Herontwikkeling Amsterdamseweg 122

Eigenaar Rovase wil de bestaande locatie Amsterdamseweg 122 slopen en vervangen door een appartementencomplex van circa 65 meter hoog. Op de begane grond van Stadshoogte is ruimte voor commerciële functies. Onder het gebouw komt een parkeergarage.

De locatie Amsterdamseweg 122, augustus 2021 De locatie Amsterdamseweg 122, augustus 2021

Conceptkaders

Het gebied rondom de Amsterdamseweg verandert geleidelijk van industriegebied naar een gemengd stedelijk gebied.

Rovase wil met deze herontwikkeling een bijdrage leveren aan de transformatie van het gebied naar een aantrekkelijke woon en- werkomgeving. De locatie is geschikt voor het ontwikkelen van een iconische stadsentree en maakt daarmee binnenkomst in de stad aantrekkelijker.

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Daarin heeft de gemeente in overleg met de initiatiefnemer en na de eerste gesprekken met belanghebbenden conceptkaders opgesteld over inhoud en proces. Deze conceptkaders en uitgangspunten voor de herontwikkeling zijn voorgelegd aan belanghebbenden.

Ronde

De raad heeft tijdens de Ronde van 11 januari 2022 besloten dat de kaderstellende notitie voor Amsterdamseweg 122 door kan naar het Besluit. Op dinsdag 25 januari 2022 staat deze als agendapunt 4 (besluit zonder debat met moties en amendementen) geagendeerd.

De vergadering is live te volgen. Inspreken is niet meer mogelijk. Mocht u de bijeenkomst niet kunnen volgen, dan is deze ook terug te zien.

Bekijk ook:

Conceptkader in het kort

Samenvattend zijn de 8 belangrijkste kaders voor de herontwikkeling:

 • de ontwikkeling voldoet aan het Deltaplan Wonen waarbij gestreefd wordt naar een gebouwcomplex waarin ruimte is om een divers woningaanbod te realiseren: een mix van sociale huur, middensegment en koop;

 • de ambities ten aanzien van de architectonische uitwerking zijn hoog;

 • de nieuwe ontwikkeling moet passen binnen de bestaande structuren van de buurt en wijk, dit wordt in beeld gebracht met een Hoogbouw Effect Rapportage;

 • de samenhang van de ontwikkeling met andere ontwikkelingen binnen Langs Eem en Spoor, waaronder Kop van Isselt moet worden geborgd.

 • parkeren vindt plaats op eigen terrein, bij voorkeur ondergronds. Als het parkeren niet volledig op het terrein kan worden opgelost dan moet de ontwikkelaar met een alternatieve oplossing komen in het uitwerkingsvoorstel waarbij voorkomen moet worden dat de parkeerdruk toeneemt in de omliggende straten;

 • de ontwikkelaar anticipeert bij de planvorming op de mogelijke aanpassingen voor de rotonde De Nieuwe Poort die van invloed kunnen zijn op de inrichting van de hoek Amsterdamseweg en Puntenburgerlaan en de Puntenburgerlaan zelf;

 • de nieuwbouw is tenminste energieneutraal en levert een bijdrage aan een natuur inclusieve en klimaatbestendige stad;

 • omwonenden en andere belanghebbenden worden actief betrokken bij de planvorming door de initiatiefnemer. Ze kunnen meedenken en reageren. De initiatiefnemer zorgt voor participatie en communicatie in alle verdere fases van de ontwikkeling.

  Vervolgproces en globale planning

  Na vaststelling van de kaders door de gemeenteraad werkt Rovase haar ideeën uit in een uitwerkingsvoorstel dat vervolgens wordt vertaald in een bestemmingsplan of een WABO-projectbesluit. Ook in deze fases worden omwonenden en belanghebbenden betrokken in de planvorming.

  Wilt u op de hoogte blijven van de stappen, de mogelijkheden om mee te denken en van besluiten? Houd dan de website van de ontwikkelaar in de gaten: stadshoogte.nl.

  Participatie

  Tijdens de bijeenkomst van 24 juni 2020 zijn bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden door de architect geïnformeerd over de ambities van Rovase voor de herontwikkeling. Ook kregen de genodigden de mogelijkheid om aan te geven wat ze belangrijk vonden. Zo is er gevraagd om aandacht voor de parkeeroplossing, de relatie met de omliggende wijk en Kop van Isselt.

  Een aantal suggesties zijn door deze participatie opgenomen in de kaders. Bijvoorbeeld de specifieke aandacht voor de effecten van wind en bezonning in relatie tot de aanliggende bebouwing, het historische karakter van de Puntenburgerlaan en de mogelijkheid voor vergroening via geveltuinen.

  Bekijk ook:

  Gesprekken belangenorganisaties

  Kort na deze eerste bijeenkomst is er in de directe omgeving van de ontwikkellocatie de belangenvereniging Leefplezier 3812 opgericht. Om de nieuwe belangenvereniging onderdeel te laten zijn van de participatie is er in juni 2021 een aanvullende digitale bijeenkomst georganiseerd om gezamenlijk de kansen en aandachtspunten van deze locatie te bespreken.

  Voor deze bijeenkomst zijn ook de Vrienden van de Groengordel uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst zijn zorgen geuit over de impact van hoogbouw op het gebied en is aandacht gevraagd voor groen, natuurinclusiviteit en parkeren. Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarde.

  Inloopbijeenkomst

  In september 2021 konden inwoners een inloopbijeenkomst bezoeken over de conceptkaders.

  Participatiegids

  Bij ontwikkelingen als deze volgt de gemeente een aantal vaste stappen. Die zijn omschreven in de participatiegids.

  Planning

  Die ziet er globaal als volgt uit:

   • Opstellen uitwerkingsvoorstel (4de kwartaal 2021)

   • Besluitvorming uitwerkingsvoorstel (1ste kwartaal 2022)

   • Planologische procedure (vanaf 1ste kwartaal 2022)


   Contact

   Projectleider: Bob Braak

   033 469 5129

   amsterdamseweg122@amersfoort.nl

   Projectassistent:

   Ammy van Rooij

   033 469 5284