Hoogbouwvisie: waar en waarom wel of niet

Amersfoort staat voor de grote opgave om tot 2030 ongeveer 13.000 woningen bij te bouwen. Deze woningen wil de gemeente zoveel mogelijk binnen de huidige stadsgrenzen realiseren. Onder meer door hoogbouw.

Hoogbouwvisie: waar en waarom wel of niet

Het gemeentebestuur heeft op 19 juni 2019 de hoogbouwvisie aan de Gemeenteraad aangeboden samen met de reactienota.

Waarom een hoogbouwvisie?

Bekijk onderstaande video:

Stadsbreed gesprek

De gemeente heeft de concept Hoogbouwvisie aan de stad voorgelegd. Tijdens een 'stadsbreed gesprek' op woensdag 20 februari 2019 hebben ambtenaren van de gemeente met bewoners, marktpartijen, belangengroeperingen en andere belanghebbenden over de inhoud van het plan gesproken. Met de opbrengst van deze gesprekken heeft de gemeente de concept visie aangepast en op 19 juni 2019 voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Afwegingsinstrument

De concept hoogbouwvisie bevat een beeld van waar de gemeente hoogbouw wil aanmoedigen, waar de gemeente geen hoogbouw wil en waar de gemeente voorzichtig is met hoogbouw. De afweging of en hoe hoogbouw op een plek kan, blijft maatwerk en wordt per locatie beoordeeld met de Hoogbouw Effect Rapportage (HER).

Met een hoogbouwvisie en afwegingsinstrument ontstaat voor iedereen meer helderheid over de keuze om hoogbouw in bepaalde gebieden wel of niet te realiseren. Dat geldt ook voor de kwaliteitseisen die aan hoogbouw worden gesteld.

Ja, mits gebieden

Gebieden en lijnen in de stad waar de gemeente hoogbouw aanmoedigt (Ja, mits gebieden) zijn langs de Eem en Spoor (dat betreft de Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt), Stationsgebied en de Hoef en langs aangewezen lijnen (Valleikanaal, Spoorlijnen, Amsterdamseweg en Hogeweg). Ook de entrees van de stad zijn
locaties waar hoogbouw een bijdrage kan leveren aan de stad.

Nee, tenzij gebieden

Gebieden en lijnen waar de gemeente voorzichtig is met hoogbouw (Nee, tenzij gebieden) zijn de gebieden die voornamelijk uit laagbouw bestaan en waar hoogbouw afbreuk kan doen aan bijvoorbeeld de dorpse of tuinstedelijke karakteristiek of die in de invloedssfeer van de binnenstad liggen. In de binnenstad wil de gemeente geen hoogbouw.