U kunt uw zienswijze indienen door het zienswijzeformulier in te vullen. 

Planning

De invoering van omgekeerd inzamelen start geleidelijk, met maximaal 3.000 huishoudens tegelijk. Zo kan de introductie zorgvuldig gebeuren.

De volgende wijken staan in de planning om te starten met het omgekeerd inzamelen:

Kruiskamp, Schuilenburg, Randebroek, Koppel, Scheltussingel e.o. Najaar 2020
Vermeerkwartier, Zonnehof, Leusderkwartier, deel Bergkwartier (OVS-gedeelte) Voorjaar 2021
Hooglanderveen, Vathorst Zomer 2021

Locatieplannen

Bekijk hieronder de locatieplannen per gebied. Sommige locatieplannen zijn nog in conceptfase, anderen in ontwerpfase en sommige gebieden zijn al definitief.

Klik op het '+' teken in het bestand om verder in te zoomen op de kaart. De huizen en de stippen (aanduiding ondergrondse afvalcontainer) met dezelfde kleur laten zien waar bewoners van de huizen terecht kunnen voor hun restafval.

Woont u in een bovenwoning of appartement?

Voor bewoners van woningen die al gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval wordt het omgekeerd inzamelen van afval op een andere manier geregeld. U gaat uw restafval ook brengen naar de aangegeven ondergrondse verzamelcontainer. De voorzieningen voor het aanbieden van grondstoffen (oud papier, PMD, textiel en glas) blijven voorlopig ongewijzigd en worden in een later stadium waar nodig en waar mogelijk verder verbeterd.

Waar komen de nieuwe ondergrondse containers?

We toetsen de mogelijke locaties aan een aantal voorwaarden. Niet elke locatie is geschikt voor een ondergrondse container. Er wordt onder andere rekening gehouden met de 'af te leggen afstand' tussen woning en container. Ook de beschikbare ruimte in de wijk, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond en rolstoeltoegankelijkheid spelen mee. Het veilig kunnen legen van de containers en de bereikbaarheid van de locatie voor de afvalwagen zijn ook belangrijke factoren. Over de voorlopig gekozen locaties ontvangen bewoners een brief met informatie. Ook worden alle bewoners uitgenodigd voor een inloopbijeenkomsten in de buurt, waar iedereen vragen kan stellen. Bij twijfel over een locatie kan in overleg naar een alternatief worden gezocht.

Voor papier en glas kunt u op de vertrouwde plekken in de stad terecht. Ook de verzamellocaties voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) blijven voorlopig bestaan. U vindt op de website van ROVA een kaart met alle afvallocaties in de stad.

Vervolgprocedure

Na de inloopbijeenkomsten wordt bekeken welke locaties eventueel gewijzigd worden. Daarna wordt het ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval voor het betreffende gebied vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het ontwerp locatieplan ligt dan 6 weken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Tijdens deze periode kunnen door belanghebbenden zienswijzen (reacties) bij de gemeente worden ingediend. U krijgt hierover t.z.t. opnieuw een brief. Nadat de periode voor het indienen van zienswijzen is verstreken wordt een definitief locatieplan gemaakt en vastgesteld door het college. En wordt gestart met het plaatsen van de containers.