Herontwikkeling Amsterdamseweg 122

Eigenaar Rovase wil de bestaande locatie Amsterdamseweg 122 slopen en vervangen door een appartementencomplex van circa 65 meter hoog. Op de begane grond van Stadshoogte is ruimte voor commerciële functies. Onder het gebouw komt een parkeergarage.

De locatie Amsterdamseweg 122, augustus 2021 De locatie Amsterdamseweg 122, augustus 2021

Ga direct naar:

Conceptkaders

Het gebied rondom de Amsterdamseweg verandert geleidelijk van industriegebied naar een gemengd stedelijk gebied.

Rovase wil met deze herontwikkeling een bijdrage leveren aan de transformatie van het gebied naar een aantrekkelijke woon en- werkomgeving. De locatie is geschikt voor het ontwikkelen van een iconische stadsentree en maakt daarmee binnenkomst in de stad aantrekkelijker.

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Daarin heeft de gemeente in overleg met de initiatiefnemer en na de eerste gesprekken met belanghebbenden conceptkaders opgesteld over inhoud en proces. Deze conceptkaders en uitgangspunten voor de herontwikkeling worden eerst voorgelegd aan belanghebbenden en vervolgens ter vaststelling aan de raad.

Participatie

Tijdens de bijeenkomst van 24 juni 2020 zijn bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden door de architect geïnformeerd over de ambities van Rovase voor de herontwikkeling. Ook kregen de genodigden de mogelijkheid om aan te geven wat ze belangrijk vonden. Zo is er gevraagd om aandacht voor de parkeeroplossing, de relatie met de omliggende wijk en Kop van Isselt.

Een aantal suggesties zijn door de participatie opgenomen in de kaders. Bijvoorbeeld de specifieke aandacht voor de effecten van wind en bezonning in relatie tot de aanliggende bebouwing, het historische karakter van de Puntenburgerlaan en de mogelijkheid voor vergroening via geveltuinen.

Bekijk ook:

Kort na deze eerste bijeenkomst is er in de directe omgeving van de ontwikkellocatie de belangenvereniging Leefplezier 3812 opgericht. Om de nieuwe belangenvereniging onderdeel te laten zijn van de participatie is er in juni 2021 een aanvullende digitale bijeenkomst georganiseerd om gezamenlijk de kansen en aandachtspunten van deze locatie te bespreken.

Voor deze bijeenkomst zijn ook de Vrienden van de Groengordel uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst zijn zorgen geuit over de impact van hoogbouw op het gebied en is aandacht gevraagd voor groen, natuurinclusiviteit en parkeren. Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarde.

Bekijk ook:

Bij ontwikkelingen als deze volgt de gemeente een aantal vaste stappen. Die zijn omschreven in de participatiegids.

Reageren op de kaders

De eerste stap in het proces om tot ontwikkeling van de Pronto-locatie is het opstellen van een kaderstellende notitie. Die is inmiddels opgesteld. Hierin staat aan welke kaders het plan én het proces om tot het plan te komen moeten voldoen. De kaders geven richting aan hoe we moeten omgaan met:

 • Het beoogde programma;

 • de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit;

 • verkeer en parkeren;

 • participatie, communicatie en procedures.

Samenvatting kaders

Samenvattend zijn de 5 belangrijkste kaders voor de herontwikkeling:

 • Gestreefd wordt naar een gebouwcomplex waarin ruimte is om een divers woningaanbod te realiseren en dat voldoet aan het Deltaplan Wonen: een mix van sociale huur, midden huur en koop;

  • parkeren vindt plaats op eigen terrein, bij voorkeur ondergronds. Als het parkeren niet volledig op het terrein kan worden opgelost dan moet de ontwikkelaar met een alternatieve oplossing komen in het uitwerkingsvoorstel;

  • de ontwikkelaar houdt bij de planvorming rekening met de mogelijke aanpassingen voor de rotonde De Nieuwe Poort die van invloed kunnen zijn op de inrichting van de hoek Amsterdamseweg en Puntenburgerlaan en de Puntenburgerlaan zelf;

  • de nieuwbouw is tenminste energieneutraal en levert een bijdrage aan een natuur inclusieve en klimaatbestendige stad;

  • omwonenden en andere belanghebbenden worden actief betrokken bij de planvorming door de initiatiefnemer. Ze kunnen meedenken en reageren. De initiatiefnemer zorgt dat in alle fases aandacht is voor participatie en communicatie

  Reageren op conceptkaders

  Voordat de conceptkaderstellende notitie (.pdf) aan de gemeenteraad wordt voorgelegd kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren.

  Dat kan tot en met 26 september 2021. Reageren kan door een e-mail te sturen naar: amsterdamseweg122.@amersfoort.nl

  U kunt ook een brief sturen:

  Gemeente Amersfoort, T.a.v. Ammy van Rooij, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort, onder vermelding van: ontwikkeling Amsterdamseweg 122

  Inloopspreekuren

  We kunnen ons voorstellen dat u specifieke vragen heeft of een toelichting wilt. Daarom organiseert de gemeente samen met de ontwikkelaar inloopspreekuur op 21 september van 16.00 tot 18.00 uur. Dit gebeurt coronaproof. Wilt u hier gebruik van maken? Meld u dan aan via amsterdamseweg122@amersfoort.nl en geef aan welke tijd uw voorkeur heeft. We werken met tijdsblokken van 20 minuten U kunt zich inschrijven voor dit spreekuur tot en met 17 september 2021.

  Vervolgproces en globale planning

  De gemeente maakt in samenspraak met de initiatiefnemer een overzicht van de reacties met een voorstel erbij voor hoe hiermee om te gaan. De -aangepaste- kaderstellende notitie wordt daarna samen met de reacties voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Bij de behandeling in de gemeenteraad kunt u eventueel inspreken. U kunt dat melden bij de griffie.

  Na vaststelling van de kaders door de gemeenteraad werkt Rovase haar ideeën uit in een uitwerkingsvoorstel dat vervolgens wordt vertaald in een bestemmingsplan of een WABO-projectbesluit. Ook in deze fases worden omwonenden en belanghebbenden betrokken in de planvorming.

  Wilt u op de hoogte blijven van de stappen, de mogelijkheden om mee te denken en van besluiten? Houd dan de website van de ontwikkelaar in de gaten: stadshoogte.nl.

  Bekijk ook:

  Planning

  Die ziet er globaal als volgt uit:

  • Participatie conceptkaders (september 2021)

  • Behandeling kaders door gemeenteraad (oktober 2021)

  • Opstellen uitwerkingsvoorstel (4de kwartaal 2021)

  • Besluitvorming uitwerkingsvoorstel (1ste kwartaal 2022)

  • Planologische procedure (vanaf 1ste kwartaal 2022)


  Contact

  Projectleider: Bob Braak

  033 469 5129

  amsterdamseweg122@amersfoort.nl

  Projectassistent:

  Ammy van Rooij

  033 469 5284